Skip links

Vragen over ontwikkelingen Winkelcentrum Malpertuis

In de art. 47 vragen CDA Maastricht van 12 juli hebben wij gevraagd naar de stand van zaken in de herontwikkeling van Winkelcentrum Malpertuis. Bewoners beginnen langzaamaan te verhuizen, een deel zelfs in de nabijheid van het winkelcentrum. De vragen over de positie van de ondernemers blijven echter bestaan.

 1. In hoeverre wordt invulling gegeven aan het aangenomen amendement van 20 december 2005 inzake Buurtaanpak Caberg-Malpertuis?
 2. Graag vernemen wij hoe het proces (driehoeksverhouding) tussen Woonpunt, ondernemers en het Bedrijfscontactpunt van de gemeente tot nu toe verloopt.
 3. Hoeveel ondernemers zijn op dit moment succesvol begeleid naar een andere bedrijfslocatie?

Iedere buurt/wijk een kloppend hart. Het coalitieakkoord 2018-2022 spreekt daar meermaals over. CDA Maastricht onderstreept dit uitgangspunt. In de beantwoording van de art. 47 vragen schrijft u; ‘Het streven is een (kleinschalige) voorziening te realiseren waar meerdere functies kunnen landen om daarmee het thema Ontmoeten te versterken’.

 1. Welke partijen zijn betrokken bij de planvorming?
 2. Welke partij neemt in deze het voortouw?
 3. In welke fase bevindt zich de planvorming? En zijn mogelijke locaties aangewezen?

In 2021 is de sloop van de bebouwing voorzien. Het lijkt ons verstandig om voor die tijd al een eind op weg te zijn met de realisatie van deze buurtvoorziening. Bestaande voorzieningen kunnen op die manier vloeiend overgaan van de ene naar de andere locatie. Hierdoor worden sociale structuren niet onderbroken dan wel niet langdurig onderbroken.

 1. Wanneer verwacht u de realisatie van de buurtvoorziening?
 2. Wordt bovenstaande meegenomen als overweging voor de planning/ herziening van de planning?

9. Klopt de constatering dat de gemeente Maastricht bij de begroting 2020 geen financiële middelen heeft gereserveerd voor de realisatie van deze buurtvoorziening? En hoe denkt de gemeente zonder ‘harde’ reservering van gelden de middelen hiervoor vrij te spelen?

Woonpunt gaat aan de slag om nieuwe woningen te realiseren op de plek van het Winkelcentrum Malpertuis. Echter een deel van het gebied tussen Ermerikstraat/

Cantecleerstraat/ Gentelaan/ Malpertuisstraat is openbare ruimte van de gemeente.

 1. Gaat de gemeente gelijktijdig deze openbare ruimte opknappen?
  En welke ruimte is bij deze herinrichting gereserveerd voor de doelstellingen ‘Ontmoeten’, ‘Vergroenen’ en ‘Inspraak van de buurt’?
 2. Tevens valt op dat de bushaltes in Malpertuis, te weten Cantecleerstraat en Gentelaan, geen verhoogde trottoirs kennen. Met het oog op sociale inclusie graag een reactie of de gemeente voornemens is dit alsnog te realiseren.

In afwachting van uw antwoord,

Niels Peeters, fractievoorzitter
namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment