Skip links

Standpunten

  1. Opkomen voor kwetsbare groepen: we willen door een integrale aanpak armoede bestrijden, met name bij kinderen en ouderen. Ook dient het veel te grote aantal mensen dat laaggeletterd is geholpen te worden met behulp van gerichte activiteiten. Nieuwkomers worden ondersteund bij een goede integratie in de samenleving. De informatie en communicatie vanuit de gemeente is begrijpelijk en naast digitaal ook op papier beschikbaar.

 

 

  1. Streven naar goede zorg voor iedereen: we zetten ons in voor een toegankelijke, laagdrempelige en betaalbare zorg die van goede kwaliteit is. Zorg die voor iedereen passend en bereikbaar is. We bewaken dat het sociaal voorzieningenniveau op peil blijft. We vinden ook dat er voldoende bejaardentehuizen moeten zijn voor de Maastrichtenaren die daarvoor kiezen.

 

 

  1. Zorgen voor aantrekkelijke en leefbare buurten: we streven naar buurten die gemengd zijn samengesteld en waar aandacht is voor verbinding van alle doelgroepen. Elke buurt dient te beschikken over een kloppend hart en een gezinsloket in het kindcentrum. We stimuleren de inzet van wijk- en buurtteams met een eigen budget, die samenwerken met veel partners om zo een integrale aanpak te kunnen leveren. We zijn voor aanspreekpunten in de wijken waar wijkbewoners met hun vragen terecht kunnen.

 

 

  1. Ondersteuning van verenigingen: ons beleid is dat verenigingen voldoende subsidie moeten krijgen en ook voldoende ambtelijke ondersteuning en dat er tevens een aanbod is van faciliteiten als zalen, sport- en spelvoorzieningen e.d.. We willen de deelname aan sport en cultuur verder stimuleren. De lasten voor verenigingen dienen te worden verlaagd. We zetten in op een gebouw waar de verenigingen hun opslag van materialen kunnen doen.

 

 

  1. IJveren voor voldoende woningen voor iedereen: we vinden het noodzakelijk dat er voldoende , betaalbare en kwalitatief goede woningen beschikbaar zijn voor de huidige en toekomstige Maastrichtenaren. Daarbij dient er extra aandacht te zijn voor ouderen, starters en jongeren. Het bouwen van campussen is noodzakelijk om te zorgen voor voldoende woonruimte voor studenten.

 

 

  1. Blijven inzetten voor een bloeiend bedrijfsleven: we zijn voorstanders van een actieve acquisitie om (grote) bedrijven met echte banen naar Maastricht te halen. Een goed vestigingsklimaat is daarvoor van groot belang. Het MKB verdient onze steun, onder andere door vermindering van het aantal regels. Mede door aanvalsplan leegstand ervoor zorgen dat Maastricht een aantrekkelijke koopstad blijft.

 

 

  1. Aanpakken oorzaken en gevolgen klimaatverandering: we zijn voor het stimuleren van het isoleren van woningen en bedrijven en het plaatsen van zonnepanelen daarop. Waar dat mogelijk is worden zonneweides gerealiseerd. De gevolgen van klimaatverandering worden aangepakt door maatregelen tegen hoog water (verbreding Maas) en tegen droogte , door meer groen (stadnatuur) en een gereguleerde afvoer van hemelwater te realiseren.

 

 

  1. Versterken van een aantrekkelijk cultuuraanbod: we vinden het van groot belang dat het unieke karakter van Maastricht behouden blijft door voldoende uitgaven voor beheer en onderhoud van ons culturele erfgoed ( waardevolle monumenten en kerken, publieke kunstcollecties, archieven) maar ook van ons immateriële erfgoed (Volksfeesten, lokale tradities, Maastrichtse taal e.d.).

 

 

  1. Meewerken aan een goed onderwijs met gelijke kansen voor ieder: we achten goed onderwijs van groot belang om zowel een sociale als vitale stad te kunnen zijn. Van belang is het vroegtijdig wegwerken van achterstanden door een gericht beleid in de voor- en vroegschoolse periode. Vanuit haar huisvestingstaak draagt de gemeente bij aan een goede huisvesting van de kindcentra en gebouwen voor voortgezet onderwijs. Dat geldt met name voor een snelle realisering van een campus voor voortgezet onderwijs in Maastricht Oost.

 

 

 1. Versterken van de gemeentelijke organisatie: We zijn voor een versterking van de gemeentelijke organisatie door investeringen in de kwaliteit en capaciteit, zodat deze haar taken ook goed kan vervullen. Dat komt ook tot uiting in het aanstellen van meer handhavers (overal afval, geen discipline bij stallen fietsen, illegale woningsplitsing, snelheidovertredingen e.d. )