Skip links

veiligheid schoolplein JF Kennedyschool

Ruim vijf jaar vraagt de JF Kennedyschool Belfort en VVN Maastricht aandacht voor de verkeersveiligheid en de fietsproblematiek rondom de basisschool die momenteel 600 kinderen huisvest. Aanvankelijk had men binnen de gemeente een luisterend oor voor de problemen maar jammer genoeg blijkt dat, ondanks toezeggingen, men nog steeds geen begrip (wil) hebben voor de problematiek op en rond het schoolplein.

Tijdens de evaluatie verkeerspilot Belfort, 21 januari 2016, is door de inwoners van Belfort nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de parkeerdrukte rondom de school. Het ontbreken van een kiss- en ridezone leidt dagelijks tot veel onveilige situaties. Ook is door de inwoners van Belfort de suggestie neergelegd voor het realiseren van een ruime fietsenstalling bij de school.

 

Tijdens enkele gesprekken en in overleg met de JF Kennedyschool en VVN Maastricht heeft de fractie CDA gezocht naar mogelijke oplossingen en deze gevonden in het aanleggen van een fietsenstalling aangrenzend aan het huidige schoolplein. Op 25 oktober jl. is het voorstel besproken met de verkeerskundige ambtenaar, hierin is toegezegd dat men met alle informatie aan de slag zou gaat en dat eind 2016, na overleg met de betrokken afdelingen, duidelijk is wat de eventuele mogelijkheden voor verplaatsing fietsenstalling kunnen zijn.

Tot onze grote verbazing ontvingen wij een reactie, waarin werd aangegeven, dat de gemeente geen financiën reserveert voor uitbreiding en verplaatsing van de fietsenstalling.

 

Het IHP kindcentrum Belfort is het grootste kindcentrum in Maastricht dat in de toekomst een nog belangrijkere plek inneemt in de wijken Belfort, Daalhof, Hazendans, Pottenberg, Mariaberg en zelfs voor de daar omringende wijken altijd een kindcentrum zal blijven van getalsmatig groot formaat. De fractie CDA Maastricht is dan ook van mening dat het streven en faciliteren van centrale Kindcentrums ook betekent dat beleid hierop zou moeten worden aangepast en heeft volgende vragen:

 

 

  1. Bij veiligheid op het schoolplein gaat het niet alleen om toezicht maar ook om ruimtelijke oplossingen om de veiligheid van kinderen op het schoolplein te vergroten. Bent u op de hoogte dat de kinderen van de JF Kennedyschool op de speelplaats deels moeten spelen tussen gestalde fietsen? Vindt u dit een acceptabele situatie, zo ja waarom?
  2. Bent u het met het CDA eens dat de veiligheid van kinderen hoog in het vaandel moet staan en dat spelen tussen de fietsenstallingen vaak leidt tot schade en onveilige situaties? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid om financiële middelen vrij te maken voor een fietsenstalling aangrenzend aan het schoolplein gelegen aan de Keurmeestersdreef/Peymeestersdreef? Zo nee, waarom niet?
  4. Om de diverse verkeerstromen en de parkeerdrukte rondom het Kindcentrum te beperken en de veiligheid van kinderen te vergroten vraagt het CDA om zo snel mogelijk een kiss- en ridezone aan te leggen. Is het college bereid hieraan medewerking te verlenen? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

Namens CDA Maastricht.

 

Gea van Loo, raadslid

Peter Geelen, raadslid

Leave a comment