Skip links

Technische vragen en opmerkingen CDA Maastricht n.a.v. de Begroting 2017

 

De begroting in 1 oogopslag zien? U kunt hier een handige infographic downloaden.

Wilt u de hele begroting zien? Klik hier.

 

Pag. 20. Nieuwe werkwijze raad: Besluitenlijst en notulen van stads- en raadsronde en raadsvergaderingen plaatsen op de besproken avond en op de eerstvolgende raadsvergadering. Graag zo snel mogelijk en een besluitenlijst van de stadsrondes die wat omvangrijker zijn laten maken. De toezeggingen en afspraken moeten er ook in zitten. Vreemd dat de aangeboden onderdelen van dit notubiz digitaal pakket niet gebruikt kunnen worden. Triest dat de notities niet in een deelbestand kunnen worden verstuurd. Nu erg ingewikkeld, knippen en plakken. Graag een antwoord van de griffie wanneer de app volledig kan worden gebruikt.

 

Programma 12. Verkeer en Mobiliteit

Pag. 129. Kunnen wij in 2018 wederom een trance ontvangen van Beter Benutten? En kunnen wij dan verder gaan op Zuid-Limburgse schaal? Graag stand van zaken van afgelopen jaar.

Pag. 129. Hoe gaat u de parkeerplekken in Heer – voormalig voetbalveld – meer gebruiken dan alleen maar voor het MECC? Graag een duidelijk voorstel, zodat de buurt ook weet waar zij aan toe zijn.

Pag. 129. Wij zij blij dat PenR Noord met parkeerplekken wordt verhoogd. Dit was ons voorstel vanaf het begin. Kunt u ons de gebruikersaantallen geven van het afgelopen jaar?

Pag. 129. Vlakfietsroute Maastricht Aken: Moet nog goed gecommuniceerd worden met de kwetsbare dorpen? Hoe wordt dit aangepakt?

PAg.129. J.F. Kennedybrug naar Europaplein. Wij denken dan ook aan de fietsbereikbaarheid bij het gasstation naar de overweg Bloemenweg bij openstelling A2 tunnel? Wanneer wordt dit weer ingebruik genomen?

Pag. 130. Welke fysieke maatregelen wilt of moet u nog gaan uitvoeren i.h.k.v. OV-concessie? Zie uitvoering OV-concessie Provincie Limburg?

Maastricht presenteert zich als een studentenstad. Veel Duitse en Belgische studenten komen in Maastricht studeren. Veel van deze studenten komen met de auto en parkeren deze op veelal vrije parkeerplaatsen omdat de auto een week of langer niet gebruikt gaat worden. Gemeente en universiteit hebben geen parkeerplek voor deze studenten met als gevolg dat de vrije plekken in de woongebieden bezet worden door deze studenten.

Momenteel wordt de nieuwe parkeerplaats op Sint Pietersberg, einde Luikerweg overspoeld door buitenlandse studenten. Dat kan niet de bedoeling zijn van deze parkeerplaats. Wat kunnen we hiertegen ondernemen? Hoe kun je weekparkeerders hier weren en hebben jullie hier cijfers van?

 

Pagina 131. Aanpak parkeerknelpunten

3e regel van onder: hier zal toch Arriva bedoeld zijn en niet Veolia?

 

Pag. 131. Wij missen hier het gebied vanaf de Paardentunnel, langs Wesly/MVV stadion, over de vijver naar de Wielerbaan. Hier moet e.e.a. gebeuren omdat het niet normaal is dat mensen die met de bus op vakantie gaan hier gratis de auto kunnen parkeren. Herinrichting van dit gebied is meer dan noodzakelijk omdat bedrijven, MVV etc. hierom vragen. Hier moet behoorlijk geïnvesteerd worden. Bent u voornemens om ook op deze locatie maatwerk te gaan leveren en wanneer?                                                                                                  Zodra de beleidsaanpassing C-zone definitief vragen buiten de genoemde buurten Boschpoort, Jekerdal en Annadal meerdere locaties maatwerk, b.v. in de Lucastraat bij de moskee El Fath is een probleem tijdens het vrijdagmiddag gebed. Wanneer kunnen wij ook op deze plek de dialoog aangaan voor maatwerk?

Langparkeerders veroorzaken veel parkeerproblemen vooral in de wijken waar geen betaald parkeren is. Deze veroorzaakt veel ergernis bij de inwoners, kunt u aangeven hoe en met welke middelen u deze problematiek gaat aanpakken naast de bestaande regelingen voor studenten ( €5 p/maand ) Kunnen wij de mogelijkheden van parkeren in een totale opsomming krijgen. Wij bedoelen dan ook de aantallen, mantelzorgplekken, studentenmogelijkheden enz. Voorheen in de commissie SMM hadden wij een compleet overzicht om te kunnen gebruiken bij vragen van onze burgers. Graag aanleveren

Tijdens kaderbrief 2015 heeft wethouder Willems ons een onderzoek toegezegd naar de mogelijkheden tot uitbreiding parkeren bij sportpark Scharn, ( Bemelerweg ). Begin 2016 nogmaals gevraagd naar voortgang onderzoek, was toen “vergeten” en zou spoedig opnieuw uitgezet worden, wat is de stand van zaken oktober 2016?

Pag. 131. Ik mis hier het MECC bij het beheren, uitvoeren en optimaliseren van het regime Topdagen. Geef aan hoeveel mogelijkheden wij hier hebben en of wij dit nu wel kunnen inzetten?

Pagina 132

Experiment met 5 doseerlichten werd in 2016 al aangegeven. Waarom niet gebeurd?

Is nu een termijn te noemen?

 

Programma 13: Beheer openbare ruimte

Pag. 135. Het CDA is voorstander om een hogere ambitie uit te spreken, helaas kregen wij daar geen meerderheid voor tijdens de motie. Wij hopen dat er buiten de pilot om asielzoekers in te zetten meer gaat gebeuren om de kwaliteit van het groen te verbeteren. Hoe gaat u extra maatregelen nemen om de klachten van onze burgers enigszins te minimaliseren? Wethouder Willems heeft toegezegd met een voorstel te komen met de kosten om toch naar een hoger niveau te komen?

Pag. 135. Wij blijven het een vreemd verhaal vinden dat de Grande Suice en Meerssenhoven gelijktijdig als crematiemogelijkheid wordt ontwikkeld. Volgens wethouder Van Grootheest zijn alle partijen hiervan in de stuurgroep op de hoogte gebracht en akkoord gegaan. Wanneer moet dit bestemmingsplan worden goedgekeurd? In nieuwsbrief Buitengoed Geul & maas wordt al over een positief besluit van komst crematorium gesproken!!!

Het areaal aan oppervlakte openbaar groen stijgt van 484 ha naar 495 ha. Dat zal vermoedelijk mede door de Groene Loper komen maar de lasten dalen van 24.907 in 2016 naar 23.006 in 2017. Hoe is dat te verklaren?

Pag. 136. Wanneer komen hier op de Alexander Battalaan de bomen weer terug en kunnen wij uitbreiding van fietsenstallingen tegemoet zien en eventuele herinrichting nu de tram hier niet gaan komen. De werkgroep in Wyck heeft daar een plan voor en is meermaals met u besproken?

Pag. 136. Graag willen wij de stand van zaken m.b.t. het snippergroen. Wat heeft het opgeleverd en welke wijken moeten nog en hoe is het met de probleemgevallen? Denk aan de Meerssenerweg ?

Pag. 136 Hoe is de stand van zaken groot onderhoud wegen en wat moet nog uitgevoerd worden? Hoe zorgen wij ervoor dat door druk op de financiën geen achterstand meer wordt opgelopen?

Pag. 136 Wij geloven niet in het breed uitzetten van participatie in de openbare ruimte van de burgers. Hoe is de stand van zaken bij het programma mijn groen Maastricht?

 

Programma 14 . Natuur, milieu en afval

Pagina 142. Laatste alinea: vergroening van de stad. Wat wordt hier exact mee bedoeld? Wat mag of mag niet. Wat zijn de mogelijkheden? Wie voert de regie of geldt hier vrijheid, blijheid? Uitleg op pagina 144 is vaag!

 

Pagina 146. Uitvoer schermenproject spoor.

Dit geldt voor de woningen aan de Meerssenerweg Noord (Nazareth). Er loopt echter ook een project met de woningen aan de Meerssenerweg (en zijstraten) dicht achter het station. Bewoners zijn aangeschreven door ProRail over isolatiemogelijkheden. Is dit bekend? Indien ‘ja’, hoe ver staat het met dit project? En wat gaat precies gebeuren?

Meermaals is gesproken over maandelijkse of meer-maandelijkse inzameling van bijvoorbeeld ‘grof huisvuil’. Heeft dit een kans van slagen? De bevolking vergrijst en de milieuperrons liggen excentrisch en soms slecht bereikbaar voor oudere mensen die geen of beperkt vervoer hebben. Brengen is/wordt een probleem. Halen voorkomt mogelijk sluikstorting. Is over deze oplossing te praten?

Pag. 146. Wij blijven het jammer vinden dat de mensen (Molukse gemeenschap) die langs de snelweg in Heer verstoken blijven van enige vorm van bescherming. Zowel in geluid als de luchtkwaliteit. Is er nu echt geen oplossing te vinden? Zie ook op deze pagina u doet op andere plekken heel veel om geluidhinder te verbeteren.

Pag. 147 Uitbreiding van Milieu-zone zou onzes inziens het college moeten oppakken. Wethouder Nuss gaf in het verleden aan dat dit niet kon. Kunt u ons dit uitleggen of zijn er toch nog mogelijkheden?

Pag. 148. DECL. Hopelijk komt hier nu duidelijk over. De zonnepanelen wachten om gelegd te worden. Stand van zaken m.b.t. De omgevingsvergunning Bodemzorg Limburg BV? Ook zijn wij benieuwd welke extra maatregelen rondom de A2 gaan plaatsvinden. Kunt u ons verder helpen en uitleggen?

Pag. 149.Afvalinzamelen. Kijk naar de stad Wageningen daar zijn ze al een stuk verder als Maastricht. Het groen kan via een app aangeboden worden en langs de weg gelegd worden. Gaat u hier contact mee opnemen om deze vorm van aanbieden ook in onze stad te implementeren?

 

Leave a comment