Skip links

Studentenhotel Maastricht – Vervolgtraject

Per mail (zie bijlage 1) heeft wethouder Van Grootheest op 16 oktober laten weten:

  • “Er komt nog een formeel traject waarbij belanghebbenden eventueel hun stem kunnen laten horen in het wettelijke zienswijze traject en hun standpunt kenbaar te maken aan de raad door te participeren in de stadsrond en in te spreken bij raadsstukken die in de raadsronde zijn geagendeerd”

Gelet hierop is niet alleen een toezegging gedaan richting de raad maar ook richting belanghebbenden, waaronder de Sahot, dat er een stadsronde plaats zou vinden. Het enkele feit, dat de raad nu door uw college in de gelegenheid gesteld wordt om wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken, is te kort door de bocht en doet geen recht aan de toezegging richting belanghebbenden. Het reeds gehoorde argument van uw college, dat belanghebbenden reeds in een eerder stadium gehoord zijn, houdt geen stand. Temeer gelet op het feit, dat in dat eerder stadium de informatie nog onvolledig was.

U geeft aan dat er nog eens scherp gekeken is naar het bestemmingsplan. Blijkbaar is dit eerder niet gebeurd, hetgeen al kwalijk is bij een dergelijk majeur project. Tevens is thans geconstateerd, dat de vergunningprocedure nu middels een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid afgehandeld kan worden en aldus een bevoegdheid van uw college is.

Gelet op de voorgeschiedenis in dit dossier, de eerder gevolgde procedure en de hiervoor aangehaalde en gedane toezegging tot zienswijze-procedure (daarmee doelend op het feit, dat sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan) maken dat de CDA en MV-fractie meer duidelijkheid wenst te verkrijgen omtrent de te volgen procedure. Fractie CDA Maastricht en MV vraagt u dan ook:

  • Waarom wordt er afgeweken van de procedure zoals beschreven in de officiële reactie van 16 oktober?
  • Om de planprocedure inzichtelijk te maken en alle daarvoor benodigde stukken ter beschikking te bestellen om deze te (laten) beoordelen
  • Om aan te geven welke stappen al concreet gezet zijn, die verplichtingen over en weer met zich meebrengen, als mocht blijken dat het niet mogelijk is om voor 1 januari 2017 de benodigde vergunningen af te geven.

Gezien de tijdsspanne, zien we uw reactie graag op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Vivianne Heijnen, Fractievoorzitter CDA Maastricht

Jan Hoen, Maastrichtse Volkspartij

 

 

 

Bijlage 1

Van: “Grootheest, Gerdo van” <>
Datum: 16 oktober 2015 13:39:55 CEST
Aan:[weggehaalde adressen]
Kopie: [weggehaalde adressen]
Onderwerp: Antw.: mv en cda vragen 15 oktober.doc

Geacht heer Hoen,

Naar aanleiding van uw mail het volgende:

de CDA-fractie heeft middels art. 48 vragen inzake The Student Hotel (TSH) verzocht om een nadere informatiebijeenkomst over TSH. In de beantwoording van deze vragen heeft het college aangegeven hier aan tegemoet te willen komen. Voor morgen stond reeds een bijeenkomst voor de raad gepland om de raad nader te informeren over de verlegging van de Noorderbrug. Recent heeft het college de raad geïnformeerd dat aan deze bijeenkomst het onderwerp TSH wordt toegevoegd zodat er snel geanticipeerd kan worden op het verzoek van de raad. TSH zal daar een toelichting verzorgen en is er voor de raadsleden gelegenheid om vragen aan TSH te stellen. Daarna ontving ik het verzoek van o.a. de SAHOT en de KHN om ook aanwezig te mogen zijn bij deze raadsbijeenkomst, vragen te mogen stellen aan TSH en het standpunt inzake TSH kenbaar te mogen maken aan de raad. Ik heb daar op geantwoord dat de geplande bijeenkomst een raadsbijeenkomst is met als doel dat TSH de raadsleden informeert over het concept en hen in de gelegenheid stelt vragen aan TSH te stellen. Ik heb tevens aangegeven dat ik uit de mail van SAHOT en KHN begrijp dat ook zij behoefte hebben om vragen te stellen aan TSH en dat we daar een separate bijenkomst voor zullen plannen. Gisteren bereikte het college het verzoek van MV en CDA om de SAHOT en KHN ook uit te nodigen voor de raadsbijeenkomst en hen in de gelegenheid vragen te kunnen stellen. Ik wil hier nogmaals aangeven dat de bijeenkomst primair is bedoeld om de raad te informeren en raadsleden in de gelegenheid te stellen vragen aan TSH te stellen. De bijeenkomst was reeds gepland en zou alleen gaan over de Noorderbrug, het college heeft gemeend het onderwerp TSH toe te voegen zodat snel geanticipeerd kon worden op het verzoek van de raad om nadere informatie over TSH te krijgen. We hebben beperkt de tijd om beide onderwerpen te behandelen. Daarom zal wat het college betreft als volgt worden gehandeld:

– de raadsbijeenkomst morgen is in principe een openbare bijeenkomst en een ieder die het wenst kan als toehoorder aanwezig zijn;
– de bijeenkomst is primair bedoeld voor de raad: de raadsleden worden door TSH geïnformeerd en raadsleden kunnen vragen stellen aan TSH;
– als er daarna tijd over is dan kunnen er vragen worden gesteld door overige aanwezigen naast de raadsleden;
– er wordt nog een aparte bijeenkomst georganiseerd voor de hotellerie waar belanghebbenden worden geïnformeerd over TSH en vragen kunnen stellen. Ik wil hier overigens ook aangeven dat een dergelijke bijeenkomst voor de zomer ook al eens heeft plaatsgevonden. Nu is echter meer informatie bekend en kunnen dus aanvullende vragen worden gesteld;
– er komt nog een formeel traject waarbij belanghebbenden eventueel en hun stem kunnen laten horen in het wettelijke zienswijze traject en hun standpunt kenbaar te maken aan de raad door te participeren in de stadsronde en in te spreken bij raadsstukken die in de raadsronde zijn geagendeerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Vriendelijke groet,
Gerdo van Grootheest.

Leave a comment