Skip links

Pre-begroting, reactie op bezuinigingen.

De pre-begroting. Hier is veel over gesproken, nagedacht en geschreven. Eindelijk kunnen wij dit document met bijbehorende bezuinigingsopgave bespreken en de stad enige helderheid verschaffen.

Door de raad is hard gewerkt om cijfers boven tafel te krijgen, nadere duiding te ontvangen en er is veel gebrainstormd over alternatieven. Een klus die er gaandeweg niet makkelijker op werd. Want waar wij in februari nog zochten naar 12,5 miljoen euro structurele dekking is dat met de stand van vandaag circa structureel 25,7 miljoen euro.

Nu kunnen wij het 3-avond durend KPMG-debat over doen om het nogmaals te hebben over de oorzaken en het ‘hoe’ van de tekorten of wij kunnen het gaan hebben over brede tijd vretende visies. Maar dat gaan wij niet doen. Geen kostbare tijd verliezen. Het Artikel 12-spook doolt met enige regelmaat door het gemeentehuis. Als dat gebeurd, is dat een brevet van onvermogen van gemeenteraad en college. Daarom moeten er scherpe keuzes gemaakt worden om de structurele financiële tekorten in te dammen en weer een gezonde financiële huishouding te creëren. Die verantwoordelijkheid voelen wij als CDA, dat zijn wij verplicht naar onze stad en haar inwoners.

De structurele tekorten in het sociaal domein zijn onhoudbaar. Onhoudbaar in de zin van, om ook voor de toekomst de meest kwetsbare mensen te blijven verzekeren van de zorg en ondersteuning die wij hen willen bieden. Daarom moeten er stappen gezet worden in de transitie van het sociaal domein. Daar waar veel gemeenten ons voorgingen is het nu aan ons. Naast de voorgestelde maatregelen in de pre-begroting ligt een belangrijke taak bij het inkleden van de organisatie. Dat betekent dat los van de inhoudelijke transitie ook de manier van werken, ontschotten, een stevige aanpassing benodigd. Die koers is ingezet maar zal tijd en wellicht tijdelijk ook extra mankracht vergen. Of dit alles genoeg is om de tekorten sociaal domein te kunnen opvangen? Dat zal moeten blijken en mocht dat niet het geval zijn dan zal toch gekeken moeten worden hoe dan wel. Te denken valt bijvoorbeeld aan de aanpassing van de 110% bijzondere bijstand.

De pre-begroting kent in het sociaal domein te veel pm-posten en wij zien dat op een aantal onderdelen een aanscherping mogelijk is. Tel hierbij op de verliezende grip op de financiële huishouding van de GR-en waar wij elk jaar hogere facturen van ontvangen. Daarom ook dat CDA, Seniorenpartij, GroenLinks, D66, VVD, PvdA en SAB een stevige oproep doen aan het college om:

  1. Een uiterste inspanning te leveren om de pm-posten bij de begroting 2021 te voorzien van bedragen;
  2. Om de kosten in de GR-en niet verder te laten oplopen;
  3. In aanloop naar de begrotingsbehandeling binnen het sociaal domein te zoeken naar aanscherpingen.

De pre-begroting kent buiten het sociaal domein ook de nodige keuzes die de stad hard treffen. Keuzes die de basisstructuur aantasten. Keuzes die wij als CDA graag anders zien.

Neem de media in onze stad. Wij als CDA staan voor een sterke lokale onafhankelijke omroep. Waar lokaal nieuws en initiatieven ruim baan krijgen. De bezuiniging zoals voorgesteld op RTV Maastricht vinden wij te gortig. Veel mensen blijven door RTV op de hoogte van datgeen wat in hun omgeving speelt. Daarnaast brengt RTV Maastricht belangrijke momenten en grote live-evenementen in de huiskamers van al onze inwoners.

Het niet meer gaan publiceren in de VIA-Maastricht is een einde van een lang tijdperk. Maar raakt ook een groep mensen die niet volledig zijn overgegaan op digitale informatievoorziening. Daarom dat het CDA hierop heeft gehamerd in de rondes. Zorg dat ook deze mensen aangehaakt blijven en de gemeentelijke informatie blijven ontvangen. Dat ons voorstel wordt meegenomen om aan huis de gemeentepagina te bezorgen bij diegene die daar prijs op stellen stelt ons enigszins gerust.

Sport. U weet het CDA hamert al jaren op het verbeteren van het sportklimaat in onze stad. Wij zijn een stad waar te weinig mensen aan sport doen. Om zoals het voorstel aangeeft de sporttarieven verder te verhogen druist hiertegen in. Het CDA kiest niet voor verhoging van de sporttarieven. Daarnaast heeft de raad met het veld afgesproken eerdere tariefsverhogingen vanaf het seizoen 2020-2021 voor een periode van vijf jaar ongewijzigd te laten. Wij houden graag woord.

Buitenspeelvoorzieningen daar wordt ook budget op weggehaald. Wij zullen de uitwerking van de plannen zeer kritisch volgen en kijken of iedere buurt in Maastricht degelijke speelvoorzieningen in de openbare ruimte krijgt/behoud.

Evenmin zinnen ons de bezuinigingen op zeer gewaardeerde cultuur instanties/programma’s zoals Musica Sacra en Intro in Situ. Zij hebben hun waarde bewezen en hebben naast een culturele ook een economische spin-off. Bezuinig je hierop dan is het weg en dat is eeuwig zonde.

De nodige kritische punten op de keuzes in de pre-begroting zoals u hoort. Dit heeft geresulteerd in een met collega-partijen opgesteld amendement waarin keuzes uit de pre-begroting anders worden vormgegeven. Daarnaast hebben wij met collega-partijen nog extra posten gevonden die wij willen opvoeren mede als dekking voor die keuzes waarvan wij zeggen niet doen. Daarbij beseffen wij ook dat wij als fracties in de raad ons steentje kunnen bijdrage door een bijdrage te leveren vanuit onze fractiebudgetten. Gedeelde vreugde, gedeelde smart.

De eigen gemeentelijke formatie? En Externe inhuur? Beste college laat ik helder zijn; jullie hebben een taak om de externe inhuur te beperken tot de hoogstnoodzakelijke inhuur. De één jaar in dienst zijnde gemeentesecretaris heeft geanalyseerd en kan nu gaan bouwen aan de gemeentelijke organisatie. Maar een vacaturestop is onverstandig. Kortom wij vragen het college aandacht te hebben voor de formatie en af te zien van onnodige externe inhuur.

Kort iets over economie. Het is belangrijk dat onze stad blijft investeren. Recent zei nog iemand bezuinig niet maar investeer. Hierin moet een balans gevonden worden zodat banen geborgd blijven en de stad in ontwikkeling blijft. Daarom het nadrukkelijke verzoek om de investeringen niet te stoppen. Stilvallen raakt het zijn van een economisch sterke stad. Daarom ook nogmaals de oproep om naast het wegvallen van de budgetten door te pakken op het verinnerlijken van de smart city concepten. 

Kortom wij komen als stad van ver maar wij moeten nog een heel eind. In de transitie van het sociaal domein en het opnieuw organiseren van onze organisatie zal nog heel wat deze raad gaan passeren. De begroting 2021 zal er een zijn van uitdagingen maar ook van kansen. Kansen om ook voor de toekomst de zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbare mensen te verzekeren. Alles met als uiteindelijke doel die stad te realiseren die we graag willen doorgeven!

Niels Peeters
Fractievoorzitter CDA Maastricht

Leave a comment