Skip links

Positie Gemeenschapshuizen onder druk door impact covid-19

Covid-19 heeft grote gevolgen voor onze stad. Zo ook voor de gemeenschapshuizen. Waar deze kloppende harten de loonkosten vaak nog (grotendeels) vergoed krijgen via de NOW-regeling, lopen de andere vaste maandlasten in de meeste gevallen door. Daarbij komt dat de huidige omzetten niet toereikend zijn. Denk hierbij aan buurtevenementen die worden gecanceld, verenigingen die hun activiteiten en repetities tot nadere orde stop hebben gezet of in stevig afgeslankte vorm door laten gaan. De bodem van zorgvuldig en jarenlange opgebouwde reserves is bij de meeste gemeenschapshuizen in zicht. Vooral als de situatie niet snel verbetert. De gemeenschapshuizen worden gerund door stichtingen met een stichtingsbestuur bestaande uit vrijwilligers. Deze besturen zoeken naar bestaansgarantie, ook gelet op hoofdelijke aansprakelijkheid, daar waar de covid-19 een belangrijk deel van de omzetten wegvaagt.

 

Vandaar dat CDA Maastricht en Senioren Partij Maastricht gezamenlijk bij het college van B&W aan de bel trekken met de volgende vragen en verzoeken:

Gevolgen Covid-19:

 1. Bent u het met ons eens dat de stad het niet mag laten gebeuren dat deze zeer belangrijke kloppende harten onder druk komen te staan inclusief het hiermee verbonden verenigingsleven en de sociale ontmoetingsfunctie voor de gemeenschap?
 2. De gemeente heeft in het begin van de coronacrisis geïnventariseerd bij de gemeenschapshuizen met welke problemen zij te maken hebben gekregen. Graag vernemen wij hiervan de uitkomsten en acties die u vervolgens heeft ondernomen.
 3. Is er aandacht bij de gemeente voor de corona-gevolgen bij de gemeenschapshuizen op de langere termijn?
 4. Voor diverse cultuurhuizen heeft u recent, en terecht, gelden beschikbaar gesteld uit de post onvoorzien. Deze gelden worden door u vervolgens ingediend voor de compensatie die via het Gemeentefonds zal worden uitgekeerd. Bent u bereid om op korte termijn te kijken of dit ook mogelijk is voor de gemeenschapshuizen?
 5. Als hetgeen onder vraag 4 benoemt niet of maar deels mogelijk is, de vraag welke mogelijkheden de gemeente verder gaat bekijken en inzetten om het voortbestaan van de gemeenschapshuizen te garanderen?

Daarnaast hebben wij in het coalitieakkoord afgesproken dat iedere wijk een kloppend hart moet hebben. De gemeenschapshuizen zijn deze kloppende harten. Toch lijkt dat niet altijd goed naar voren te komen bij de gemeente Maastricht en zijn op dit vlak nog de nodige stappen voorwaarts te maken. De volgende vragen over de positie van gemeenschapshuizen:

 1. Onduidelijkheid blijft bestaan over de rol van de gemeente en de rol van VKKL/Spirato. Graag vernemen wij een duidelijk overzicht waarin de rol van beide organisaties goed omschreven staan. Tevens hierbij de oproep aan u om deze rolverdeling te communiceren met de gemeenschapshuizen.
 2. Bent u tevreden over de samenwerking met VKKL/Spirato? Graag uitleg en waar eventueel verbeterpunten zijn.
 3. U heeft één keer per jaar overleg met VKKL/Spirato. Is dit afdoende volgens u? En wat wordt hier besproken?
 4. VKKL/Spirato zou eens in de zoveel tijd met alle Maastrichtse gemeenschapshuizen samen zitten om een platform te bieden waar ervaringen, vragen, tips en ideeën onderling gedeeld kunnen worden. Dit blijkt echter niet plaats te vinden. Waarom niet? En bent u bereid om VKKL/Spirato hierop aan te spreken?
 5. Maastricht kent een aantal gemeenschapshuizen die niet gevestigd zijn in een gemeentelijk pand maar die wel dezelfde functie vervullen als de gemeenschapshuizen gevestigd in gemeentelijk vastgoed. Het gaat om: De Klaekeburg Heugem, Parochiezaal Wolder, buurtcentrum De Soos Sint-Pieter, Buurthuis Bosscherveld en De Luibe in Oud-Caberg.
 • Hoe betrekt u deze gemeenschapshuizen bij het gemeentelijk beleid?
 • En bent u bereid deze gemeenschapshuizen te betrekken in de gemeentelijke communicatie, bijeenkomsten en vergaderingen?
 1. VKKL/Spirato heeft een rapport gemaakt over en met de gemeenschapshuizen.  De gemeenschapshuizen hebben dit rapport echter niet gezien/ ontvangen. Eerder dit jaar heeft voormalig wethouder De Graaf toegezegd om het (werk)rapport zoals door VKKL/Spirato is opgeleverd, alsnog te delen met de besturen van de gemeenschapshuizen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Wat is hiervan de reden? En wanneer wordt deze toezegging alsnog nagekomen?
 2. Welke conclusies en aanbevelingen zijn door VKKL/Spirato gedaan en hoe geeft de gemeente hier gevolg aan?

Maastricht heeft de laatste jaren een forse toename gezien van het aantal ‘sociaal’ ingestelde huiskamers. Het gevoel dat bestaat is dat deze huiskamers een concurrent zijn geworden van de gemeenschapshuizen. Door de versplintering van activiteiten en gebruikers komt de bestaanszekerheid van beide voorzieningen onder druk te staan.

 1. Hoe voorkomt u deze concurrentie?
 2. In Daalhof en De Heeg zijn de huiskamers geïntegreerd in het gemeenschapshuis. Bent u het met ons eens dat vanuit de meerfunctie-gedachte van een gemeenschapshuis het streven moet zijn om huiskamers niet separaat te faciliteren maar juist in samenhang met de gemeenschapshuizen?

De wijk/buurtplannen vormden een belangrijk middel voor gemeenschapshuizen om hun koers te bepalen. Nu deze wijk/buurtplannen niet meer worden opgesteld, zitten veel gemeenschapshuizen met de vraag wat voor een voorziening willen wij zijn en sluit ‘onze’ visie aan bij hetgeen de gemeente voor ogen heeft met de wijk/buurt.

 1. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de gemeenschapshuizen hun koers zo toekomstbestendig mogelijk kunnen uitstippelen?
 2. En bent u bereid om de wijk/buurtplannen weer nieuw leven in te blazen?

 

In afwachting van uw antwoord,

Niels Peeters                                   Henny Willems
Fractievoorzitter                             Gemeenteraadslid
CDA Maastricht                              Seniorenpartij Maastricht

 

https://www.facebook.com/rtvmaastricht/videos/4787623827918013/

Leave a comment