Skip links

Meer grip op sociaal domein door behandelen praktijkvoorbeelden

Het grote structurele begrotingstekort van gemeente Maastricht is vooral veroorzaakt door de tekorten in het sociaal domein. Vooral de Jeugdzorg en Wmo. Maastricht staat hierin niet alleen. Bij het overhevelen van een groot aantal zorgtaken door het Rijk naar gemeenten zijn namelijk niet de daarbij behorende budgetten overgeheveld. Dat er dan tekorten ontstaan is logisch, maar ontslaat ons college en de gemeenteraad niet van de plicht om te zorgen voor een sluitende begroting. Een goede analyse van processen, uitgaven, inkoop en de zorgregelingen is nu pure noodzaak, maar ook een on going proces voor een lerende organisatie. Dit is het moment om na te gaan wat wel goed werkt en wat niet. Verbeter de kwaliteit van de zorg. De gemeenteraad heeft dan ook de door ons ingediende motie aangenomen. Het dictum hiervan luidt:

Voor een goed begrip van de complexe vraagstukken periodiek (in elk geval gekoppeld aan de behandeling van de monitor) geanonimiseerde casuïstiek te behandelen om zo meer inzicht te krijgen in de regelingen en verbeterrichtingen.
De volledige tekst van de motie kunt u nalezen via de link https://maastricht.notubiz.nl/document/8156959/5
We zullen de komende maanden een intensief traject ingaan om gezamenlijk (college en gemeenteraad) te zoeken naar oplossingsrichtingen om het structurele begrotingsgat te dichten. Volgens de huidige planning zullen de eerste resultaten van dit onderzoek in januari/februari aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Dus wordt vervolgd…..
Florence van der Heijden – Schaaf, raadslid

Leave a comment