Skip links

Kaderbrief 2019, het gaat goed met Maastricht

De eerste Kaderbrief van de nieuwe raadsperiode is met een ruime meerderheid aangenomen (zowel coalitie als oppositie)! De Kaderbrief is de opmaat naar de begroting van 2020. Lees hieronder de 1e termijn bijdrage van onze fractievoorzitter Niels Peeters.

In juni vorig jaar is met gepaste trots een ambitieus coalitieakkoord ‘Onbegrensd en Ontspannen’ gepresenteerd. De vraag die veel al ontstond was of al deze ambities wel financieel haalbaar zouden zijn. Dat dat steeds een uitdaging is, dat weten we allemaal maar deze Kaderbrief stemt ons als CDA Maastricht positief. Het college geeft aan dat er een zeer stabiele financiële basis onder de ambities van dit college ligt en zodoende onder de toekomst van onze stad. Dat kunnen wij onderstrepen. Neem de jaarrekening 2018. 2018 is afgesloten met een mooi positief resultaat. Zijn we er dan? Nee, want dit is tevens een resultaat dat grotendeel te danken is aan meevallers uit de stroppenpot sociaal domein en enkele positieve uitschieters binnen het onroerend goed. Moeten wij ons zorgen maken? Niet als het aan ons ligt maar het toont wel aan dat wij als stad, en zeer zeker ook de regio, nog een lange weg te gaan hebben om de Rijkskortingen op het sociale domein terug te dringen. Dat geld ook voor de oplopende bijdrages aan de gemeenschappelijke regelingen.

Genoeg opgaves inzake de dekking richting begroting 2020.

Een compliment richting college omdat zij naast de lopende zaken investeringsruimte heeft gevonden en deze toepast voor de uitgesproken ambities. Het Meerjareninvesteringsplan (MJIP) is nader ingevuld.

Neem de extra investeringen voor onder andere:

– Onderhoud van onze mooie vestingwerken;

– Oefenlocatie Philharmonie Zuid;

– Investeren in binnensportaccommodaties. Wel in dezen aandacht voor de evaluatie van de aflopende sport nota (in 2020). De wens van het CDA is om tezamen met de sportend Maastricht de nota zo snel mogelijk te evalueren.

– Circa 98 miljoen euro voor voor renovatie en nieuwbouw van scholen voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Zodat niet alleen een nieuwe John F. Kennedyschool en onderwijs in Maastricht-Oost kan worden gerealiseerd maar ook het up-to-date houden van de Eenhoornsingel. Op die manier houden we het voortgezet onderwijs in Maastricht-West levensvatbaar.

– Extra geld voor uitbreiding P&R’s en fietsenstallingen plus fietshandhaving stationsomgeving;

– Investeringsruimte voor toegankelijkheid in relatie tot sociale inclusie.

Kijkend naar deze laatste twee punten heeft ons samen met de SP en LPM gebracht tot het indienen van de motie ‘fatsoenlijke doorgang fietshotspots’.

Graag wil ik namens het CDA Maastricht nader stilstaan bij een drietal onderwerpen. Sociaal domein, Jeugd en de kloppende harten in de buurten.

Sociaal domein

Voorzitter, wij zijn een stad met groot een sociaal hart. Ik kan het gaan hebben over het aanvalsplan armoede, de 50-gezinnenaanpak etc. Hier dienen stappen in gemaakt te worden maar de fractiewoordvoerders zitten hier komende donderdag voor bij elkaar. Daarom wil ik aandacht voor het volgende.

Namelijk de mantelzorgers. Recente onderzoeken wijzen uit dat binnen een aantal jaren er een ernstig tekort is aan mantelzorgers, vooral in Zuid-Limburg. Wat betekent dat voor de zorgvrager? Voor de gemeente? En wat zijn de eventuele risico`s voor de steeds kleiner wordende groep mantelzorgers die dan zwaarder belast worden? Immers, de druk voor de mantelzorgers wordt steeds groter. De CDA-fractie vraagt zich af of de zorg over het toekomstig tekort aan mantelzorgers ook leeft binnen het college en of dit nadrukkelijk richting begroting 2020 meegenomen kan worden, al dan niet voorzien van een plan van aanpak?

Kloppende harten

CDA Maastricht is een actieve bepleiter voor behoud en vergroten van de saamhorigheid in wijken en buurten. Realiseer laagdrempelige voorzieningen en ontmoetingsplekken dat zegt het coalitieakkoord. Een kloppend hart in elke buurt. Buurthuizen, sportkantines, cultuurhuizen, kindcentra etc. vormen deze kloppende harten. Onze grote wens is om hier laagdrempelige loketten te realiseren waardoor onze inwoners sneller en gerichter met hulpvragen kunnen aankloppen bij de betreffende afdelingen/ instanties. Wethouder Janssen heeft dit bij de begroting 2019 omarmd en gaf aan graag met de sociale tak van de gemeente de wijken in te trekken. Hier is tijd en geld voor nodig alleen ik zie dat nu niet terugkomen in de Kaderbrief. Evenals een stadsbreed programma inzake het uitrollen van het voornemen een kloppend hart in elke buurt.

De voor veel Maastrichtenaren zo belangrijke middenzaal vormt een ander kloppend hart voor onze stad. De zorg dat dit in de vergetelheid raakte bij de begroting 2019 is weggenomen nu gelden hiervoor zijn vrijgemaakt. Uit de schriftelijke beantwoording van de wethouder zijn echter nieuwe zorgen ontstaan. Wij hebben het idee dat het totaal plaatje reeds vastligt, locatie en invulling, zonder in gesprek te gaan met de stad. Want enerzijds staan de amateurgezelschappen voorop en anderzijds lezen we dat de programmering AINSI hier komt te landen. En laat die programmering nu juist voor een groot deel bestaan uit professionele uitvoeringen. Voor de helderheid. Voor ons vormt een middenzaal een locatie waar ruimbaan is voor de amateursector in faciliteiten en ondersteuning. Nu komt het over als dat het niet meer wordt dan een extra zaal in een verzelfstandigd theater.

Niet alleen Jeugdzorg maar ook Jeugdkracht

Als wij het over jeugd hebben gaat het veelal over zorg, over achterstanden, over overlast maar wij hebben het bijna nooit over die vele jongeren die zich belangeloos inzetten voor de samenleving en medemens. Om te laten zien dat de Gemeente Maastricht ook jongeren waardeert die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving stellen wij samen met Seniorenpartij, SAB, SP, PvdA voor om te komen met het ‘Jeugdlintje’ (Motie). Vele gemeenten zijn ons in dezen succesvol voorgegaan.

Waardering is belangrijk maar dat geldt eveneens voor het betrekken van jongeren bij de politiek en bij besluitvorming. Wellicht is het mogelijk ook eens te kijken hoe jongeren kunnen meedenken in de burgerbegroting. Maar bovenal is ook een voorbeeldrol belangrijk. Mijn voorganger, nu wethouder in uw college, mevrouw Heijnen heeft dit al eens in 2017 geopperd namelijk de ‘jeugdburgemeester’. Wij ondersteunen dit initiatief uit de motie van PvdA en D’66 volmondig. Met de twee eenvoudig te realiseren initiatieven Jeugdburgemeester en Jeugdlintje laten we zien dat wij de jeugd in onze stad positief waarderen.

Kortom zoals u al aangeeft het gaat goed met Maastricht maar dat is geen reden om achterover te leunen, en u laat met deze Kaderbrief zien dat u dat ook zeker niet doet. Er zijn uitdagingen, er liggen kansen en er wachten opgaven.

De bijdrage en het verdere debat kunt u terugkijken via de website van de gemeente Maastricht. Klikt u hier!

Leave a comment