Skip links

Gemeentebegroting 2022

In de gemeentebegroting voor 2022 wordt maar liefst 564,1 miljoen euro verdeeld over alle gemeentelijke taken. De afgelopen jaren was het financieel gezien niet goed gesteld met Maastricht. De tekorten liepen sterk op. In de inleidende tekst van de begroting 2022 maakt spreekt het college van B&W over een schip dat na het trotseren van de storm in veilige haven is aangemeerd. 

Lees hier de bijdrage van onze CDA-Fractievoorzitter Niels Peeters bij de algemene beschouwingen:

“Bij het lezen van de begroting 2022 krijg je snel het beeld van een schat dragend schip uit de zilvervloot. Het schip draagt aldus het college van B&W de naam ‘Maastricht’ en is als veilig bestempeld. We schrijven zwarte cijfers voor 2022, 4,6 miljoen euro in de plus, en het daarbij horende meerjarenbeeld is weliswaar iets lager maar nog steeds positief. Dat is bekeken vanuit de positie waar de stad vandaan komt positief te noemen. Maar is het schip in veilige haven? Hier zijn wat het CDA betreft de nodige kanttekeningen over te plaatsen.

Laten wij vooropstellen dat Maastricht, hoewel er de nodige tegenslagen waren, zich goed heeft herpakt. De eerste broze resultaten bij de Kaderbrief 2020 waren hoopgevend en dat is vertaald in deze begroting. 

Het doet goed om de zo gewenste betaalbare Middenzaal te kunnen aanbieden aan de vele amateur toneel-, muziek- en musicalgezelschappen die onze stad rijk is en aan de studenten van onze schitterende vakopleidingen in kunst, dans en theater. Het culturele leven in de stad wordt op deze manier naar een hoger plan getild. 

De Burgerbegroting wordt met deze begroting verder vormgegeven en meerjarig verdisconteerd. Het aantal openbare toiletten in de binnenstad wordt uitgebreid. Dit is voor veel Maastrichtenaren maar ook voor bezoekers een zeer welkome ontwikkeling. Het poppodium De Muziekgieterij kan zich met de beschikbaar gestelde gelden blijven ontwikkelen. De toegankelijkheid van gemeentelijke panden wordt verbeterd. Op het gebied van stadsontwikkeling gaan wij voor een uitbreiding van Park & Ride Maastricht Noord, het ontwikkelen van woningbouw op diverse plekken in de stad en niet te vergeten we doen het economisch behoorlijk. Sterker nog het stadsbestuur slaagt erin de economische dip af te vlakken en ondernemers hebben veel vertrouwen om in Maastricht te investeren en te ontwikkelen. En beste college zet volle kracht vooruit in de lobby voor de Einstein-telescoop. 

Maar het gezegde gaat ‘De best gebouwde schepen lijden soms schipbreuk op een kleine klip’. De gemeentefinanciën vormen deze klip. De financiële positie is en blijft namelijk kwetsbaar. Zo hebben wij zware bedenkingen over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van diverse belastingvoorstellen die voortvloeien uit de bezuinigingsmaatregelen 2020. Hiermee komt de vraag op of een voorstel zoals de vermakelijkhedenretributie, waar wij de uitwerking nog helemaal niet van kennen, en de watertoeristenbelasting wel wenselijk zijn. Moeten deze niet heroverwogen worden?

Daarnaast zien wij twee cruciale elementen voor het financieel in veilige haven brengen van Maastricht. Dat is enerzijds de noodzakelijke ombouw van het sociaal domein en anderzijds de vorming van een sterke gemeentelijke organisatie. Je moet met plezier en trots voor de gemeentelijke organisatie kunnen werken. Beide elementen houden sterk verband met elkaar maar toch verdienen beide een afzonderlijke toelichting. 

Om te beginnen met de noodzakelijke verandering van het sociaal domein. Allereerst zijn er zorgen over de haalbaarheid van de taakstellingen die hier zijn opgelegd. Wij vernemen graag van het college hoe hard daadwerkelijk de ingeboekte taakstellingen zijn. Zijn deze in 2022 haalbaar? 

Hierbij ook direct de oproep om de koers van de taakstellingen vast te houden en niet te verslappen.

Verder beseffen wij ons ter degen dat de zorg voor diegene die het nodig heeft geboden moet worden. Hoe zorg je nu dat de zorg ook bij die Maastrichtenaren land die dat nodig hebben? Niet het recht hebben maar het nodig hebben staat voorop. Het hoe dit te bereiken blijft vaak in nevel verhuld. Zo werd afgelopen week stellig afstand genomen van het oorspronkelijke idee om de zorg, preventie en ondersteuning vanuit de kantoren in Randwyck meer de wijken in te brengen. Het doel was dat vervolgens integraal meerdere beleidsterreinen elkaar in de wijken, bij de kloppende harten, zouden gaan treffen. Dit bevreemdt ons zeer. Tot en met de Kaderbrief 2021 is deze koers immers steeds weer door het college, op vragen van onze kant, bevestigd. Graag een toelichting. 

Het gebruik van voorzieningen via de Wmo is de afgelopen maanden gestegen. Je ziet echter grote verschillen tussen de verschillende wijken. Enerzijds begrijpelijk maar anderzijds geeft het ook te denken over hoe onze stad is opgebouwd en waar juist meer aandacht aan besteed dient te worden. Wij hebben te maken met een toenemend aantal senioren 75+. Deze de doelgroep komt echter minimaal terug in de Monitor Sociaal Domein, het CDA pleit vanwege de verwachte stijging van deze doelgroep voor meer aandacht en gericht beleid voor deze mensen.     

Dan de gemeentelijke organisatie. Wij zien dat er stapjes worden gemaakt maar het ontbreken van één integraal plan voor de organisatie baart ons zorgen. Het liefst blijf je als gemeenteraad kaderstellend op organisatie- en personeelsbeleid. Het moet namelijk gewoon op orde zijn en daar waar dat niet het geval is op orde gebracht worden. Door de zorgen en twijfel over de gewenste resultaten is de neiging groot een stevige vinger aan de pols te houden. Hiermee treden wij als gemeenteraad buiten onze kaderstellende rol maar het is blijkbaar nog steeds noodzakelijk. Nogmaals er dient op zeer korte termijn één integraal plan voor de organisatie op tafel te komen. 

De handhavingscapaciteit is een onderdeel dat de organisatie raakt. Dat het ziekteverzuim hier drastisch omlaag gebracht dient te worden is zonder twijfel waar. Bijna 20% ziekteverzuim is niet te bevatten. Aan het begin van de coalitieperiode was het notabene het CDA Maastricht die uitbreiding handhavingscapaciteit wist te bewerkstelligen. Ons bevreemd echter toch de gang van zaken in de capaciteits-discussie. Immers wij draaien al jaren rondjes in de draaideur van handhavingsplannen en begrotingen. Versta mij niet verkeert over de recente bespreking met de ambtenarij en het vervolgproces want dat is prettig en goed. Maar twee weken geleden stonden de seinen nog op rood voor uitbreiding. Vorige week bleek na doorvragen van onze fractie dat er extra mankracht handhaving bijkomen vanuit de gelden wietpilot (ongeveer 2 fte) en op 5 november blijken plots 5 fulltimebanen per 1 januari 2022 ingevuld te worden. Telkens nieuwe informatie en dat typeert hoe het organisatorisch in elkaar steekt. Graag uitleg. 

Leefbaarheid buurten en wijken.  

Iedere buurt verdient een kloppend hart. Dit zijn buurtvoorzieningen die zorgen voor ontmoeting en eigenheid. Een passend kloppend hart is van grote meerwaarde voor het welzijn van onze inwoners. Wat de gemeente precies wil blijft onduidelijk? En hoe behoudt u faciliteiten en ruimte voor ontmoeting in de wijken? Onderwerpen als het behoud van sport- en speelvoorzieningen spelen hier een grote rol. De nodige kwetsbare wijken, bijvoorbeeld Malpertuis, De Heeg en Pottenberg, krijgen een kern-ontwikkeling waardoor het juist nu cruciaal is om werk van te maken van de kloppende harten. Hierbij natuurlijk uitgaande van de eigenkracht en eigenheid van de buurten. Wat is bijvoorbeeld de stand van zaken van de beloofde gemeenschapsvoorziening/ ontmoetingsplek voor Malpertuis?

Het gaat op veel vlakke goed met Maastricht maar niet alle wijken profiteren daar altijd van. Wij hebben in onze stad de nodige kwetsbare buurten. Verschillen tussen wijken nemen langzaamaan toe op het gebied van uiteenlopende sociale problemen, afstand tot de arbeidsmarkt, laag inkomen, beperkt toekomstperspectief etc. Waar wij toe willen oproepen bij het college is om vooral het afglijden tegen te gaan. Wij zien dat wijken die vijf jaar geleden nog niet in de categorie kwetsbaar zaten daar nu wel inzitten of hard op weg zijn naar. Keer je dat niet tijdig dan komt de leefbaarheid onder druk te staan terwijl de problemen zich opstapelen. In welke oplossingsrichtingen denkt het college het probleem in de buurten/wijken aan te gaan pakken?

Burgerparticipatie en dit soort wijkontwikkelingen vergen wat ons betreft een nieuwe vorm van buurtgericht werken. Doorzettingsmacht van bijvoorbeeld stadsdeelleiders is hierin gewenst. Daarom hebben CDA en PvdA samen de handschoen opgepakt en in een breder verband met diverse partijen gekomen tot een voorstel voor buurtgericht werken 2.0. Haal de stadsdeelleiders en stadsdeelprogramma’s terug. 

Het hoogwater van afgelopen zomer heeft de urgentie van de hoogwaterveiligheid-agenda alleen maar doen toenemen. De ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal zit echter nog in de ontwerpfase en er zijn geen financiële middelen gereserveerd. Een kostbare maar oh zo belangrijke exercitie die onze stad ook de nodige recreatieve kansen biedt. Maar ook afwatering en aanpak watertekorten vergen aandacht en investeringen. Wanneer denkt u hier slagen in te kunnen maken? 

Voorzitter in een periode waar de besmettingen en ziekenhuisopnames weer oplopen en waar krapte is in de economie en woningmarkt kijkt de stad naar ons als politiek. Het blijft immers ongewis wat over twee weken de situatie is, om maar te zwijgen over de situatie over een aantal maanden. Daarom is stabiliteit en degelijkheid belangrijk. Wij als CDA Maastricht hebben de afgelopen jaren onze verantwoordelijkheid genomen om onze stad te verbeteren en zullen dat ook nu weer doen door voor de begroting 2022 te stemmen. Zodat de veilige haven voor het waardevolle schip dat Maastricht is ook niet alleen voor nu bereikt kan worden maar ook voor de jaren die volgen na de verkiezingen van maart.

Want uiteindelijk bedrijven wij politiek met het doel een bijdrage te leveren aan een Maastricht dat we door willen geven.”

Leave a comment