Skip links

Leefbaarheid wijk De Heeg onder druk

De leefbaarheid in wijk de Heeg komt meer en meer onder druk te staan. De grote leegstand in het winkelcentrum en de aankomende sloop van de sportzaal brengen veel zorgen en onrust. Het ” hart ” van de wijk staat sterk onder druk. En het volgende punt van grote zorg is het functioneren van het ooit zo florerende buurtcentrum De Boeckel. De tarieven zijn niet meer op te brengen door de verenigingen die gebruik maken van het buurtcentrum. Mogelijk zou dit kunnen betekenen dat verenigingen noodgedwongen verdwijnen. De activiteiten van de verenigingen brengen sociale binding in de wijk. Als ze opgeheven worden leidt dit tot een verschraling van activiteiten voor jong en oud, met toenemende eenzaamheid en en alle gevolgen van dien.

Onze raadsleden Mat Brüll en Wiel Quaaden stellen vragen aan het college.

Aan het college van burgemeester en wethouders 

Maastricht, 9 november 2021

Betreft: raadsvragen beheer buurtcentrum De Boeckel

Geacht college,

Graag wil CDA Maastricht het volgende onder uw aandacht brengen. Vanuit diverse kanalen krijgen wij de signalen dat het voor het verenigingsleven in De Heeg bijna onmogelijk en onbetaalbaar is geworden om nog activiteiten te organiseren in buurtcentrum De Boeckel. Buurtcentrum De Boeckel is eigendom van de gemeente en wordt beheerd door stichting Trajekt. Hoewel Trajekt, samenwerken en verbinden als belangrijke kernwaardes heeft lijkt dit in het buurtcentrum niet tot uiting te komen. Vanuit het verenigingsleven in De Heeg komen veel klachten dat het niet meer op te brengen is activiteiten te organiseren in hun buurtcentrum. En dat in een wijk die al enorm onder druk staat qua leefbaarheid o.a. door leegstand van het winkelhart en een sporthal die op sloop staat te wachten. Verenigingen dreigen opgeheven te worden omdat ze geen activiteiten meer kunnen organiseren.

Hierover heeft het CDA de volgende vragen;

  1. Bent u bekend met de situatie en klachten over buurtcentrum De Boeckel in De Heeg?
  2. Bent u het met het CDA eens dat van een welzijnsorganisatie juist verwacht mag worden een stimulerende rol te spelen om een buurt levendig te houden?
  3. Kunt u ons aangeven wat de oorzaken zijn van het ontbreken van synergie tussen Trajekt als beheerder en de gebruikers (buurtverenigingen)?
  4. Er worden nu geen activiteiten meer georganiseerd, wat betekent dit voor de exploitatie van het buurtcentrum?
  5. Wat gaat u doen om buurtcentrum De Boeckel betaalbaar te houden voor buurtactiviteiten?
  6. Welke actie gaat u ondernemen om de impasse tussen Trajekt en verenigingen te doorbreken?
  7. Hoe denkt u de dreigende opheffing van verenigingen te voorkomen?

In afwachting van uw antwoord,

Mat Brüll, raadslid
Willy Quaaden, burgerraadslid

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht  

Leave a comment