Skip links

CDA Maastricht wil opheldering over miljoenen kostende inzinkbare palen

inzinkbare palenNaar aanleiding van een artikel op Maastricht Dichtbij wil het CDA duidelijkheid over de kosten van inzinkbare palen. De kritische vragen die redactie van Maastricht Dichtbij in haar artikel stelt, vragen om een duidelijke, zorgvuldige en financiële reactie van het college van burgemeester en wethouders, aldus de Christendemocraten.

Citaat uit het betreffende artikel: “De tien inzinkbare palen die op zeven locaties in Maastricht staan om delen van de stad autoluw of autovrij te maken, hebben de afgelopen jaren miljoenen euro’s gekost. Alleen al in 2012 bedroeg de rekening een slordige vijf ton. Daarvan wordt 81.799,12 euro niet vergoed door de verzekeraar.

Voor het jaar 2010 kwam de hele schade voor rekening van de Maastrichtse burger. Dat kan worden afgeleid uit antwoorden op vragen die dichtbij.nl in mei vorig jaar met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) naar de gemeente stuurde. Hoe het schadebedrag is opgebouwd blijft onduidelijk.”

 

peter_geelenDe afgelopen jaren heeft het CDA Maastricht, samen met andere partijen, zich zorgen gemaakt en vragen gesteld over de problemen van deze inzinkbare paaltjes. Verschillende antwoorden op vragen zijn, in het verleden en onlangs ook nog, gegeven en het antwoord luidde in een citaat van een brief van 2 december 2013 “dat er nog geen reëel beeld te vormen is over de kosten in 2013 tot nu toe, omdat facturering achterloopt op reparatie. De administratieve afhandeling komt meestal pas maanden later. Daarnaast loopt nog het separate traject van eventueel schadeverhaal. De afhandeling daarvan gebeurt door een extern bureau NODR, op basis van no-cure-no-pay. Ingeval ook via het waarborgfonds geen kostenverhaal mogelijk is, blijft slechts een zeer beperkt deel van de kosten voor rekening van de gemeente.”

 

Naar aanleiding van o.a. de uitspraken gedaan op 2 december 2013, en de opmerkingen vanuit de informatie naar aanleiding van het WOB-verzoek van Maastrichtdichtbij, maakt het CDA Maastricht zich ernstige zorgen en heeft bij monde van raadslid Peter Geelen de volgende artikel 39-vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

 

 1. Hebben zich aanrijdingen op zeven locaties met de 10 palen voorgedaan? Zo ja, hoeveel en wanneer en graag willen wij een opsomming van de laatste 4 jaren 2010, 2011, 2012 en 2013?
 2. Heeft/hebben zich daarbij letsel en/of (immateriële) schade voorgedaan? Zo ja, wanneer en waaruit bestond(en) het letsel en/of de schade aan personen, voertuigen en/of palen?
 3. Hoe groot was de financiële schade per geval en hoeveel zijn de kosten die voor rekening van de gemeente Maastricht zijn geweest?
 4. Indien hier sprake van zou zijn geweest, uit welk budget en waar kunnen wij dit in de begroting terugvinden?
 5. Is deze schade verhaald en/of vergoed?  Zo nee, wat bedraagt de niet verhaalde schade?
 6. Op 9 september 2013 constateerde de gemeente dat er sprake was van een flinke toename van het aantal aanrijdingen. U heeft aangegeven dat u extra waarschuwingsborden zou plaatsen in de omgeving van de sluis. Hoeveel locaties heeft u aangepast en waarom is die constatering van u geen aanleiding geweest om terug te komen naar de gemeenteraad?
 7. Is bij de aanrijdingen met een paal olie- en/of andere motorvloeistof op en/of in het wegdek terechtgekomen? Zo ja, waar en wanneer?
 8. Heeft de lekkage van olie- of motorvloeistof ten gevolge van een aanrijding geleid tot (al dan niet blijvende) milieuverontreiniging?
 9. Is bij het opruimen olie- of motorvloeistof (ten gevolge van een aanrijding) op en/of in het wegdek de brandweer en/of een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld? Zo ja, hoe vaak en wanneer?
 10. Hoeveel bedroegen de opruimkosten per geval? Zijn deze kosten verhaald? Zo ja, op wie?
 11. Hoeveel bedroegen de kosten van het herstel van de palen per schadegeval?
 12. De gemeente gaf in een gesprek met journalisten van Dichtbij aan, ook in dit geval aan het sterk afwijkende cijfer niet te kunnen onderbouwen met documenten, zoals proces-verbalen en rekeningen van reparaties. Kunt u ons deze onderbouwing nu wel geven?
 13. Kunt u tenslotte aangeven hoe u in de toekomst om wilt gaan met deze onverkwikkelijke en financiële (nadelige) situatie voor onze gemeente?
 14. Bent u van plan snel nieuwe technieken, die inmiddels op de markt zijn gekomen te gaan gebruiken om selectieve toegang mogelijk te maken?

 

Uit het desbetreffende artikel van Maastricht Dichtbij: Opmerkelijk genoeg maakt de gemeente Maastricht pas sinds enkele jaren werk van het verhalen van schades aan de palen, zo blijkt uit de antwoorden die dichtbij.nl ontving naar aanleiding van het WOB-verzoek: “Tot 2010 werd er nauwelijks aan schadeverhaal door de gemeente gedaan, vanwege het uitermate arbeidsintensieve karakter van dit werk”, aldus de gemeente. Vrij vertaald betekent dat niet alleen dat de gemeente bijzonder luie ambtenaren in dienst heeft, maar ook dat de Maastrichtse belastingbetaler in het geval van de palen aan de Boschstraat (die er sinds 1996 staan) 14 jaar lang voor het volledige schadebedrag heeft kunnen opdraaien. Hoe hoog dit schadebedrag is, is onbekend. Maar dat het om zeer veel geld moet gaan blijkt wel uit het feit dat de schade aan deze palen alleen al in 2012 72.297,35 euro bedroeg.

Leave a comment