Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CDA Maastricht wil inzicht in gevolgen gestegen huurwaardeforfait

Afgelopen week werd, toevallig, bekend dat per 1 januari 2014 het zogenaamde huurwaardeforfait gestegen is van 0,6% naar 0,7%. Het huurwaardeforfait is het percentage dat woningbezitters op moeten tellen bij hun inkomen als ze belastingaangifte doen. Voor veel gezinnen betekent dit een extra lastenverzwaring, oplopend tot wel enkele honderden euro’s per jaar. Aan de hand van deze informatie heeft het CDA Maastricht, bij monde van raadsleden Josephine Dols-Knegtering, Peter Corsius en Roxanne van Wunnik, schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht. De partij wil onder meer inzicht in de gevolgen van het gestegen huurwaardeforfait.

1. Is het college op de hoogte van deze maatregel? Zo ja, wat is haar mening hierover? Zo nee waarom niet?

2. Hoeveel woningbezitters worden binnen onze gemeente getroffen door deze maatregel?

3. Kan het college voorbeelden (uit te werken naar de verschillende cohorten woningwaarde) geven welke bedragen mensen in onze gemeente specifiek meer aan lasten kwijt zijn door deze maatregel?

4. Kan het college aangeven of de aanname van het kabinet, dat de WOZ waarde komend jaar substantieel verder zal dalen, ook in Maastricht het geval is? De stijging van het huurwaardeforfait kan een aantal oorzaken hebben; de stijging van de woningwaarde, een stijging van huren of beide. Uit onderzoeken blijkt dat de stijging in dit specifieke geval te wijten is aan een extra huurstijging welke haar oorzaak vindt in het zogenaamde woonakkoord, en om preciezer te zijn, de verhuurdersheffing die is opgelegd aan woningbouwcorporaties waardoor zijnde huren moeten laten stijgen.

5. Wat betekent de verhuurdersheffing en de solidariteitsheffing nu precies voor de, in Maastricht actieve woningbouwcorporaties, in zowel financieel alsmede sociaal-maatschappelijke zin?

6. Welke investerings- en renovatieprojecten zijn als gevolg hiervan uit- dan wel afgesteld?

7. Wat zijn de gevolgen voor de leefbaarheid in Maastricht?

8. Hoe heeft de solvabiliteitspositie van de in Maastricht actief zijnde woningcorporaties zich de afgelopen 5 jaar ontwikkeld en wat zijn de vooruitzichten voor de komende 5 jaar? Kunt u dit per corporatie aangeven?

9. Wat is de mening van dit college over de (gevolgen van) deze verhuurdersheffing voor de betaalbaarheid van sociale huurwoningen in Maastricht en waarom heeft het college deze mening?

10. Welke acties heeft het college de laatste jaren ondernomen en wat gaat het ondernemen om deze, in de ogen van velen, desastreuze verhuurdersheffing tegen te houden?

11. Welke maatregelen heeft het college voorshands genomen met betrekking tot de gevolgen van de aanstaande herzieningswet, waarin als gevolg van de uitwerking van het regeerakkoord een nieuwe verhouding tussen gemeenten en corporaties is voorzien?

Close