Skip links

CDA Maastricht tegen consequenties aanbesteding openbaar vervoer voor Maastrichtse wijken

peter_geelenIn dagblad De Limburger van 9 januari 2014 is een artikel opgenomen over het openbaar vervoer in Limburg vanaf 2016. Kern van dit artikel is dat het huidig concept programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding openbaar vervoer van de Provincie uitgaat van het schrappen van de reguliere buslijnen in kernen met 400 inwoners of minder. Dit heeft niet alleen consequenties voor een aantal kernen in Zuid Limburgse gemeenten, maar ook voor Maastrichtse wijken zoals Boschpoort, Biesland, Jekerdal en St. Pieter. Het CDA Maastricht heeft in navolging van deze berichtgeving een aantal artikel 39-vragen gesteld, bij monde van raadsleden Peter Geelen en Jos Gorren.

 
1. Kent het college het concept programma van eisen van de Provincie in het kader aanbesteding openbaar vervoer vanaf 2016?

2. Zo ja, is het college het eens met de inhoud van dat concept? Zo nee, wat gaat het college doen om overeenstemming te bereiken?

jos_gorren

3. Is het college betrokken geweest bij de totstandkoming van het concept programma van eisen?

4. Heeft het college een totaal-inventarisatie gemaakt van de Maastrichtse buurten die de huidige reguliere buslijnen zullen verliezen ingaande 2016 op basis van het voorliggende concept.

5. Heeft het college er bij de Provincie op aangedrongen het huidige openbaar vervoer voorzieningennetwerk in Maastricht te handhaven c.q. welke inspanningen heeft het college verricht om het huidige voorzieningenniveau voor alle buurten tenminste te handhaven in een nieuwe situatie?

6. Is het college bereid verdere inspanningen te verrichten om alsnog een openbaar vervoervoorzieningen af te dwingen in buurten met 400 inwoners of minder?

7. Kan het programma van eisen nog worden bijgesteld?

8. Eind november 2013 zijn de leden van de gemeenteraad al uitgenodigd voor een bijeenkomst op 29 januari 2014 in Meerssen over openbaar vervoer Limburg vanaf 2016. Welk karakter heeft deze bijeenkomst en kunnen de gemeenteraden in Limburg daar wijzigingsvoorstellen inbrengen?

Leave a comment