Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CDA Maastricht stelt vragen inzake gebruik sportpark Geusselt.

mat_brull_maastrichtDoor de slechte communicatie en handelwijzen van Maastricht Sport maken de voetbalclubs Willem I en RKASV grote zorgen voor hun toekomst. Na een brandbrief van beide clubs en het krantenartikel is de maat vol!

Beloftes en toezeggingen worden niet nageleefd,  communicatie is zeer moeizaam ondanks een grote lijst van gebreken aan het complex. Maastricht Sport wil kosten wat het kost BVO MVV en jeugd afd weer helemaal terug op sportcomplex ondanks de overvolle bezetting van de velden. Kortom de clubs lijken de dupe te worden van onbehoorlijk bestuur bij Maastricht Sport.

Geacht College,

Graag vragen de fracties CDA Maastricht en PVM uw aandacht over het volgende;

peter_corsiusIn de jl. aangenomen sportnota 2020 Meer@bewegen is vastgesteld dat de gemeente een nieuwe rol krijgt t.o.v. het verleden. De nieuwe rol is gebaseerd op faciliteren en de systeemregie waarbij het sportparkmanagement een belangrijke pijler is in sportpark west en Geusselt. Hierbij ligt de nadruk op beheer, onderhoud en veiligheid van de accommodatie en een facilitering van de verenigingen die gebruik maken van de complexen.  Ook zijn er afspraken gemaakt met verenigingen die hun oude accommodatie moesten verlaten om gebruik te kunnen gaan maken van het nieuwe sportpark Geusselt. Na aanleiding van een artikel in Dagblad De Limburger op 28-12-2013 ( Geusseltbad optie voor nieuw onderkomen MVV ) is er toch enige twijfel en ergernis ontstaan bij de meewerkende voetbalclubs  Willem I en RKASV ( samen 700 leden ) die inmiddels gestart zijn op het nieuwe Geusseltcomplex waar in gezamenlijkheid met de Hockeyclub op een zaterdag 1500 sporters over de hele dag actief zijn.  Tijdens ons gesprek met beide verenigingen kwamen drie kernpunten na voren die een aantal problemen aan het daglicht brachten.

 1. Gebruik voetbalvelden met prioriteitstelling.
 2. Naleving afspraken.
 3. Communicatie.

 

1.  Tijdens de gesprekken met alle voetbalclubs over ingebruikname van het nieuwe sportpark hebben alle clubs ook wensen kenbaar mogen maken en is met iedere club afspraken gemaakt over het gebruik. Hierbij zijn o.a. afspraken gemaakt over de prioriteitstelling van de voetbalvelden, materialen, opheffen van vrijwilligerswerk en de contracten. Hierna is BVO MVV tot 3x toe afgehaakt en is verder niet meer meegenomen in de verdere indeling en verdeling van het complex. Willem I en RKASV kregen een velden prioriteit toegezegd en een contracttermijn van minimaal vijf jaar. Na deze indeling zijn de velden volledig in gebruik tijdens op doordeweekse dagen vanaf 18.00 uur en in weekeinde vanaf de vroege ochtend. Doordat er problemen ontstonden toen MVV toch op het complex bleef trainen is de jeugdafdeling van MVV verhuist naar sportcomplex Hoeve Rome in Limmel. Er is dan ook een ergernis ontstaan na het lezen van eerder genoemd krantenartikel, want er is geen ruimte meer voor nog meer elftallen die in de zelfde tijdspanne moeten trainen en wedstrijden moeten spelen op dit complex. Beide clubs moesten vanuit de krant vernemen dat de terugkeer van de jeugd afd. MVV en de BVO een optie is in het Geusseltbadcomplex. Zeker nadat BVO MVV nogmaals is afgehaakt bij de gezamenlijke onderhandelingsgesprekken over het gebruik van het complex waarbij beide clubs een handreiking hebben gedaan naar Maastricht sport en MVV. Willem I en RKASV maken zich grote zorgen over hun toekomst als Maastricht sport toch kosten wat het kost MVV wil huisvestigen in het Geusseltbad en Maastricht sport haar gemaakte afspraken niet wil nakomen! Beide clubs willen graag hun verantwoordelijkheid nemen zoals beschreven staat in de sportnota voor vitale verenigingen, maar op deze wijze kan de vitaliteit niet meer geborgd worden.

 

2.  Zoals onder punt 1 benoemd zijn er met de clubs afspraken over het gebruik van de voetbalvelden en de kantine. In de gesprekken om de clubs binnenboort te halen voor dit nieuwe complex zijn over en weer goede afspraken gemaakt zo ook over de duurt van het materiaal gebruik en huurcontract en de prioriteitgebruik sportvelden welk vastgesteld zou worden op minimaal vijf jaar met een voorkeur van tien jaar. Echter toen Maastricht sport het contract op papier voorlegde was dit maar voor één jaar. Beide clubs zijn daar ook zeer ontevreden over en hebben, ondanks zij nu al 6 maanden gebruik maken van het complex, nog steeds geen contract ondertekent. Door het grote verloop van de projectleiders binnen Maastricht sport is er ook nog maar weinig kennis aanwezig en komt Maastricht sport met onrealistische suggesties in tijdsvakken voor de trainingen van de jeugdteams. Daarnaast heeft Maastricht sport al aangegeven dat met ingang seizoen 2014-2015 het materiaalbeheer en de uitgifte weer af te storen, waardoor de verenigingen wederom een beroep moeten gaan doen op vrijwilligers waarvan ze op last van de gemeente een half jaar geleden afscheid hebben moeten nemen omdat het sportparkmanagement dit moest gaan uitvoeren!

 

3.  Als rode draad komt in ieder punt de communicatie terug, de gebrekkige communicatie! In de gemaakte afspraken was ook opgenomen een periodiek overleg en voor het eerste jaar zelfs een maandelijks overleg i.v.m. het ingebruikname van een nieuw gebouw en complex. Persoonlijk contact is er maar sporadisch waardoor de communicatie voornamelijk plaatsvindt via de mail. Beide clubs hebben veel vragen cq zaken die uitgesproken dienen te worden voor een goed en veilig gebruik van complex en kantine. Ondanks de herhaaldelijke verzoeken is een periodiek overleg nog steeds niet ingepland! Ook dit baart de beide clubs grote zorgen zeker gezien de lange lijst van gebreken aan complex en kantine, waarbij gevaarlijke situaties ontstaan bij  bv regenweer door lekkages in de plafons van de kantine gebouw.

 

CDA Maastricht en PVM hebben hierop de volgende vragen;

 

 1. Bent u met het CDA eens dat een partner die zijn gemaakte afspraken niet nakomt een onbetrouwbare partner is?
 2. Wat zijn uw beweegredenen om af te wijken van uw gegeven afspraken aan beide clubs bij het totstandkoming prioriteitgebruik sportvelden?
 3. Waarom moet BVO MVV en de jeugd afdeling MVV perse gehuisvestigd worden in het Geusseltbad terwijl de tijdspaden gebruik sportvelden al vergeven zijn aan de amateurclubs en MVV tot 3x toe is afgehaakt bij de gezamenlijke onderhandelingsgesprekken?
 4. Hoe regelt U de samenwerking met de amateurclubs als BVO MVV een alleenrecht vraagt voor veld en ruimtes?
 5. Kunt U aangeven hoe een amateurclub haar vitaliteit moet borgen als ze niet langer dan één jaar vooruit kunnen kijken en dus geen lange termijnplannen kunnen maken voor eventuele groei?
 6. Wat zijn uw beweegredenen om af te wijken van de mondelinge contractafspraken over een langere periode toen u de clubs wilde binnenhalen voor dit sportpark?
 7. Waarom moeten de clubs vanaf volgend seizoen weer zelf het materiaalbeheer en uitgifte gaan regelen, hiervoor is toch het fysieke sportparkmanagement ingericht?
  1. Betekent dit, in tegenstelling wat in de sportnota is vastgesteld, dat u ook in de Geusselt het sportparkmanagement afbouwt?
 8. Kunt U aangeven waarom Maastricht sport zo moeilijk bereikbaar is voor verenigingen?
  1. Wat gaat u doen dit te verbeteren?
 9. Kunt U aangeven waarom het afgesproken periodieke overleg nog steeds niet is ingepland?
  1. Wanneer wordt dit periodiek overleg met beide clubs alsnog opgestart?
 10. Kunt U aangeven waarom de lijst met gebreken aan complex en kantine nog steeds niet adequaat is opgepakt?
 11. Bent u zich ervan bewust dat door de lekkages er gevaarlijke situaties ontstaan met de Electra in de kantine/ bestuurskamer?
 12. Bent u zich ervan bewust dat er door de summiere buitenverlichting er onveilige plekken zijn ontstaan bij o.a. fietsenstalling en de route van en erna toe?
  1. Bent u bereid dit spoedig te verbeteren?

 

Namens de CDA fractie,                                                      Namens de PVM fractie,

 

Mat Brüll, Burger-niet-raadslid                                       Niels Peters, Burger-niet-raadslid

Peter Corsius, raadslid                                                         Tiny Meese, raadslid

Close