Skip links

CDA Maastricht pleit voor transparantie en openheid

De afgelopen periode hebben wij een behoorlijk aantal besloten bijeenkomsten gehad, zonder officiële status en zonder verslaglegging. In de meeste gevallen worden deze bijeenkomsten bijgewoond door een afvaardiging per fractie.

Nu kan het zo zijn dat besloten bijeenkomsten in hoogst uitzonderlijke gevallen nodig zijn. Maar de CDA fractie vindt dat momenteel deze bijeenkomsten te frequent plaats vinden, de status ervan niet voor iedereen helder is én dat ze niet bijdragen aan de transparantie van het openbaar bestuur.

Naast het feit dat de frequentie van besloten bijeenkomsten lijkt toe te nemen, is er bij sommige collega’s onduidelijkheid over de status van dit soort bijeenkomsten. Een concreet voorbeeld daarvan is af te leiden uit de reactie op een besloten informatiebijeenkomst, waarbij de aanwezige raadsleden werden geïnformeerd over de komst van de asielzoekerscentra in de wijken Malberg en Sint Pieter. .

De Seniorenpartij stelt in een reactie aan de bewoners van La Motterie: “Tijdens deze vergadering hebben wij geen noemenswaardige bedenkingen gehoord laat staan tegenwerpingen. Het geluid dat het CDA bij u heeft afgegeven verbaast ons dan ook zeer”.

Allereerst is de aanname dat de bijeenkomst een vergadering was waarin fractiestandpunten werden ingenomen, onjuist. Het was een informatie-moment van het college richting de aanwezige raadsleden en burgerleden over de komst van twee AZC locaties. Op generlei wijze kan de Seniorenpartij beweren dat dit een officiële raads- of commissievergadering was, waarin het partijstandpunt van het CDA geformuleerd zou zijn. Bij het CDA hebben wij overigens -uiteraard- altijd fractieoverleg voordat wij standpunten innemen. Dat zal binnen de Seniorenpartij waarschijnlijk niet anders zijn.

 

Een tweede voorbeeld; wederom een citaat van de Seniorenpartij: “Teneinde ons zo volledig mogelijk te informeren hebben wij contact gezocht met de Gouverneur de heer Bovens, de Burgemeester mevrouw Penn-te Strake, het COA inclusief een hernieuwd locatiebezoek maar dan inpandig, ambtenaren belast met deze portefeuille, de fractievoorzitters van de Gemeenteraad van Maastricht en met het notariaat dat de hypotheekacte van het pand Parkweg 20 heeft opgesteld”.

De Seniorenpartij stelt dus contact te hebben gezocht met de fractievoorzitters van de Gemeenteraad in de zoektocht naar hun standpuntbepaling. Dit is onjuist. Er is geen overleg geweest (althans, geen overleg waar ik in mijn functie als fractievoorzitter bij aanwezig was), waarin ik het standpunt van de CDA-fractie richting de Seniorenpartij heb gecommuniceerd. Door dit zodanig te communiceren aan de bewoners, slaat de Seniorenpartij de plank volledig mis en helpt zij een pertinente onwaarheid de wereld in. Ik nodig de Seniorenpartij uit in het vervolg een officiële reactie van het CDA te vragen; we zijn graag bereid die te verstrekken.

 

Door de onduidelijkheid die er blijkbaar heerst onder sommige collega’s over de status van bijeenkomsten, wil ik graag een voorstel doen om aan het begin van elke besloten bijeenkomst:

1: de status en doelen van de bijeenkomst van tevoren vast te leggen;

2: een inhoudelijk verslag te maken;

3: afspraken te maken over het moment van openbaarmaking van het verslag.

 

Daarnaast is de CDA-fractie van mening dat de informatie-momenten, informele bijeenkomsten, alsook officiële vergaderingen achter gesloten deuren, tot een absoluut minimum dienen te worden beperkt. De gemeenteraad moet zoveel mogelijk formeel en in het openbaar worden geïnformeerd. Dit zal de transparantie van het openbaar bestuur ten goede komen.

 

Als laatste punt hecht mijn fractie eraan te wijzen op het belang van de controlerende taak van de raad en de scheiding van bevoegdheden tussen het college en diezelfde gemeenteraad. Door als college en raad vroegtijdig gezamenlijke externe standpunten in te nemen, zonder voorafgaand publiek debat, is het voor de gemeenteraad onmogelijk haar controlerende taak richting college naar behoren uit te voeren. Het college moet de gemeenteraad de ruimte geven in alle gevallen eigenstandig te kunnen blijven opereren en controleren.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

namens de fractie van het CDA Maastricht,

 

Vivianne Heijnen

Fractievoorzitter CDA Maastricht

Leave a comment