Skip links

In gesprek over de problematiek rondom de opvang van vluchtelingen

Geachte mw. Penn te Strake,

Recentelijk heeft de CDA fractie u verzocht een bijeenkomst voor de raad te organiseren om gezamenlijk te praten over het beleid van de gemeente betreffende vluchtelingen en asielzoekers.
De CDA fractie is de mening toegedaan dat het noodzakelijk is dat de raad een standpunt inneemt hoe om te gaan met de opvang en huisvesting van asielzoekers, vluchtelingen en statushouders.
Mede gezien de diverse reacties rondom de twee nieuwe locaties Malberg en St.Pieter is het goed de raad in stelling te brengen hoe om te gaan met dit vraagstuk in de toekomst. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de omvang en faciliteiten van de locaties, het communicatietraject en het betrekken van de burgers bij besluitvorming.
De recente afspraken tussen het COA, de provincie en de 33 Limburgse burgemeesters over het opvangen van 3500 extra vluchtelingen in Limburg versterken de mening van de CDA fractie dat de raad en het college over deze problematiek in gesprek moeten gaan.
Inmiddels heeft ook het provinciebestuur een motie over inspraak van burgers aangenomen en de gemeenten hiertoe opgeroepen.

Met het oog op de ( nabije ) toekomst verzoeken wij u nogmaals op korte termijn een bijeenkomst voor de raad te organiseren hoe om te gaan met het beleid vluchtelingen en asielzoekers en hoe we de inspraak van de burgers in de toekomst dienen te organiseren.

Nol Beckers Vivianne Heijnen
Burger raadslid Fractie voorzitter

Leave a comment