Skip links

Bijdrage van het CDA Maastricht voor de Begroting 2016 van de Gemeente Maastricht

De wethouder van financiën is er wederom in geslaagd een sluitende begroting te presenteren. Zeker in deze tijd een hele prestatie. Al eerder hebben de wethouder en ik van gedachten gewisseld welke rol het vruchtboomfonds (dat zijn de Essent-gelden) hierin vervult. Graag horen we van de wethouder nog eens heel precies hoe het kan dat het fonds niet kleiner wordt ondanks de onttrekkingen daaraan. Met name kijkende naar de hoogte van de rekenrente die gehanteerd wordt, kan de wethouder aangeven of de rekenrente bij het vruchtboomfonds ook is aangepast?

In 2014 zijn in het coalitie akkoord afspraken gemaakt die uitgevoerd worden. Dat alles wordt gedaan binnen de bandbreedte van de begroting. Wat ik vandaag met name wil doen is een aantal punten aanstippen die ons opvielen en daarnaast ook een aantal zaken op een rij zetten, waarvan wij graag zouden zien dat ze nadrukkelijker naar voren kwamen tijdens de begrotingsbehandeling.

Allereerst zou ik het graag hebben over de aandacht die er is voor de wijken in Maastricht. We vragen van mensen om langer in hun huis te blijven wonen als ze zorg nodig hebben, er wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen, verenigingen, clubs en wijken. Dan moeten wij als gemeente de voorwaarden scheppen om de inwoners tegemoet te komen.
Mensen willen graag een aantal dingen:
een veilige buurt,
een schone buurt en een
gezellige buurt.
Over een veilige buurt: er worden een aantal concrete stappen genomen om de veiligheid in de wijken te verbeteren. Dat is een goede ontwikkeling. Wat het CDA betreft, zou er meer aandacht mogen zijn voor initiatieven die vanuit de buurten zelf komen. Zo kan de gemeente ondersteunen als er ideeën of initiatieven zijn, zoals app-groepen in de wijk. Ook zouden wij graag zien dat de wijk-teams meer in de wijken te zien zouden zijn. Dit geeft niet alleen een veilig gevoel, het vergroot de veiligheid en het heeft ook nog eens een preventieve werking.
Over een schone buurt: een veelgehoord punt van kritiek in Maastricht gaat over het niveau van het groenonderhoud in de wijken. Het onkruid tussen de tegels staat soms letterlijk tot boven de knieën. Tijd voor actie wat het CDA betreft. Helaas wordt in de begroting aangegeven dat het niveau van groenonderhoud verder gaat dalen: van ‘B’ naar ‘C’. Wij zouden graag zien dat we niet dalen, maar dat we het groenonderhoud verbeteren. Kijk daarbij ook naar wat door de wijken zelf kan worden gedaan. De gemeente zou bijvoorbeeld zelfonderhoud van het groen in de wijken door bewoners verder kunnen motiveren en deels faciliteren. Ook het instellen van een kantonnier zou een mooie bijdrage kunnen zijn aan schonere wijken.
Om een buurt schoon te kunnen houden, is het ook belangrijk dat er wordt gekeken naar het verwijderen van grof vuil, het onderhoud van speelvoorzieningen en parkjes. Voorheen werd dit gedaan door de buurtbeheerbedrijven. We hopen dat de gemeente nauwlettend volgt of er genoeg ondersteuning is bij kleine klussen en werkzaamheden in de wijken en dat dat in de toekomst ook zo blijft.
Over een gezellige buurt: om een buurt leefbaar te houden, moeten er genoeg ontmoetingsplekken in de wijken zijn. De aanwezigheid van winkels, verenigingen, sportclubs, buurtcentra moet wat het CDA betreft gefaciliteerd en gestimuleerd worden. Sport heeft de bijzondere aandacht van het CDA. Op het gebied van sport zou het CDA andere keuzes maken, er zou wat ons betreft een groter deel van de begroting naar sport mogen gaan. Sport verbroedert, is gezond en draagt bij aan de sociale samenhang. We zijn dan ook blij dat hierover een rekenkamerrapport zal verschijnen, we kijken uit naar de resultaten.

Voorzitter, veilige, schone, gezellige buurten. Dat is wat het CDA graag zou zien. We vragen van de wijken een steeds grotere zelfredzaamheid. Dan is het prettig als mensen weten bij wie ze moeten zijn als er vragen zijn over hun wijk. Enige tijd geleden is het buurtwerhouderschap afgeschaft. In de praktijk zien we dat dit de communicatie tussen het college en de bewoners in de wijken niet altijd ten goede komt. Bij wie moet je zijn? In sommige gevallen zijn er wel vier wethouders verantwoordelijk voor 1 dossier. Wat het CDA betreft is het prima als er onderling een taakverdeling wordt gemaakt binnen het college, alleen mag de burger daar geen last van hebben. Stel per wijk of op z’n minst per gebied één wethouder aan die een herkenbaar aanspreekpunt is en regel de rest intern. Wij hebben een motie voorbereid om het buurtwethouderschap weer in ere te herstellen: http://maastricht.sparq.notubiz.nl/document/2624731/2

Voorzitter, zoals u ziet zijn wij aan het zoeken naar manieren om de communicatie van het gemeentebestuur en de burgers te verbeteren. Maar de eerste ervaring die veel inwoners van de stad met de gemeente hebben, is vaak via het ambtelijk apparaat en het gemeenteloket in het bijzonder. We hebben gezien dat er mooie slagen zijn gemaakt wat betreft de verbetering van dienstverlening, bereikbaarheid en klantgerichtheid. Een compliment aan de ambtenaren is dan ook zeer zeker op z’n plaats. Er staat nog een onderzoek op de planning om te kijken hoe nieuwe inwoners van de stad een warm welkom kunnen krijgen. Een goed initiatief! Wat ons opviel, is dat er met name aandacht is voor mensen die in Maastricht willen komen wonen: expats, studenten, of mensen die anderszins verhuizen naar onze stad.
Nu viel me één groep op die niet specifiek werd genoemd, maar die wel héél belangrijk is: pasgeboren kinderen. Van hun geboorte wordt door de trotse ouders aangifte gedaan bij het gemeenteloket. In sommige gemeenten wordt hier een feestelijk moment van gemaakt. Ook voor ouders is de aangifte van hun kindje vaak een bijzondere aangelegenheid die niet zomaar voorbij zou moeten gaan. Omdat er een onderzoek wordt gedaan naar het verwelkomen van nieuwe inwoners, zouden wij graag willen voorstellen in dat onderzoek ook deze groep mee te nemen. Naast het feit dat wij als stad blij zijn met de komst van jonge inwoners, gaan de ouders met een goed gevoel het stadhuis uit. Wie weet vertellen ze ook nog tegen vrienden en bekenden hoe warm hun kind welkom werd geheten door de stad. De positieve PR over de dienstverlening waarnaar de gemeente op zoek is, gaat dan heel natuurlijk en vanzelf.
Daarom hebben we de volgende motie voorbereid: http://maastricht.sparq.notubiz.nl/document/2624730/2

Om de leefbaarheid in de wijken te bekostigen, duurzaamheid te stimuleren, maar ook om ons sociaal beleid te kunnen voortzetten (hoe staat het overigens met het basisinkomen?) en nieuwe ideeën te kunnen ontwikkelen, moet de schoorsteen wel blijven roken. We zijn blij te constateren dat het goed gaat met de ontwikkelingen in Belvedère.
Met de invulling van PRAXIS als tweede, grote retailer in Belvedère resteert in fase 1 nog 6000m2 aan beschikbare winkelruimte.
Uit gesprekken met ondernemers is opnieuw gebleken dat diverse kandidaten zich graag willen vestigen, hoe eerder hoe beter. Ook geven zij aan dat het nu gerealiseerde segment bouwen, tuin en sfeer voldoende de markt bedient.
Diverse plaatselijke ondernemers in de wooninrichting branche willen aansluiten bij de ontwikkelingen in het PDV gebied. Een compleet aanbod, bouwen, tuin en sfeer en woonwinkels komt alle bedrijven ten goede .
Nu de markt zich herstelt en er nog altijd diverse plaatselijke ondernemers en andere partijen zijn die zich graag in Belvedère willen vestigen, is het nodig het bestemmingsplan aan te passen. Temeer omdat de buurgemeenten al ondernemers naar zich toehalen die voorheen belangstelling hadden voor vestiging op Belvedère. En omdat het POL wel eens beperkende maatregelen zou kunnen gaan opleggen.
Brancheverruiming in fase 1 is nodig om te zorgen dat het gebied zich snel kan doorontwikkelen. Het CDA stelt voor het bestemmingsplan fase 1 aan te passen en ook de branche wooninrichting mogelijk te maken zodat de resterende 6000m2 winkeloppervlakte snel ingevuld kunnen worden, en er een geconcentreerde en integrale winkelconcentratie kan ontstaan.
http://maastricht.sparq.notubiz.nl/document/2624729/1

Voorzitter, dan nog een laatste punt betreffende de begroting over duurzaamheid. We hebben het voornemen om in 2030 klimaatneutraal te zijn als stad. Voordat we dat zijn, zal er nog heel wat water door de Maas stromen. Een concreet plan dat moet bijdragen om de duurzaamheidsdoelen te bereiken, is de Duurzame Energie Centrale Limburg (DECL). Een aantal plannen uit de DECL zijn uitgesteld of nog niet duidelijk. Imtech is failliet. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de haalbaarheid van de plannen en de financiële consequenties?

Leave a comment