Skip links

art. 47 vragen “snelle huisvesting spoedzoekers”

Aan het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 1992 
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 10 juli 2021

Betreft: art. 47 vragen “snelle huisvesting spoedzoekers”

Geacht college,

Een eigen woning is met name voor starters en jongeren die voor het eerst het huis uit gaan door de stijgende huur- en koopprijzen onbereikbaar. In Maastricht zijn er aanzienlijke wachttijden voor sociale huurwoningen waardoor met name spoedzoekers in de knel komen.

Gemeenten als Leiden, Weert en Veldhoven hebben succesvolle projecten met verplaatsbare woningen opgezet. Volgens een uitgebreide rapportage in opdracht van het ministerie van BZK[1] vervullen gemeenten een sleutelrol bij een voortvarende planvoorbereiding en uitvoering hiervan. Recent heeft Minister Ollongren (BZK) een oproep[2] gedaan voor meer maatregelen voor huisvesting van aandachtsgroepen en de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld.

Tegen die achtergrond stelt de CDA-fractie de volgende vragen:

1) Is het college bekend met de rapportage ‘De bouw van tijdelijke woningen’ van het ministerie van BZK?

Zo ja, geven de bevindingen aanleiding om in onze gemeente meer werk van flexibele woningen te maken?

2) Is het college het met ons eens dat door de woningvoorraad tijdelijk uit te breiden, bijvoorbeeld met flexibele woonvormen, of gebruikmakend van oude kantoorpanden, kansen ontstaan voor speciale aandachtsgroepen zoals starters, maar ook mensen die in de problemen komen na bijvoorbeeld scheiding, ziekte of ontslag?

Zo ja, welke initiatieven heeft het college hier tot nu toe al toe ontplooid?  

Zo nee, waarom niet en is zij bereid de mogelijkheden voor Maastricht te onderzoeken en terug te koppelen naar de raad?

[tekst gaat verder onder de afbeelding]

3) Minister Ollongren (BZK) wil dat er meer passende huisvesting komt om de aandachtsgroepen op de woningmarkt te helpen. Het gaat onder meer om dak- en thuisloze mensen, arbeidsmigranten, statushouders, ouderen met een zorgvraag en andere spoedzoekers. Zij worden het hardst geraakt door de toenemende woningnood en de coronacrisis.

Is het college bekend met dit initiatief van BZK?

Zo nee, is zij bereid hier kennis van te nemen en haar bevindingen met de raad te delen?

4) BZK heeft voor zowel 2020 als 2021 een bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor brede huisvesting van aandachtsgroepen. Van het geld uit 2020 kregen 59 gemeenten een financiële bijdrage, waardoor zij op korte termijn bijna 12.400 woningen en woonplekken versneld kunnen opleveren. Verder werkt BZK een regeling uit waarbij voor zowel 2021 en 2022 een bedrag van 20 miljoen beschikbaar komt voor het stimuleren van geclusterd wonen voor ouderen.

a) Heeft het college in 2020 gebruik gemaakt van deze regeling?

Zo nee, waarom niet en is zij bereid hier dit jaar wel gebruik van te maken om de woningmarkt uit het slob te trekken?

b) Er is een grote vraag naar geclusterd wonen voor ouderen. Is het college het met het CDA eens dat een dergelijke oplossing veel voordelen kent, zoals het bevorderen van de doorstroom?

Zo nee, waarom niet?

c) Is het college bereid proactief te handelen en bij BZK na te gaan of Maastricht in aanmerking komt voor deze stimulans?

5) Met Aedes en de VNG is afgesproken om binnen twee jaar te starten met de bouw van 150.000 sociale huurwoningen en de realisatie van 10.000 flexwoningen. Ziet het college hier kansen?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, is zij voornemens inspanningen te plegen om hiervoor in aanmerking te komen alsook bereid de raad bij dit proces te betrekken?

Met vriendelijke groet,

Gabrielle Heine, raadslid
Mat Brüll, raadslid

CDA Maastricht

pastedGraphic.png

[1] ‘De bouw van tijdelijke woningen’. 14 mei 2019. In opdracht van het ministerie van BZK – geraadpleegd op 8 juni 2021 via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/14/rapport-de-bouw-van-tijdelijke-woningen

[2] ‘Meer maatregelen voor huisvesting van aandachtsgroepen nodig’. Geraadpleegd op 8 juni 2021 via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/31/meer-maatregelen-voor-huisvesting-van-aandachtsgroepen-nodig

 

Leave a comment