Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CDA: ‘Zonatlas kan bijdragen aan klimaatdoelstellingen Maastricht’

De gemeente Maastricht heeft een uitdagende duurzaamheidambitie: zij wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Klimaatneutraal betekent geen uitstoot meer van CO2 en andere broeikasgassen en geen inzet meer van fossiele brandstoffen. Klimaatneutraal betekent alleen gebruikmaken van duurzaam opgewekte energie. Om dit te bereiken, zijn forse inspanningen nodig. De Gemeente Maastricht heeft samen met het bedrijfsleven, onderwijs en provincie de handen ineengeslagen om in te zetten op duurzame energie. Met o.a. een autoluwe binnenstad, elektrisch vervoer en duurzame energie voor de bewoners van de gemeente Maastricht.

CDA Maastricht ziet graag een extra inspanning van het College om het aandeel duurzame energie in onze gemeente te vergroten door gebruik te maken van het instrument zonatlas. Het Klimaatverbond heeft het afgelopen voorjaar gewerkt aan de introductie van een nieuw interactief instrument waarmee de geschiktheid en terugverdientijd van zonne-energie van alle daken in een gemeente in kaart wordt gebracht: de zonatlas.

De zonatlas laat in één oogopslag zien welke daken in een gemeente geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Huiseigenaren kunnen door middel van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen en in een oogopslag zien wat de investering hen zal opleveren.

De interactieve zonatlas is ontwikkeld in Duitsland en is sinds kort beschikbaar voor Nederlandse gemeenten. In Duitsland maken al meer dan honderd gemeenten gebruik van de zonatlas. In deze gemeenten nam de installatie van zonnepanelen met 15-20% toe. Inmiddels beschikken de inwoners van Arnhem en van de gemeente Tiel over een zonatlas. De initiatiefnemers (gemeente Arnhem, Klimaatverbond, provincie Gelderland, en Tetraeder) en de deelnemers (gemeente Tiel) willen met behulp van de zonatlas collectief inkopen van zonnepanelen stimuleren. Door de collectieve inkoop van zonnepanelen dalen de prijzen en schakelen steeds meer mensen over naar stroom van hun eigen dak. Overal gaan gemeentelijke en burgerinitiatieven van start om gezamenlijk zonne-energie te produceren en bundelen verenigingen de krachten van consumenten. De zonatlas kan mensen met elkaar in contact brengen.

Flexibel gebruik van de data
De zonatlas is voor meerdere doelen inzetbaar. Niet alleen als instrument voor het stimuleren van zonne-energieopwekking op daken in een gemeente. De zonatlas biedt ook mogelijkheden om na te gaan welk aandeel het opwekken van zonne-energie kan hebben in het behalen van klimaatdoelstellingen van een gemeente. Daarnaast kan de zonatlas ook inzicht verschaffen in de prognose voor elektriciteitsnetplanning.

CDA Maastricht heeft bij monde van raadsleden Peter Geelen en Henri Cortjens en burger-niet-raadslid Mat Brüll van CDA Maastricht een aantal artikel 39-vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Geelen wil onder meer weten of de gemeente bereid is om op actieve wijze te onderzoeken of scholen in Mastricht en andere gemeentelijke gebouwen geschikt zijn (te maken) voor bovenstaande duurzame energiedoeleinden.

De slogan luidt: Samen meer schone energie opwekken: doen wij in Maastricht ook mee?

Vragen:

1. Is het College bereid n.a.v. de beschikbaarheid van een zonatlas een onderzoek te doen of het beschikbaar stellen van een zgn. zonatlas-website, een bijdrage kan leveren in het stimuleren van burgers zonnepanelen op hun dak te installeren en deze zonatlas te implementeren op de Maastrichtse website?

2. Is het College bereid om actief te onderzoeken of ook onze Maastrichtse scholen naar kansen gaan kijken en/of onze gebouwen geschikt zijn te maken voor deze duurzame energiedoeleinden?

3. Is het College bereid de inwoners nog meer te faciliteren en de lokale economie te stimuleren, zodat ook lokale installateurs hun werkgelegenheid wordt vergroot ten gunste van duurzame energie?

4. Is het College bereid om gebruik te maken van het 10 puntenplan van het Klimaatverbond Nederland. Klimaatverbond heeft een campagne waarbij zij gemeenten een steun in de rug geven voor het ontwikkelen en uitvoeren van hun klimaatbeleid. Dat beleid hebben zij opgesplitst in tien speerpunten, die de basis kunnen vormen voor een gemeentelijk klimaatbeleidsplan. Onder de 10 punten vallen een groot aantal acties en projecten die in de praktijk al zijn uitgevoerd door andere gemeenten. Doen wij ook mee, wellicht in samenwerking met andere Zuid-Limburgse steden?

5. Bent u ook met ons van mening dat wij als lid meer actief mee moeten doen met het Klimaatverbond* of andere organisatie die zich actief inzetten tot het vergroten van duurzame energie?

6. Indien u als College besluit om deze mogelijkheden niet te onderzoeken met welke aanvullende middelen en beleid gaat u op korte termijn aan de gang om hetzelfde doel te bereiken?

Namens de fractie van CDA Maastricht,

Raadsleden Peter Geelen en Henri Cortjens en burger-niet-raadslid Mat Brüll

* De Vereniging Klimaatverbond Nederland, ook wel kortweg Het Klimaatverbond genoemd, is een dynamisch netwerk van gemeenten, provincies, en waterschappen, dat samenwerkt aan projecten, kennis uitwisselt en belangen behartigt om een effectief lokaal klimaatbeleid te verankeren, uit te voeren en zichtbaar te maken. Klimaatbeleid is voor hen zowel verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, alsook mondiale samenwerking. We hebben 150 gemeenten, 10 provincies en twee waterschappen als lid. De Klimaatverbondgemeenten vertegenwoordigen samen meer dan 10 miljoen inwoners. De leden zijn door het lidmaatschap tevens geassocieerd lid van Energie-Cities, een organisatie met leden die verspreid zijn over 150 landen en vertegenwoordigingen van meer dan 500 steden.

Close