Skip links

Vragen over de omvang van de plannen van Cour Wolder

Naar aanleiding van de ter inzage legging  van het ontwerpbestemmingsplan Hof van Assisi en Cour Wolder zijn wij benaderd door verontruste bewoners van Wolder. Wij hebben met veel mensen gesproken en kunnen vaststellen dat er veel weerstand is tegen de plannen zoals  deze door initiatiefnemers zijn gepresenteerd.

Met name de omvang van de plannen van Cour Wolder roept veel vragen op.

Er is grote ongerustheid over de te verwachten toename van de parkeerdruk op de smalle straten rondom het kerkplein, waar de parkeeroverlast voor bewoners, ondernemers en school nu al te groot is.

De ruime invulling van de horecafunctie in deze kleine dorpskern roept veel onrust op . Enerzijds is er grote twijfel over de behoefte aan nog een grote zaalfunctie ( de zaal van het parochiehuis dreigt gesloten te worden wegens exploitatie problemen) en anderzijds over de te verwachten  geluidsoverlast.

Zoals wij begrepen hebben is er onvoldoende overleg met de buurt geweest over de plannen van de initiatiefnemers.

Dit verbaast ons ter zeerste, zowel in relatie tot de uitgangspunten van de horecanota alsook tot de uitgangspunten van de participatie maatschappij die wij als gemeentelijk bestuur hoog in het vaandel hebben staan. We kunnen niet anders dan constateren dat in dit proces van participatie geen sprake is. Bewoners van Wolder voelen zich niet betrokken en vooral ook niet gehoord in hun bezwaren tegen deze commerciële  ontwikkeling .

Wij doen een dringend beroep op u als college de initiatiefnemers en de bewoners met hun vele bezwaren samen te brengen om te komen tot een voor alle partijen acceptabele ontwikkeling en juridische procedures te voorkomen.

 

 

Namens de CDA Fractie

 

Nol Beckers

Vivianne Heijnen

Leave a comment