Skip links

Euregionaal informatiecentrum radicalisering

Gisteren berichtte Dagblad De Limburger over de oproep om te komen tot een Euregionaal centrum waar informatie over radicalisering tussen Nederlandse en Belgische gemeenten in de grensstreek gedeeld kan worden. Vanuit Belgische zijde wordt gesteld dat grensoverschrijdende informatie-uitwisseling over dit onderwerp onvoldoende is, zelfs na de recente aanslagen in Parijs en Brussel. Deze gebrekkige informatievoorziening kan verstrekkende gevolgen hebben op het gebied van veiligheid in Limburg. De provinciale CDA fractie heeft hierover vragen gesteld aan het Limburgse college van Gedeputeerde Staten. In navolging van deze vragen, willen wij ook graag aan het Maastrichtse college de volgende vragen voorleggen:

  1. Deelt uw college, en in het bijzonder de burgemeester, het geschetste probleem waaruit zou blijken dat de informatie-uitwisseling op het gebied van radicalisering en terrorisme tussen Nederland en België beneden de maat is?
  2. Kunt u op korte termijn een overleg organiseren met de Regionale Eenheid Limburg, de Veiligheidsregio’s Limburg Noord en Limburg Zuid alsmede andere Euregionale samenwerkingsverbanden, en deze contacten maximaal benutten om te bezien of bestaande overlegorganen kunnen worden uitgebreid en zodoende te stimuleren dat een dergelijk informatiecentrum functioneel tot stand kan komen?
  3. Grensoverschrijdende criminaliteit speelt al jaren in Limburg. Prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut publiceerde in 2010 al het rapport ‘Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn’. N.a.v. dit rapport is er e.e.a. in gang gezet. Kunt u daarvan een update geven? Is deze samenwerking uit te breiden naar een preventieve samenwerking op het terrein van terrorisme en radicalisering?

 

Namens de CDA-fractie,                                                                       Namens de MV-fractie,

 

 

Vivianne Heijnen                                                                                      Jan Hoen

Leave a comment