Skip links

De kaderbrief: onze aandachtspunten voor het college

Zoals u weet, heeft het CDA regelmatig aandacht gevraagd voor stadsontwikkeling. Het kon ons niet snel genoeg gaan. Welnu, ik zou graag willen beginnen met het maken van een compliment aan het college over een aantal positieve ontwikkelingen op dit vlak. Er zijn het afgelopen jaar flinke slagen gemaakt. Belvedère komt na de afwaardering van de grond nu snel tot ontwikkeling. De door het CDA voorgestelde omschakeling met betrekking tot de PDV locatie werpt ook zijn vruchten af. Wel betreuren wij het dat er geen oplossing is voor een oud familiebedrijf dat nét naast de rand van het aangewezen gebied gesitueerd is.
Ook het Frontenpark en het Tapijngebied komen tot bloei. Allemaal goede ontwikkelingen wat het CDA betreft.

Een specifieke vraag die wij hebben met betrekking tot de kaderbrief, betreft de ontwikkelingen rondom Grande Suisse en de plannen met de begraafplaats Tongerseweg. Het ene plan, lijkt het andere te bijten. Er is 0,6 miljoen gereserveerd voor het opwaarderen van de begraafplaats Tongerseweg, maar wat is de relatie met de ontwikkelingen bij la grande Suisse? Is het College voornemens medewerking te verlenen aan het realiseren van een crematorium op die locatie? En als dat het geval is, wat zijn dan de gevolgen voor de uitvaartverzorgers in Maastricht en bijvoorbeeld Eijsden-Margraten? Ook convenieert het bestemmingsplan van Grande Suisse niet, we willen graag van het college weten of ze de mening van het CDA delen dat dit dan eerst door de Raad zal moeten worden gewijzigd. Het CDA geeft in elk geval alvast aan dat wij ervan uitgaan dat een crematorium bij la grande Suisse een groot probleem zal opleveren voor de plannen rondom de begraafplaats Tongerseweg.

Het volgende punt gaat over het Sociaal domein: Per 1 januari 2015 zijn de 3 decentralisaties ingevoerd: We krijgen minder geld van het Rijk, maar meer taken: er is veel werk verzet. We mogen vaststellen dat de transitie tot nu toe goed is verlopen.
Maar nu is aan ons de taak de transformatie verder vorm te geven. Dat betekent dat we de zorg anders moeten inrichten, zodat kwaliteit verbetert en de zorg betaalbaar blijft.
Zoals net gezegd: Er is al veel in gang gezet:
Steeds meer zorg is dichtbij in de wijken, er wordt samengewerkt met huisartsen onder andere via de pilot Blauwe Zorg
Er is veel aandacht voor vrijwilligers (ook door de nieuwe verordening) en voor mantelzorgers.
Buurtplatforms worden ondersteund om te komen tot bredere buurtnetwerken
Ook is er veel aandacht voor de opvang van vluchtelingen; er zijn vele vrijwilligers actief en het is goed dat de gemeente meedenkt over manieren om de bevolking hier goed bij te betrekken.

Er zijn een aantal punten die wat het CDA betreft nog onvoldoende uit de verf komen:
We hebben veel gepraat over armoedebestrijding. Dat heeft niet geresulteerd in een effectieve aanpak; het college moet voor creatieve oplossingen durven staan! Wij stellen bijvoorbeeld voor om gebruik te maken van de mogelijkheden die de experimenten-wet biedt.
Wat betreft de prognose van het tekort van €5 miljoen of meer op het totale sociaal domein: voor CDA heeft zorg voor de meest kwetsbare inwoners van Maastricht topprioriteit. Daar mag niet op bezuinigd worden.
Wij roepen collega-wethouders op, en in het bijzonder wethouder Aarts van financiën om de portefeuillehouder zorg en welzijn niet in de steek te laten en binnen andere portefeuilles te zoeken waar ruimte kan worden gevonden.

Dan over duurzaamheid. Het CDA is blij dat vanaf 2019 alle stadsbussen elektrisch zullen rijden en ook het afgesloten lokale Energie Akkoorden is een flinke stap in de goede richting. Maastricht streeft ernaar in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn. Ondanks de huidige inspanningen, zullen we hier niet in slagen indien het huidige beleid wordt voortgezet. Het CDA ondersteunt de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. We roepen de wethouder dan ook op om op zoek te gaan naar manieren om een verdere versnelling te maken in de duurzaamheidsagenda, ongetwijfeld muziek in de oren voor een wethouder van GroenLinks huize.

Met betrekking tot bereikbaarheid maakt de gemeente flinke slagen. De voortgang van het A2 project verloopt voorspoedig, het station en de Stationsstraat worden verder ontwikkeld en de bereikbaarheid van de regio en de euregio krijgt een flinke impuls middels de mobiliteitsagenda van de provincie Limburg.
Bij het behandelen van de kaders hebben wij wel nog een vraag met betrekking tot het tramdossier. Is er inmiddels al zicht op een datum waarop een nieuw bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd? Kunt u een tijdslijn schetsen van het nieuwe project en daarbij een raming van de verwachte kosten overleggen?

Met betrekking tot leefbaarheid in de stad, wil het CDA aandacht vragen voor twee thema’s in het bijzonder: woningsplitsing en groenonderhoud.
Om met het eerste te beginnen: wij hebben begrepen dat het college mogelijk vandaag een besluit zou nemen met betrekking tot woningsplitsing, is dat juist? Zo ja, kan het college dan een korte toelichting geven over de inhoud van dit voorstel, met name tot wanneer de overgangsregeling geldt? In principe liep de termijn namelijk op medio juli af, dus het is van belang dat het college de stand van zaken presenteert. Kan het college ook het verdere tijdspad aangeven?

Dan het groenonderhoud, een flinke doorn in het oog voor vele bewoners en bezoekers van onze mooie stad. De gemeenteraad heeft eerder ingestemd met verlaging van het onderhoudsniveau van groen. Ons werd echter beloofd dat de uitstraling hetzelfde zou blijven. We mogen toch wel met elkaar constateren dat daarvan geen sprake is. Laten wij samen zoeken naar een oplossing. Het CDA dient daarom, samen met MV en de PvdA de motie in met het volgende dictum:

Het CDA vraagt bij de behandeling van deze kaderbrief ook extra aandacht voor sport. Eerder dit jaar organiseerde het CDA Maastricht een sportbijeenkomst. Dit hebben wij gedaan naar aanleiding van een reeks bezoeken die ons burgerlid, Rob Frambach, heeft gebracht aan Maastrichtse sportverenigingen. Bij de sportbijeenkomst was ook wethouder Willems aanwezig. De verenigingen gaven aan dat er behoefte was aan een open overleg met de gemeenteraad. Ook is ons als fractie gebleken dat wij als raad niet over alle benodigde informatie beschikken over het sportdossier en het accomodatiebeleid om goede besluiten te kunnen nemen.
Het CDA wil daarom nogmaals een oproep doen om een onafhankelijk sportplatform in het leven te roepen. Deze kan dan de gemeenteraad en het college onafhankelijk informeren. Wie weten het immers beter dan de gebruikers en bestuurders van de verenigingen zélf?
Daarom dient het CDA de volgende motie in:

En dan nog een ander punt met betrekking tot sport en accomodatiebeleid. Enige tijd geleden stemde het CDA in met het realiseren van de Boulodrome. Wel spraken wij onze zorgen uit over de financiële onderbouwing van de plannen en de grote verantwoordelijkheid die er bij de gebruikers wordt gelegd. Helaas bleken onze zorgen gegrond. Het plan is aangepast en de kosten van realisatie van de Boulodrome zijn inmiddels geraamd op 1,1 miljoen. En dan te bedenken dat we enige tijd geleden begonnen met een bedrag van 5 ton. Meer dan een verdubbeling!

Voorzitter, het Jeu de Boules toernooi op het Vrijthof is helaas gecanceld wegens gebrek aan belangstelling. Daarnaast ligt er een indoor-boule-baan in onze buurgemeente Eijsden Margraten. Ook is het nog niet zomaar gezegd dat het bij deze 1,1 miljoen zal blijven.
Veel sportverenigingen staan onder druk, hoe mooi het plan ook was, de investering voor de jeu de boules baan staat inmiddels in schril contrast met de investeringen die wij doen in andere sporten, accomodaties en de stimulering van andere sporten.
Laten we investeren in het verbeteren van de bestaande locaties, in de stimulering van sport in de stad en laten we ook kijken hoe we de tarieven zo betaalbaar mogelijk kunnen houden.
De bal moet blijven rollen in verschillende sporten, niet alleen bij de Maastrichtse de jeu de boulers. Daarom dient het CDA samen met de MV de volgende motie in.

Voorzitter, dan nog even een laatste punt met betrekking tot de nieuwe werkwijze van de raad en transparantie in de politieke besluitvorming. Het is goed te zien dat de burgerparticipatie door het nieuwe systeem is toegenomen. De stadsrondes worden goed bezocht en er zijn steeds meer Maastrichtenaren die de weg naar de raadszaal weten te vinden. Dat is een positieve ontwikkeling en wij zijn daar erg tevreden over. Hoe meer de burger inspreekt en betrokken is in het besluitvormingstraject, hoe meer draagvlak er zal zijn voor de uiteindelijke besluitvorming. Wat het CDA betreft hoort daarbij dat we als gemeenteraad en college zoveel mogelijk transparantie bieden in het besluitvormingstraject. Besloten bijeenkomsten zijn in sommige gevallen nodig, als de strategische positie van de stad kan worden geschaad bij openbaarmaking van informatie of als het informatie over personen betreft. Het mag niet zo zijn dat besluiten die ‘niet lekker liggen’ eerst worden voorbesproken achter gesloten deuren. Ook bij minder goed nieuws of impopulaire maatregelen, dienen we zoveel mogelijk in openheid te debatteren. Dat zal uiteindelijk leiden tot meer begrip en meer betrokkenheid van de mensen en organisaties die het aangaat en daarmee de afstand tot de bevolking en de politiek ten goede komen.

Bekijk hier de moties:

Motie groenonderhoud

Sportplatform

Boulodrome

Leave a comment