Skip links

College beantwoord de vraag wat het tekort van vijf miljoen euro betekend voor projecten in de stad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht heeft bij monde van wethouder Aarts gereageerd op de vragen van fractievoorzitter Heijnen van het CDA Maastricht. Heijnen wilde antwoord op berichtgeving in de krant waarin gesuggereerd werd dat Maastricht het met vijf miljoen euro minder zou moeten doen. De vragen waren gericht op meer duidelijkheid op de gevolgen ervan op projecten in de stad (klik hiervoor eerdere berichtgeving hier)

De reactie van wethouder Aarts luidt als volgt:

Geachte mevrouw Heijnen,

De berichtgeving in Dagblad de Limburger d.d. 26 februari 2013 stoelt op landelijke berichtgeving (o.a. in Binnenlands Bestuur d.d. 21 en 23 januari 2013) over de plannen van het rijk aangaande het BTW-compensatiefonds, zoals het deze medio januari heeft gepresenteerd.

Het rijk handhaaft het BTW-compensatiefonds, maar handhaaft eveneens de bezuiniging van 550 miljoen euro die de afschaffing zou opleveren. Het bedrag wordt met ingang van 2015 gekort op de algemene uitkering provincie- en gemeentefonds. Bij bezuinigingen van deze omvang geldt de rekensom dat Maastricht wordt gekort met 1 procent van de totale omvang. Dit betekent een korting van ongeveer 5 miljoen euro. Overigens hanteert het rijk een ingroeimodel. De eerste uitneming uit het gemeentefonds van 174 miljoen euro vindt plaats in 2014. Dit betekent voor Maastricht een korting van ongeveer 1,7 miljoen euro. Zoals afgesproken komen wij bij de Kaderbrief 2013 terug op de totale gevolgen en benodigde maatregelen welke nodig zijn in het kader van de landelijke bezuinigingen.

Hopende u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 John Aarts

Wethouder van Financiën, Economie, Personeel en Organisatie

Leave a comment