Skip links

CDA Maastricht wil vuist tegen forse stijging opleidingskosten Kumulus

Met de aanvang van het nieuwe schooljaar begint voor veel jongeren én volwassenen ook weer een periode waarin ze, bijvoorbeeld, muzikaal geschoold willen worden.

Veel leerlingen van harmonieën en fanfares volgen les bij Kumulus. Maar dat geldt ook voor veel volwassenen die, als hobby, muziek beoefenen en daarvoor les nemen. Tot schrik van velen blijken de tarieven, die de laatste jaren al gestegen zijn, dit jaar bovenmatig verhoogd te zijn.

Betaalden leerlingen onder de 18 jaar in 2003 nog 198 euro, nu moet voor diezelfde 20 minuten les per week 364,50 euro betaald worden. En stijging van 84%. Volwassen boven de 21 jaar betalen voor diezelfde 20 minuten € 505,78 euro.

Voor HAFA leerlingen onder de 21 jaar zijn de tarieven de laatste twee á drie jaar met 30% gestegen en voor volwassenen zelfs met 50%. Individuele leerlingen dienen voor een wekelijkse les van 30 minuten het komend cursusjaar, afhankelijk van hun leeftijd, 575 tot 760 euro te betalen. Waarom volwassenen meer moeten betalen voor diezelfde minuten is niet duidelijk.

Voor het CDA Maastricht blijkt opnieuw dat de aandacht voor participatie in, en het inzetten op, amateurkunsten in deze gemeente ondergewaardeerd wordt. Inmiddels hebben een aantal harmonieën en fanfares aangegeven hiertegen in verzet te komen.

De Christendemocraten hebben in reactie op de prijsverhogingen van Kumulus een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht. De partij wil onder meer weten waarom de prijsverhoging niet is voorgelegd aan de gemeenteraad en hoe zij de uitstroom van cursisten richting België denkt in te dammen, door in Maastricht een concurrerend cursusaanbod te realiseren. De vragen zijn opgesteld door raadslid Peter Corsius en burger-niet-raadslid Nol Beckers van het CDA Maastricht.

Vragen aan het college:

·         Kunt U aangeven waarom de prijzen de afgelopen jaren zo gestegen zijn? Op basis van welke argumenten bent U tot dit besluit gekomen?

·         Waarom is de tariefstelling van dit gemeentelijk opleidingsinstituut (vergelijkbaar met zwemtarieven, ook van algemeen belang) niet aan de raad voorgelegd?

·         Bent u het met ons eens dat dit een averechts effect heeft op de participatie van jeugd en andere toekomstige beoefenaren aan het cultuurleven in Maastricht? Zo nee, kunt U dit dan motiveren?

·         Bent U het met ons eens dat vitale amateurverenigingen een goede bijdrage leveren aan de sociaal culturele ontwikkeling van de Maastrichtse burger? En dat door dit beleid de levensvatbaarheid en vitaliteit van verenigingen onder druk komt te staan?

·         Wat denkt u te gaan doen om het gemeentelijk streven (bevordering participatie etc.), bij deze exorbitante bijdrages, overeind te houden?

·         Deelt u onze mening dat hierdoor vele Maastrichtse muziekbeoefenaren niet meer aan het Maastrichtse muziekonderwijs kunnen deelnemen en is u bekend dat velen uitwijken naar België? Zo niet, kunt u dit motiveren?

Het kostenoverzicht >>

Leave a comment