Skip links

Aanpak geluidsoverlast dakterrassen en woningsplitsing

Bij wonen speelt het woongenot een grote betekenis. Een hoog woongenot werkt door in de mate waarin mensen een bijdrage willen leveren aan hun buurt, vergroot het veiligheidsgevoel, verhoogt de bereidheid om de woning te onderhouden en geeft vertrouwen in het gemeentelijk woon- en handhavingsbeleid. Soms staat dit woongenot onder druk. Zo ook in Maastricht. Neem bijvoorbeeld de toename van geluidsoverlast gelieerd aan dakterrassen en woningsplitsing. Daarom heeft onze fractievoorzitter Niels Peeters tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een tweetal moties ingediend. Doordat de stemming schriftelijk verliep hebben wij recent pas te horen gekregen dat beide moties zijn aangenomen! 

Wij zijn als CDA Maastricht verheugd dat beide moties een meerderheid hebben gehaald. Hiermee neem je de toenemende geluidsoverlast serieus, doe je concreet iets aan toekomstige situaties en schep je duidelijkheid.

[tekst loopt door onder de foto]

Dakterrassen
Wij merken dat door de bebouwing in delen van onze stad het niet altijd wenselijk is om dakterrassen toe te laten. De dakterrassen liggen vaak in door bebouwing omsloten woonblokken waardoor er klankkasten ontstaan. Sommige bestemmingsplannen in onze stad geven regels of wijzen dakterrassen af. Echter veel wijken in de stad hebben bestemmingsplannen waarin niets is geregeld. Daarnaast ontbreken eenduidige basisvoorwaarden. Om de overlast van toekomstige dakterrassen te voorkomen heeft een meerderheid van de gemeenteraad de oproep van het CDA gesteund en die luidt: 

“Roept het college op om voorstellen uit te werken om nadere eisen te stellen voor dakterrassen. Deze mogelijkheden voor te leggen aan de gemeenteraad in Q4 2021.”

Voor bestaande dakterrassen die geluidsoverlast geven geldt dat bij buitenproportionele overlast handhaving ingeroepen kan worden. Dat geldt voor nu en in de toekomst.

Woningplitsing
Anderzijds worden in Maastricht met regelmaat gezinswoningen gesplitst en/ of omgezet naar kamerbewoning. Het maakt voor het leefklimaat wel degelijk uit of een slaapkamer grenst aan een bovenetage van een doorsnee gezinswoning of juist aan een woonkamer van een gesplitst of verkamerd pand, waar de bewoners vaak een ander dagritme hebben. Daarom hebben wij het college opgeroepen om voorstellen uit te werken om nadere eisen te stellen met betrekking tot geluid bij woningsplitsing en verkamering. Gedacht kan worden aan extra bouwvoorschriften op het gebied van geluidsisolatie etc. 

Leave a comment