Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Het CDA Maastricht doet verschillende onderbouwde veranderingsvoorstellen voor de Gemeentelijke Kaderbrief

Vandaag behandelen we alweer de laatste kaderbrief van deze politieke periode. Het zal de laatste keer zijn dat de gemeenteraad in deze samenstelling aanbevelingen voor de begroting van onze stad zal kunnen doen.

In deze behandeling wil ik graag namens de CDA fractie de aandacht vragen voor een aantal punten die wij onderschrijven en een aantal zaken waar wij graag andere kaders zouden willen zien.

Saamhorig Maastricht

Het CDA bezuinigt niet op zorg en ondersteuning. We moeten ervoor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. De ambitie van het college om niemand door het ijs te laten zakken, onderschrijven wij van harte.

Wij maken ons zorgen over de betaalbaarheid van het Sociaal Vangnet in de toekomst. We zijn inmiddels in het derde jaar van de transities. We moeten met minder middelen toch zorg en ondersteuning blijven bieden.

Wel zal het tekort omgebogen moeten worden. We roepen u op om de lobby naar het rijk voort te zetten. De CDA fractie in Tweede Kamer zal daar ongetwijfeld met grote inzet aan meewerken. Met betrekking tot de draaiknoppen: het CDA is van mening dat we niet mogen bezuinigen op zorg en ondersteuning die nodig is voor mensen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen.

Het ontwikkelen van innovatieve vormen van ondersteuning kan een oplossing bieden. Deze hebben tijd nodig om hun vruchten af te kunnen werpen. Het CDA is van mening dat we bestaande vernieuwende projecten zoals kinderboerderij Daalhoeve, de Masters, buurtservice en Athos moeten blijven ondersteunen. Wij roepen het college hierbij op te onderzoeken of voor deze vernieuwende initiatieven ook de wijze van financiering innovatief kan zijn. Op die manier kan de ingewikkelde administratieve last worden verlicht en zal er meer mogelijk zijn doordat de schotten tussen de verschillende budgetten wegvallen. Als voorbeeld noemen we de Blauwe Zorg, waarbij een populatie-gebonden budget wordt verstrekt.

Voorzitter, als we van mening zijn dat iedereen mee moet doen aan de samenleving, is het erg belangrijk dat we mensen op alle mogelijke manieren helpen om ook letterlijk de deur uit te kunnen. Op dit moment is vervoerder Arriva bezig de dienstregeling op te starten en aan te passen. Voor grote groepen Maastrichtenaren zijn er echter problemen met de bereikbaarheid van belangrijke plekken in de stad. Onder aanvoering van Gea van Loo heeft het CDA een meldpunt geopend. Uit de meldingen bleek dat het ziekenhuis, de scholen, het centraal station, maar ook het vertrouwde buurtwinkelcentrum in een behoorlijk aantal gevallen erg moeilijk bereikbaar zijn. Vervolgens zijn wij het gesprek aangegaan met gebruikers van Arriva, de provincie en Arriva zelf. Wij roepen het college op om actief het gesprek met Arriva aan te gaan en ervoor te zorgen dat de bereikbaarheid zal verbeteren.

Armoedebeleid.

Sinds de economische crisis is de armoede sterk gestegen, ook in Maastricht, en staat armoedebeleid volop in de schijnwerpers. Armoedebestrijding is een van de belangrijkste taken van de overheid. Het gaat er niet om wat je bedenkt of hierover zegt, het gaat erom wat je doet en gaat doen. Iedereen is het ermee eens dat hiervoor maatwerk nodig is. Armoede kan iedereen overkomen, het CDA vindt dat iedere burger die dat overkomt zo snel mogelijk geholpen moet worden. De Maastrichtse doelstelling voor 2016 was vermindering van armoede, de resultaten in de jaarrekening 2016 geven echter een geheel ander beeld.

Hoeveel burgers hebben tot nu toe deelgenomen aan het project ‘Armoede en schulden’ en wat zijn de resultaten hiervan? Het budget armoede bedraagt 7,4 miljoen, er is sprake van een structureel tekort. Hoe denkt het college de aanvraag op het armoedebudget voor de toekomst te kunnen waarborgen? Op welke wijze gaat het college bijvoorbeeld het bedrijfsleven meer betrekken bij de bestrijding van armoede?

Het uitvoeringsbeeld armoedebeleid heeft een tekort van € 2.070 000 gebaseerd op het tekort in 2016 inclusief uitvoering aangenomen amendementen en moties. Er wordt de komende jaren uitgegaan van een structureel tekort, welke inspanningen gaat het college verrichten om deze tekorten aan te pakken?

Vijf gemeenten hebben toestemming van het Ministerie om twee jaar lang anders om te gaan met de uitvoering van de regels in de bijstand. Dit wordt het vertrouwensexperiment genoemd. Maastricht is ook al lang bezig met het opstarten van een vertrouwensexperiment. Graag horen wij de stand van zaken en we spreken de hoop uit dat de proef in Maastricht snel wordt opgestart.

Stadsontwikkeling

Zoals u weet, heeft het CDA deze coalitieperiode regelmatig aandacht gevraagd voor stadsontwikkeling en economische ontwikkeling. Het kon ons niet snel genoeg gaan. Graag zou ik willen beginnen het compliment aan het college te herhalen dat ik de vorige keer maakte: er zijn vele positieve ontwikkelingen op dit vlak. Er zijn het afgelopen jaar flinke slagen gemaakt. Belvedère komt na de afwaardering van de grond nu snel tot ontwikkeling. De door het CDA voorgestelde omschakeling met betrekking tot de PDV locatie wordt nu ook snel doorontwikkeld. Ook het Frontenpark en het Tapijngebied komen tot bloei. Het Sphinxkwartier maakt een “boost” door en de investeerders hebben Maastricht weer gevonden. Niet alleen voor toeristen en koopjesjagers zijn we meer dan gezocht, ook internationale studenten, kenniswerkers en bedrijven, weten we aan onze stad te binden.

De retailers gaat het beter, de hoteliers en horeca in onze stad schrijven gouden cijfers.

Goede ontwikkelingen wat het CDA betreft.

Wel met een kanttekening. In het verleden hebben we ook al gewaarschuwd voor de keerzijde van de ongekende populariteit van Maastricht. Pretpark Maastricht: met een entree ticket heb je een dag vermaak. We horen en zien van bewoners én ondernemers dat de stad vol is, er kan nagenoeg niets meer bij. Evenementen zullen nog meer gespreid moeten worden en er zullen keuzes gemaakt moeten welke stad wij willen zijn. De waardering voor ons cultureel erfgoed staat vaak in schril contrast met de enorme drukte in ons kleine centrum. De stad en haar burgers verdienen ook rustmomenten.

Met betrekking tot bereikbaarheid maakt de gemeente flinke slagen. De tunnel is in gebruik genomen, de doorontwikkeling van de Groene Loper verloopt voorspoedig, net als de werkzaamheden aan de Noorderbrug, met nog een spannende opgave in augustus.

Er komt een mooie uitbreiding en herinrichting van de stad op het gebied boven de A-2 tunnel. Wat het CDA betreft, liggen er kansen ons compacte stadscentrum richting het oosten uit te breiden. Dat vraagt om een goede inrichting van de stationsomgeving aan beide kanten.

De realisatie van de fietsenstalling en de herinrichting van Stationsplein en Stationsstraat ligt goed op schema en wordt naar verwachting op tijd opgeleverd. Het CDA maakt zich wel zorgen over de handhaving op weesfietsen en verkeerd stallen in de stationsomgeving.

Wij hebben zorgen over de openbare ruimte omdat deze zal uitnodigen om fietsen tijdelijk te stallen.

Daarom hebben we een motie ingediend om meer middelen vrij te maken om te kunnen handhaven op het verkeerd stallen van fietsen in de omgeving van het station.

Aan de oostzijde van het station zien we dat er druk ontstaat door de problematiek van de internationale snelbussen, met alle gevaarlijke en ongezonde situaties van dien hebben we al eerder aan de kaak gesteld.

Daarom dienen we de volgende twee moties in;

We verzoeken het college per ommegaande te onderzoeken , en indien mogelijk onmiddellijk te realiseren, het ( tijdelijk ) verplaatsen van de internationale bussen naar Station Maastricht Noord.

En we verzoeken per ommegaande te onderzoeken, en indien mogelijk onmiddellijk te realiseren, het verplaatsen van het vakantiebusvervoer naar station Maastricht Noord

Duurzaamheid

Dan over duurzaamheid. Het CDA is blij dat vanaf 2019 alle stadsbussen elektrisch zullen rijden en ook het afgesloten lokale Energie Akkoorden is een flinke stap in de goede richting. Maastricht streeft ernaar in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn. Ondanks de huidige inspanningen, herhaal ik namens mijn fractie de zorg dat we hier niet in slagen indien het huidige beleid wordt voortgezet. Het CDA ondersteunt de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. We roepen het college dan ook op om op zoek te gaan naar manieren om een verdere versnelling te maken in de duurzaamheidsagenda.

Beveiliging

Voorzitter. Er gaat heel veel goed in onze stad en bij ons stadsbestuur en daar is het CDA best trots op. Maar soms worden er fouten gemaakt waarbij je schoenen uitvallen en dat gebeurde op 26 juni bij het bekijken van een filmpje op 1Limburg dat was gemaakt op 20 juni. Het stadskantoor was op die Raadsavond open voor alle Maastrichtenaren en we zagen een open kast, een blok postvakjes waar documenten uitpuilden; hoezo zorgvuldig omgaan met documenten, hoezo clean desk beleid! Het CDA vindt dat er goed op onze vertrouwelijke documenten moet worden gepast en wij komen daar na het reces bij u op terug.

Cultuur

Voorzitter, een van de opvallendste ondergeschoven posten in de kaderbrief is toch wel cultuur. En dat terwijl “cultuur” een paar jaren geleden nog zo’n prominente rol had. Kunt u het zich nog herinneren? Wij zouden Culturele Hoofdstad van Europa worden in 2018. Nadat deze titel om begrijpelijke redenen aan onze neus voorbij ging, lijken ook de ambities van het college op cultureel vlak vervaagd.

Ik zeg begrijpelijke redenen, omdat wij ons nog herinneren dat we steeds herhaalden: zorg voor draagvlak van onderop en heb naast Cultuur met de ‘grote C’, ook aandacht voor onze volkscultuur, vooral voor het Maastrichtse verenigingsleven. Dat is namelijk duurzaam en dat had uiteindelijk ook meer slagingskans.

Ook nu weer is er een roep vanuit het verenigingsleven om een middenzaal te hebben waar verenigingen in vooruit kunnen.

Met een grote financiële bijdrage van de bevolking, gedaan door het Struijscomité, is destijds de “platte zaal” gebouwd. Momenteel is deze zaal totaal niet meer geschikt voor activiteiten voor verenigingen. Er is ook geen alternatief voorhanden.

Als Kumulus Wyck ook nog zou worden gesloten dan gaat ook de inpandige verenigingszaal mogelijk verloren voor het Maastrichtse verenigingsleven.

Uit de beantwoording van vragen rond het accommodatiebeleid valt af te leiden dat de KunstActiefhal in Randwyck te klein is. Daardoor komen verenigingen met hun attributen op straat te staan terwijl op korte termijn geen oplossing voorhanden is hoewel de nijpende situaties wel zijn gesignaleerd.

Kortom het Maastrichtse verenigingsleven, dat saamhorigheid en betrokkenheid in zich herbergt, heeft dringend behoefte aan nieuwe impulsen. Al jaren wordt gesproken over de bouw van een tussenzaal en een optochthal. Het wordt tijd dat we de daad bij het woord voegen.

SPORT

Het CDA vraagt bij de behandeling van deze kaderbrief ook extra aandacht voor sport. Voorzitter, het CDA zou op sportgebied graag andere keuzes zien. Het Biesland-gebouw en Sporthal De Heeg zijn nodig aan een opknapbeurt toe, maar het beëindigen van het spreidingsbeleid zonder enige vorm van evaluatie lijkt ons geen goed idee. Ook de keuze om geoormerkte middelen voor buitensport in te zetten voor binnensport vinden wij te snel en te ondoordacht. Er zullen wellicht nog ontwikkelingen plaatsvinden in de buitensport in Maastricht West (3e tranche) en ook financiële tegenvallers bij de vernieuwing van Sportpark Heugem zouden nu niet meer binnen deze gelden kunnen worden opgevangen. Daarnaast worden gelden die gelabeld zijn voor de buitensport nu deels aangewend voor de binnensport ondanks de grote onderhoudsopgave op diverse Maastrichtse sportparken.

Hier zijn we het niet mee eens en doen een wijzigingsvoorstel , een zg. amendement om dit beslispunt te schrappen en zo snel mogelijk opnieuw op de agenda te zetten.

Groenonderhoud

En dan halen we nog een van onze stokpaardjes van stal: het groenonderhoud. We zullen hiervoor aandacht blijven vragen tot het moment dat er verbetering optreedt.

Het groenonderhoud blijft een flinke doorn in het oog voor vele bewoners en bezoekers van onze mooie stad. De gemeenteraad heeft eerder ingestemd met verlaging van het onderhoudsniveau van groen. Ons werd echter beloofd dat de uitstraling hetzelfde zou blijven. We mogen toch wel met elkaar constateren dat daarvan geen sprake is. Laten wij samen zoeken naar een oplossing. Het CDA dient daarom de volgende motie in:

Motie: Groenonderhoud

Draagt het college op: *€ 345.000 (prijspeil 2016) vrij te maken voor het upgraden van het CROW C naar B voor het openbaar groen in de wijken.

*Het te verwachten overschot van €130.000 uit rubriek ‘schoon’ uit het uitvoeringsbeeld 2017 te gebruiken als startbedrag voor deze upgrading

Veiligheid
Voorzitter, en dan nog aandacht voor een ander belangrijk thema, veiligheid. Het CDA hecht aan veilige buurten, waarin wijkagenten aanwezig zijn en inzet is van de veilige buurtteams. Verder willen wij graag weten of op korte termijn een oplossing kan worden gevonden voor de overlast achter het Landbouwbelang, waar veel overlast is van parkeren, drugsoverlast en prostitutie.

Een laatste punt met betrekking tot veiligheid is de problematiek rondom radicalisering. We moeten waakzaam zijn en de signalen die we opvangen serieus nemen. Gezien onze euregionale ligging roepen wij het college graag op hierin gezamenlijk op te trekken met de buurlanden.

Close