Skip links

WOB Verzoek naar aanleiding van de Minckelers affaire

Bekijk hier het officiele verzoek >>

Maastricht, 20 juni 2013

Geacht College,

In het kader van het verstrekken van de juiste en volledige informatie inzake de ombouw van Minckelers en het besluit om de vlam enkel tegen betaling te laten branden; De daaraan gekoppelde besluiten qua kosten,inkomsten, uitgaven en besteding financiën, verzoeken wij u ons de volgende informatie/documenten te verstrekken:

-Alle e-mailverkeer dat tussen 1 oktober t/m 20 november 2013 heeft plaatsgevonden tussen ambtenaren/persvoorlichters van de gemeente Maastricht en dhr. Jean Dols, voorzitter van SAM ateliers;
-Alle verslagen van Collegevergaderingen, waarin de bovengenoemde casus is besproken.

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van Bestuur (WOB). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de WOB verzoeken wij u ons de gevraagde informatie voor 4 december 2013 toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoeken wij u, ons hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Daarbij willen wij u verzoeken om alle gegevens schriftelijk aan te leveren (Noot redactie CDA Maastricht: correspondentieadres vermeld in oorspronkelijke brief).

Hoogachtend,

Namens de fracties:
Maastrichtse Volkspartij
Liberale Partij Maastricht
Partij Veilig Maastricht
SP
CDA Maastricht

Leave a comment