Skip links

Vragen Subsidieregeling sportclubs

Update: de antwoorden vanuit de wethouder

Recent vernam de CDA fractie van de nieuwe subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( Staatscourant 2018, nr. 40859)*. Deze nieuwe regeling is goed nieuws voor onze amateur sportclubs. Met deze extra subsidie kunnen zij investeren in accommodaties en/ of voorzieningen. Hierdoor blijft sporten aantrekkelijk en de belangrijke maatschappelijke functie van sportclubs gewaarborgd.

Hierop wil CDA Maastricht de volgende vragen aan u voorleggen;

  1. Is het college bekend met de nieuwe subsidieregeling van de Minister voor Medische Zorg omtrent regels voor bouw en onderhoud van sprotaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen ter hoogte van € 87.000.000?
  2. Is het college bereid deze subsidieregeling actief onder de aandacht te brengen van alle sportclubs?
  3. Zo ja, is het college bereid dit met spoed te doen, gelet op de zinsnede ‘Het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen’ ( artikel 7 lid 2 )
  4. Sportclubs draaien op vrijwilligers. Zij hebben vaak al veel taken te verrichten. Een subsidieaanvraag vraagt veel expertise en tijd. Is het college bereid sportclubs met de eventuele administratieve last van de subsidieaanvraag te helpen?
    1. Hoe zou deze ondersteuning er mogelijk uit kunnen zien?
  5. Ziet het college mogelijkheden om eventueel in aanvullende maatregelen te voorzien om de verduurzaming van de accommodaties te versnellen?
    1. Zo ja, welke maatregelen denk het college aan?

 

Mat Brüll, raadslid

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment