Skip links

Vragen over speeltoestellen in de wijk Nazareth

Jongsleden hebben de bewoners van Nazareth Noord een brief ontvangen van Maastricht sport dat het speeltoestel met glijbaan aan het Kasteel Oostplein zal worden opgeruimd omdat de gemeente te weinig budget zou hebben voor herstel en onderhoud van het genoemde speeltoestel. Zeker in de buitenwijken waar verdunning van de (sociale) woningen aan de orde is dient er meer aandacht te komen voor kinderen. Zodat zij meer sporten, bewegen, buitenspelen en sociale contacten opbouwen in hun buurt.

Hierover heeft het CDA Maastricht de volgende vragen.

 1. Hoeveel geld is er op jaarbasis beschikbaar voor het onderhouden/ vernieuwen van speelvoorzieningen?
 2. Welke bedrag is structureel tekort voor onderhoud/ vernieuwen speeltoestellen?
 3. Graag aangeven hoeveel speelvoorzieningen de afgelopen drie jaar zijn verwijderd?
 4. Bent u voornemens meer speelvoorzieningen te verwijderen?
 5. Heeft u gekeken naar andere wegen om speeltoestellen te kunnen behouden, zoals bv. burgerinitiatief of Right to Challenge?
  1. Zo ja, welke?
  1. Zo nee, waarom niet?
 6. Heeft u uw besluit tot opheffen van speeltoestel aan het Kasteel Oostplein enkel genomen op basis van financiële middelen? Kunt u uw indicatoren toelichten.
 7. Wat zijn de kosten om het speeltoestel in Nazareth Noord te herstellen/ vernieuwen?
 8. Burgerparticipatie heeft een prominente plaats gekregen in het coalitieakkoord 2018-2022. Op welke manier heeft u de buurt Nazareth betrokken in uw besluit?
 9. U geeft aan dat op het Miradorplein ook speeltoestellen staan, maar voor de kleine kinderen is dit een grote afstand en daar was het toestel aan het Kasteel Oostplein ook voor bedoeld. Bent u bereid alsnog voor de kleine kinderen een speelvoorziening aan het Kasteel Oostplein (samen met de buurt) te behouden?

In afwachting van uw antwoord,

Mat Brüll, gemeenteraadslid

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment