Skip links

Vragen over dierenwelzijnsbeleid en kleinschalige dierenopvang in Maastricht

CDA Maastricht wil duidelijkheid van de gemeente over kleinschalige dierenopvang in Maastricht.

Ruim een jaar geleden heeft de fractie van CDA Maastricht na een gesprek met de Stichting Animal`s Faith Maastricht, contact gehad met de gemeente Maastricht. In een gesprek met de gemeente is gesproken over de financiële situatie van het dierenasiel, de collegenota van 2014, het groeiend aantal huisdieren, nut en noodzaak kleinschalige opvang van dieren in Maastricht en eventuele mogelijkheden voor de Stichting Animal`s Faith Maastricht.

In het gesprek kwam naar voren dat, in samenwerking met dierenasiel Born en de Dierenambulance, al eerste verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden voor verdere kleinschalige opvang in Maastricht. De opvang in Maastricht gebeurt al, maar de vergoeding gaat naar Born en niet naar Stichting Animal`s Faith Maastricht.

Raadslid Gea van Loo en burgerraadslid Gabriëlle Heine hebben dit onderwerp op de agenda gezet en de volgende vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders:

  1. Is de wethouder op de hoogte van de financiële situatie van Stichting Animal`s Faith Maastricht? Zo ja, wat is de wethouder van plan om hieraan te doen?
  2. In het belang van het dierenwelzijn, taak van de gemeente, is dat Stichting Animal`s Faith kan blijven voortbestaan. Is de wethouder het met ons eens dat op basis van integraal samenwerken tussen dierenorganisaties en gemeente de financiën dan ook eerlijk verdeeld moeten worden? Zo nee, waarom niet?    
  3. Bent u met ons van mening dat uitbreiding van kleinschalige dierenopvang bij Stichting Animal`s Faith Maastricht mogelijk moet zijn? Zo nee, waarom niet? 
  4. Wat hebben de eerste verkennende gesprekken voor verdere kleinschalige opvang in Maastricht opgeleverd?
  5. Is de wethouder op de hoogte dat het huurcontact met Stichting Animal`s Faith Maastricht op 31 mei 2019 afloopt? Bent u bereid de huurovereenkomst voor tien jaar te verlengen? Zo nee, waarom niet?

Verder is bevestigd dat met de gemeenteraad is afgesproken dat de nota besproken en wellicht aangepast zou moeten worden en dat de evaluatie eind 2018 zou plaatsvinden. Dit is niet gebeurd.

  1. Is de wethouder op de hoogte dat er een afspraak met de raad ligt voor evaluatie en eventuele aanpassing van het dierenwelzijnsbeleid?
  2. Kan de wethouder aangeven wanneer de evaluatie hiervan gaat plaatsvinden? En wanneer dit met de raad besproken gaat worden?

Leave a comment