Skip links

Vivianne Heijnen: ‘Goed luisteren en met iedereen rekening houden’

vivianne_heijnen“Waar de PvdA gelooft in een sterke overheid en de VVD focust op de eigen verantwoordelijkheid, gelooft het CDA in mensen: in de kracht van de samenle- ving. In dienstbaar zijn en het faciliteren van burgers, bedrijven en instellingen. Daarvoor is ook nodig dat je een sterk College van burgemeester & wethouders hebt met ambtenaren die goed en stevig aangestuurd worden. Hierin wil het CDA een slag maken, want dat was de afgelopen jaren een stuk minder. Wij willen een sterke gemeenteraad, die de wethouders vertelt wat ze moeten doen. Maastricht verdient dat!”

Aan het woord is Vivianne Heijnen (31), fractievoorzitter van het CDA in de Maastrichtse gemeenteraad en lijst- trekker bij de komende gemeenteraadsverkiezing. Een jonge vrouw die studeerde in Maastricht (European public affairs), werkzaam is in Brussel (voor de Universiteit Maastricht) en die politiek als grootste hobby heeft. Dit mede dankzij de ‘paplepel’ van haar opa (oud burgemees- ter Hein Corten) met wie ze altijd veel gesprekken heeft gevoerd over politieke onderwerpen.

Het CDA heeft veel op met senioren, maar evengoed met hun kinderen en kleinkinderen. “Het moet iedereen goed kunnen gaan”, zo vindt Vivianne. Nu en straks. Het CDA wil met iedereen rekening houden. Dat past ook goed bij de C. Die staat immers voor een samenleving die geba- seerd is op bepaalde normen en waarden: het gaat over fatsoenlijk met elkaar omgaan, respect en zorg hebben voor elkaar. Dat kun je overigens niet los zien van de D van democratie. Ik ben er trots op dat wij staan voor die normen en waarden. Dat geeft ons meer diepgang.”

Vivianne is wel bezorgd over de komende bezuinigingen in de zorg. “Het moet absolute prioriteit zijn om goede kwa- liteit van de zorg te garanderen. De gemeente krijgt het Haagse geld voor (nieuwe) zorgtaken. Dat moet niet naar iets anders geschoven worden. Dat geld moet voor 100 procent naar zorgdoeleinden gaan.” En over de jeugdzorg die de gemeente moet gaan regelen: “Dat kan niet 1-2-3. We moeten drie jaar de tijd nemen om dit fatsoenlijk in te kleden. In het belang van de betreffende kinderen.”

Luisteren

Naast de zorg zijn leefbaarheid en veiligheid in de wijken speerpunten voor het CDA Maastricht. “Niet alleen door de wijkagent meer in de wijk te laten zijn, maar ook door de buurten beter in hun kracht te zetten. En vooral door goed naar de mensen te luisteren, vervolgens keuzes te maken (want niet alles kan) en dan die keuzes ook waar te maken. Als je maar goed naar iedereen luistert en op basis van alle informatie keuzes maakt, ontvang je hier- voor respect. Ook van mensen met een andere opvatting.”“Ruim twee jaar lang hebben we bijna maandelijks thema- avonden gehouden. Onder meer over sport en senioren, volkscultuur, regeldruk en bereikbaarheid. Avonden die telkens 100-200 belangstellenden trokken en die ons als CDA Maastricht breder zichtbaar en beter bekend hebben gemaakt. Andersom hebben wij veel van de aanwezigen geleerd. Al geruime tijd zoeken we de burgers actief in de wijken op, raadplegen we deskundigen en geven inspre- kers ruimte in onze fractievergadering. Het blijkt aan te slaan dat we goed luisteren en dan overwogen keuzes

maken. Het is heerlijk om voor mensen het verschil te kunnen maken. Het is ook een uiting van de dynamiek en het frisse elan in onze partij. En dat raakt en motiveert iedereen op onze verkiezingslijst; van tiener tot tachtiger.” Tot slot vindt Vivianne Heijnen dat Maastricht moet uitgroeien tot een echte studentenstad. De universiteit kan en moet een nog grotere rol spelen als trekker en werkgever. Dan moet er wel goede huisvesting zijn voor de studenten en een goede inpassing in de wijken en buurten.

Soms krijgen politieke partijen het verwijt dat ze jarenlang ‘onzichtbaar’ zijn en zich alleen roeren vlak voor de verkie- zingen. Dat kan bepaald NIET gezegd worden van het CDA Maastricht. De leden van onze fractie, steunfractie en partij zijn ín maar ook buiten het stadhuis actief. Ieder van hen on- derhoudt contacten met, én luistert naar, de eigen achterban. Verder houdt het CDA Maastricht bijna maandelijks bijeen- komsten over belangrijke en actuele thema’s voor de stad

en haar burgers. Een initiatief dat aanslaat, getuige de zeer grote belangstelling.

Deze bijeenkomsten kenmerken zich door bezoekers met verschillende politieke achtergronden, deskundige sprekers, het geven van informatie, het delen van visies en meningen en door kritische discussies. Ook lichten onze CDA’ers toe welke keuzes het CDA heeft gemaakt (en waarom) en/of welke voorstellen aan het College van B&W gedaan zullen worden. Kan het democratischer?

Niet de minste thema’s passeerden de revue. Zo leverde de avond over koopzondagen -de eerste themabijeenkomst- boeiende debatten op. Het CDA kon vervolgens vaststellen dat 21 koopzondagen genoeg zouden moeten zijn voor Maastricht.

Erg druk bezocht was de avond over duurzaamheid in Maastricht. Het thema zorgde voor veel discussie, maar maakte ook duidelijk dat er nog het nodige moet gebeuren wil Maastricht in 2030 een duurzame stad kunnen heten.
De nieuwe sportnota van het zittende college was reden voor het CDA om over en vooral met de lokale sportwereld te praten. Het bleek dat bij veel clubs en verenigingen onvrede heerst. Als CDA hebben we hiervan zodanig een punt ge- maakt dat de wethouder toezegde de clubs en verenigingen beter bij de uitvoering te betrekken en de sportnota geregeld te evalueren.Samen met onze jongerenafdeling (CDJA) is van de groeiende groep (internationale) studenten een thema gemaakt. Meningen uit diverse hoeken en oplos- singen, aangedragen door de internationale studenten zelf,

zorgden voor een frisse discussie over hoe Maastricht voor iedereen een betere studentenstad kan zijn. Uiterst actueel is het onderwerp zorg, met name door de bezuinigingen hierop. Zorgafnemers, zorgaanbieders en politici deden hun zegje hierover in een speciale bijeenkomst. Dat leidde tot de conclusie dat in de ontwikkeling van de zorg nog veel onze- ker is. Ook in onze gemeente. Voor het CDA dus alle reden om oren en ogen wijd open te houden voor de zorgen van onze burgers. Steeds meer kleine zelfstandigen hebben

te maken met schulden, maar ze kunnen niet terugvallen op schuldhulpverlening. Op deze problematiek heeft het CDA Maastricht al vaker gewezen. Naar aanleiding van de interes- sante bijeenkomst over dit thema, pleitte onze partij bij de wethouder onder meer voor de komst van een doorstartloket voor kleine ondernemers in Maastricht. Voor stevige discus- sies zorgde de bijeenkomst over het toekomstige cultuurbe- leid in onze stad. Cultuur (met een grote of kleine c) is velen dierbaar.

Tal van knelpunten kwamen dan ook voor het voetlicht. Variërend van het ontbreken van een middenzaal in het centrum, het langzaam beantwoorden van aanvragen en stijgende kosten voor muzieklessen of vergunningen, tot haperende communicatie vanuit de gemeente en te weinig aandacht voor popmuziek en de culturele wensen van jonge- ren. Het CDA, dat zich voor dat laatste al vaker sterk maakte, zal er voor zorgen dat er een brede discussie komt waarin jongeren kunnen meepraten over het culturele aanbod. Onderwerpen als Maastricht Bereikbaar, het A2-project, mo- biliteit, parkeren, fietsers, de tram, luchtkwaliteit, grensover- schrijdende bereikbaarheid en Europese fondsen, kwamen aan de orde tijdens het debat Bereikbaarheid Maastricht. Het leidde tot geanimeerde discussies tussen de vele aanwezi- gen.

Ook is een vervolg gegeven aan de open lunchbijeenkom- sten voor ondernemers. Na eerdere middagen over MKB & Overheid en schuldhulpverlening hielden in november drie succesvolle, lokale ondernemers een inleiding. Innovatief

zijn en verder kijken dan de eigen neus lang is, blijken cruci- aal te zijn in de nieuwe (economische) werkelijkheid.

Een gezellige middag met tal van artiesten trok in december bijna 200 senioren naar wijkcentrum Aen de Wan. Gedurende het evenement beluisterde het organiserende CDA een behoefte aan meer informatie over zaken die oude- re inwoners in Maastricht aangaan. En zo kwam er in januari een ‘Seniorenbeurs’. Hier presenteerden tal van organisaties en instellingen hun producten en activiteiten aan de vele bezoekers. Tot slot werd de bijeenkomst over regelgeving, handhaving en de ontwikkelingen van de binnensteden ook weer druk bezocht. De actuele onderwerpen brachten een geanimeerde discussie op gang. De verschillende belan- gen van ondernemers, bewoners en ambtenaren werden scherp aangetoond.

Kortom, het CDA Maastricht heeft daadwerkelijk oog en oor voor alle burgers van Maastricht. Maar meer nog: onze partij betrekt jong en oud bij het aandragen van (mogelijke) oplos- singen voor de problemen die er zijn.

 

Leave a comment