Skip links

Vereniging Suringar 100 jaar, 100 jaar burgerparticipatie

Vereniging Suringar
In 1916 werd de Vereniging Suringar opgericht met als doel een school op protestants-christelijke grondslag op te richten. Die vereniging – bevoegd gezag voor de Emile Wesley-school en de Suringarschool – bestaat nu 100 jaar en dat werd op 26 februari gevierd in de Sint Janskerk.
’s-Morgens was er (uiteraard eerst) feest voor de kinderen en ’s-middags een symposium onder de titel ‘Bestaansrecht van een kleine school in de grote stad.’

Burgemeester Penn – te Strake opende het symposium en sprak haar bewondering uit voor de ouders die de school al 100 jaar dragen. “Dàt is burgerparticipatie, met liefde bezig zijn als het er ècht om gaat.”

Het CDA deelt deze bewondering en feliciteert de school en de vereniging met het jubileum. Een eeuw lang protestants-christelijk onderwijs in Maastricht en dat vooral dank zij de ouders die er de schouders onder zetten. Dat is een prestatie van formaat.

Dàt er bijzondere scholen zijn (op rooms-katholieke (RK), protestants-christelijke (PC) en nu ook islamitische grondslag) naast de openbare scholen is de uitkomst van de schoolstrijd die een eeuw duurde. In 1806 was onder het Franse bewind bij wet geregeld dat er geen bijzondere scholen mochten zijn. Dat die gaande de 19e eeuw wel werden toegestaan, is vooral te danken aan de rooms-katholieke Algemene Bond en de anti-revolutionaire- en christelijk-historische voorlopers van het CDA. Kroon op hun strijd was de financiële gelijkstelling van het bijzonder- en openbaar onderwijs in 1917.

Nu zijn we een eeuw verder en ligt de vraag naar het bestaansrecht weer op tafel. De manoeuvres van het huidige kabinet en een deel van de bevriende oppositie op dat terrein mogen niet worden onderschat.

Op 26 februari zei Wim Kuiper (ca. 20 jaar geleden in Maastricht CDA-wethouder o.a. van onderwijs en nu voorzitter van Verus de koepel van protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen) interessante dingen over bestaansrecht.
Ongeveer 60% van de ouders kiest er ook in 2016 voor om hun kinderen naar een school op RK- of PC- grondslag te sturen. Kennelijk hechten die ouders er ondanks de secularisering aan dat hun kinderen op school ook ethische vorming mee krijgen en weet krijgen van de christelijke cultuur-historische wortels van onze samenleving.
Volgens Kuiper zit het christelijk onderwijs in de lift en heeft het toekomst. Vandaag de dag neemt de polarisatie toe en is er angst. Men zoekt geborgenheid door ‘de Ander’ buiten de deur te houden. Juist nu heeft het christelijk geïnspireerd onderwijs een missie om kinderen mee te geven dat het ook anders kan.

Het CDA deelt die mening: je kunt ook sámen samenleven. Daarom feliciteert het CDA de Vereniging Suringar met een ‘ga zo voort en hou je identiteit hoog.’

 

Tjalle de Haan, lid van de steunfractie van het CDA.

Leave a comment