Skip links

Veel vragen over nieuwe windmolens Lanaken

Aan de Tongersesteenweg in de gemeente Lanaken zou één windmolen vergund gaan worden. Het college van B&W heeft de gemeenteraad op 28 maart middels een Raadsinformatiebrief, het buurtnetwerk “Veer zien Malberg” en buurtraad Oud-Caberg op 29 maart via een mail hierover geïnformeerd. In Dagblad de Limburger van 9 april is vervolgens melding gemaakt van drie windmolens. De website van de gemeente Lanaken bevestigt dit. Hierdoor zijn zorgen ontstaan bij inwoners van Maastricht en in het bijzonder bij inwoners van de wijken Oud-Caberg en Malberg.

CDA raadslid Mat Brüll heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

  1. Waardoor is het college van B&W niet op de hoogte geweest van de windmolen-plannen aan Montaigneweg en Industrieweg?
  2. De aanvraag voor een windmolen aan de Industrieweg kent een kortere afstand tot de Nederlandse grens en de daar liggende bebouwing. Blijft u bij uw standpunt dat ook voor deze windmolen de effecten gering zijn en niet nopen tot een bezwaar dan wel reactie van Maastrichtse kant? Zo ja, waarom?
  3. Geeft de gemeente Maastricht op deze ‘nieuwe’ informatie een reactie richting de op 29 maart aangeschreven partijen?
  4. Maastricht grenst aan de Belgische gemeente Riemst, Visé en Lanaken. Vergunningen die worden afgegeven of projecten die kort bij de grens worden gerealiseerd komen dan ook met enige regelmaat voor.
    • De vraag is dan hoe borgen we over en weer de belangen van onze inwoners als het gaat om het tijdig op de hoogte brengen van bezwaar- en inspraakmogelijkheden?
    • Kunnen we de inwoners van onze gemeentes een digitaal overzicht aanbieden van ‘grens gerelateerde’ vergunningaanvragen dan wel projecten?

Leave a comment