Skip links

Update: Klaor Loch trekt zich terug uit Platform Luchtkwaliteit – Antwoorden wethouder

Wethouder Nuss heeft inmiddels gereageerd op de vragen die door de fractie van CDA Maastricht zijn gesteld naar aanleiding van het vertrek van actiegroep Klaor Loch uit het Platform Luchtkwaliteit. Achter elke vraag – gesteld door CDA Maastricht -, staat het antwoord vermeld van wethouder Nuss. Uit deze antwoorden blijkt dat de wethouder na een poging onlangs om de actiegroep weer aan boord van het platform te halen, tot de conclusie is gekomen dat dit helaas niet is gelukt. Volgens wethouder Nuss rest niets ander dan “deze beslissing te respecteren”. Desondanks zal de wethouder Klaor Loch op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen binnen het platform en blijven zij van harte welkom om aan te schuiven.

 

Vraag 1:

Bent u het met ons eens dat een actiegroep Klaor Loch actief zou moeten meedoen met het door

ons als raad ingestelde Platform Luchtkwaliteit?

Antwoord: Ja. Alle actiegroepen zijn welkom in het Platform Luchtkwaliteit. Hoe pluriformer de

samenstelling hoe beter. Ik ben een groot voorstander van een open dialoog aan één tafel.

 

Vraag 2:

Waarom heeft u ons niet gemeld dat er wederom problemen waren rondom de samenwerking binnen

het platform met een belangrijke speler op het terrein van luchtkwaliteit?

Antwoord: Begin oktober heeft er een overleg plaatsgevonden met Kloar Loch dat zij zich gingen

beraden over hun positie in het platform. Dat was bij mij bekend. Klaor Loch is in 2010 op mijn

verzoek opnieuw toegetreden tot het Platform. Bij dit hernieuwde toetreden hebben ze direct

aangegeven na verloop van tijd te evalueren of ze deze terugkeer zinvol vinden. Dat gesprek

heeft dus afgelopen oktober plaatsgevonden. In dit gesprek is door mij aangegeven dat ik het heel

belangrijk vond dat een groepering als Kloar Loch aan tafel bleef in het platform. Na dit overleg

heb ik niets meer van hen vernomen. Ik ben ook pas 10 januari gekend in hun uiteindelijke besluit.

Zodoende heb ik u niet eerder hierover kunnen informeren.

 

Vraag 3:

Op welke manier gaat u proberen om deze groepering weer aan tafel te krijgen, zodat u gevraagd en

ongevraagd advies kunt krijgen?

Antwoord: Dit heb ik samen met alle andere leden van het platform geprobeerd tijdens de laatste

vergadering van het Platform Luchtkwaliteit van 10 januari jongstleden. Helaas heeft dit geen effect

gehad. Het blijft hun beslissing om niet meer deel te nemen. Deze beslissing moeten wij als platform

helaas respecteren.

 

Vraag 4:

Zou het wellicht een oplossing zijn om de invulling van het voorzitterschap onder de loep te nemen?

Antwoord: De wijze van voorzitterschap is in 2006 door het Platform gekozen. Op 10 januari zijn er

van de andere leden geen geluiden gekomen dat zij het voorzitterschap anders ingevuld willen zien.

Er is op dit moment dan ook geen directe aanleiding het voorzitterschap onder de loep te nemen. Ik

zal dit wel als agendapunt meenemen in het volgende Platformoverleg van juni.

 

Vraag 5:

Het CDA zou het op prijs stellen als u alles in het werk gaat stellen om weer in gesprek te gaan met

de actiegroep. Welke acties gaat u ondernemen om dit te bewerkstelligen?

Antwoord: Ik heb Kloar Loch uitgenodigd om deel te blijven nemen aan het platform. Ik heb ook

aangegeven dat zij altijd kunnen terugkeren en dat zij als agendalid op de hoogte zullen worden

gehouden van de agendapunten. Verder heb ik hen aangegeven dat zij, indien zij dat wensen altijd

een afspraak met mij kunnen plannen.

Leave a comment