Skip links

Uitbreiding en renovatie John F. Kennedyschool mag niet worden vertraagd

Recent heeft onderwijsstichting MosaLira nogmaals aan de bel getrokken over de ontoereikende gemeentelijke gelden voor de uitbreiding en renovatie van de John F. Kennedyschool in Belfort. Binnen het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat de gemeenteraad in 2016 heeft vastgesteld, is onvoldoende budget vrijgemaakt om de uitbreiding en renovatie van de John F. Kennedyschool in 2017-2018 te realiseren. Plus minus 4,7 miljoen euro is nodig voor de realisatie waarvan reeds 1,5 miljoen euro gedekt wordt door de gemeente vanuit het IHP en waarvan MosaLira 1 miljoen euro investeert in het onderhoud van het bestaande gebouw. Dit betekent dat er nog 2,2 miljoen euro niet gedekt is.

Indien het gemeentebestuur niet op korte termijn helderheid geeft over de financiering wordt het steeds reëler dat de uitbreiding en renovatie van John f. Kennedy vertraging oploopt. Dit komt geenszins ten goede van de leer- en werkomgeving van de bijna 600 leerlingen en het onderwijspersoneel van de John F. Kennedyschool.

Begin oktober heeft CDA Maastricht al haar zorgen hierover geuit aan het stadsbestuur. Maastricht wil immers stadsbreed toekomstbestendig basisonderwijs aanbieden in de vorm van moderne Kindcentra. Dit betekent dat je zal moeten investeren. Als het aan het CDA Maastricht ligt moet men dat ook doen volgens de tijdspanne die hiervoor per locatie is afgesproken. Daarom draagt de CDA-fractie, doormiddel van een motie, het college van B&W op om onderwijsstichting MosaLira de schriftelijke garantie te geven dat fase 1 van het IHP binnen de afgesproken tijdspanne gerealiseerd kan worden en ervoor te zorgen dat de benodigde middelen beschikbaar gesteld worden, opdat op 1-1-2018 daadwerkelijk gestart kan worden met de voorbereidende werkzaamheden bij de John F. Kennedyschool.

U kunt onze motie hier lezen.

Leave a comment