Skip links

Snippergroen – vragen over actuele problemen

Sinds 2013 is gemeente Maastricht gestart met de pilot “snippergroen”. Dit met als doel dat burgers hun eigendom/ perceel zouden kunnen uitbreiden met een aangelegen gemeentelijk groen. CDA Maastricht heeft zich in deze sterk gemaakt omdat met deze gronddeal het mes aan twee kanten snijdt. CDA heeft een motie ingediend over de verkoop en verhuur van gemeentelijk snippergroen. De motie belicht zowel illegale ingebruikname van gemeentegrond ( annexaties) als verkoop c.q. verhuur van gemeentegrond ter bevordering van zelfbeheer door burgers. In gemeente Maastricht gaat het ongeveer over 1000 gevallen. De genoemde pilot vanaf 2014 heeft inmiddels bij 215 gevallen geleid tot verkoop van ingebruikgave.

Aan de eis van gemeente omtrent kostenneutraliteit is voldaan en men is voortvarend verder gegaan.

Door een succesformule wordt deze pilot verder uitgerold over meerdere stadsdelen.

Met deze maatregel kunnen wij werken aan een groenere en meer leefbare omgeving en realiseren we rechtsgelijkheid, doordat nu een gestructureerde aanpak niet ontbreekt.

 

Jammer genoeg constateert het CDA nu toch, dat er onvrede ontstaat over de te lopen koers vanuit gemeentewegen richting belanghebbenden.

Ter illustratie willen wij u een voorbeeld van de Meerssenerweg in Nazareth voorleggen. Aldaar staan sedert 1985 11 nieuwe woningen waarbij aanpalend gemeentegroen (+/- 12 m2 ) zou zijn aangelegd. Maar, nu 31 jaar verder, moet een eigendomsverhouding worden aangetoond door bewoners.

U stelt aan belanghebbenden, citaat:

“In uw geval betekent dit dat uit uw bewijsmateriaal moet blijken dat u de macht van de gemeente over deze strook grond heeft overgenomen en dat dit alles twintig jaar geleden is begonnen. Dit moet blijken uit uiterlijke omstandigheden waaruit een wilsuiting kan worden afgeleid. Uit de jurisprudentie blijkt dat het omheinen van de grond met een ondoordringbare haag of hekwerk een omstandigheid is waaruit af te leiden valt dat de gemeentegrond in gebruik is genomen. Uw tuin inclusief de strook grond moet dan niet meer vanaf elders toegankelijk zijn en het moet één geheel vormen met de tuin.” Einde citaat.

Verder stelt u dat deze bewijslast alleen aangetoond kan worden middels foto’s en/ of beeldmateriaal van 20 of meer jaren geleden.

Gezien dat uit deze briefwisseling een patstelling lijkt te ontstaan, heeft het CDA de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat een dergelijke gronddeal niet tot juridische stappen mag leiden?
  2. Als dit soort casussen leiden tot juridische stappen, bent u dan niet bang dat deze snippergroen actie in de toekomst gevaar loopt voor de rest van de stad?
  3. Welke maximale inspanning hanteert u om voor een succesvolle uitvoering van het project snippergroen te komen?
  4. Waarom moeten de bewoners wel een bewijslast aandragen en kan de gemeente zich vrijwaren van de tegenovergestelde bewijslast?
  5. Hoe verhouden zich de gevraagde bewijslasten t.o.v. tussentijdse eigendomsverhoudingen van bewoners die ter goeder trouw het gemeentelijk groen hebben overgenomen en onderhouden?
  6. Bevrijdende verjaring geld pas als 20 jaar of langer aaneengesloten, onafgebroken, ongestoord, openbaar en ondubbelzinnig in gebruik heeft Waarom kan dit alleen met foto’s of beeldmateriaal aangetoond worden als bewijslast?
  7. Hoe kunnen wij in uitzonderlijke gevallen stadsbreed afwijken van gesteld criteria?
  8. Welke handreiking heeft de gemeente als er geen verkoopdeal komt voor de bewoners die met vele euro’s het gemeentegroen jaren hebben onderhouden en dit dan weer ongedaan moeten maken?
  9. Indien partijen niet tot elkaar komen, welke kosten moet de gemeente maken om een nieuwe leefbare situatie te creëren en vervolgens te onderhouden?

CDA Maastricht hoopt dat interpretaties van kadastrale gegevens en overeenkomsten uit verleden door maatwerk opgelost kunnen worden.

Namens CDA Maastricht

 

Peter Geelen

Mat Brüll

Leave a comment