Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Scholenfusie van het Sint Maartenscollege en het Porta Mosana College stap dichterbij

Vanavond (28 mei 2019) heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorgenomen besluit van het LVO tot scholenfusie van het Sint Maartenscollege en het Porta Mosana College.

De CDA fractie is overtuigd van het nut en de noodzaak van dit fusiebesluit en spreekt bij deze haar vertrouwen uit in het tot nog toe gevoerde proces. Een proces om te komen tot een voor iedereen toegankelijk en toekomstigbestendig voortgezet onderwijs in Maastricht. Dit betekent niet dat wij geen vragen meer hebben, maar wel dat we het vertrouwen hebben met dit besluit een goede stap voorwaarts te zetten.

In de afgelopen maanden heeft onze fractie actief deelgenomen aan de raadswerkgroep Onderwijs. Door deze werkgroep zijn veel vragen gesteld ten aanzien van procedures, maar ook ten aanzien van de kwaliteit en de identiteit van het voortgezet onderwijs.

Het is fijn te kunnen concluderen dat de samenwerking tussen gemeente (stuurgroep), LVO en de raadswerkgroep goed is. Dit laat echter onverlet dat we oog en oor moeten hebben voor hetgeen in Maastricht leeft onder de leerlingen en hun ouders. De MR-en van beide scholen dienen nog een besluit te nemen ten aanzien van dit fusiebesluit. In dit kader wordt ook een ouderconsultatie gehouden, waarvan de uitkomst medio juni verwacht wordt.

Daarnaast hecht de CDA fractie veel waarde aan het op peil houden van de leefbaarheid van zowel de Oost- als Westkant van de Maas, dit met de daarbij horende schoolvoorzieningen. Wij hebben in aanloop naar het integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs een oproep gedaan om zowel Oost als West niet alleen in onderwijsaanbod maar ook in materiaal/gebouwen een gelijkwaardige uitgangspositie te geven. In onze ogen is Maastricht gebaat bij twee sterke (onderwijs)zijden van de Maas.

Met belangstelling zien wij het besluit van de Nederlandse Katholieke Schoolraad, de uitkomst van de ouderconsultatie en het besluit van de medezeggenschapsraden tegemoet. Het sluitstuk van de hernieuwde inrichting van het voortgezet onderwijs is de huisvesting. Dit onderwerp zal na het zomerreces op de raadsagenda geplaatst worden.

Florence van der Heijden – Schaaf, woordvoerder OnderwijsClose