Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Raadsvragen over evaluatie hoogwater juli 2021

Raadsvragen CDA over evaluatie Hoogwater

Als onderdeel van de evaluatie ‘hoogwater’ kijkt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg samen met gemeenten en andere betrokkenen terug op de overstromingen van afgelopen juli.
In Maastricht is ons gelukkig veel schade bespaard gebleven. Dat komt vooral door de jarenlange investering in hoogwaterveiligheid. Toch is er op diverse plekken in onze stad sprake geweest van hoogwateroverlast met grote schade als gevolg.

Belangrijk is dat wij als gemeente zo goed als mogelijk helpen bij de afwikkeling van de schade, leren van wat goed en minder goed is gegaan en kijken naar structurele oplossingen om ons blijvend te beschermen tegen hoogwater. Voor deze blijvende bescherming dienen overheden samen te werken. Vandaar ook dat wij met onze Tweede Kamerfractie hebben geschakeld en Wopke Hoekstra tijdens zijn bezoek in september aan Maastricht hebben bijgepraat.

Wij als CDA Maastricht spreken nogmaals onze dank uit aan alle hulpverleners en vrijwilligers die zich hebben ingezet tijdens en na het hoogwater.

Niels Peeters
fractievoorzitter CDA Maastricht

[tekst gaat verder onder de foto’s]

De raadsvragen:

De evaluatie:
Wanneer verwacht u de evaluatie hoogwater juli 2021 met de gemeenteraad te bespreken?

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft Flycatcher in de arm genomen om een onderzoek te doen naar hoe inwoners en ondernemers van Zuid-Limburg de bestrijding van de hoogwaterramp beleefd hebben. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van (algemene) digitale vragenlijsten. De gemeente Meerssen heeft dit onderzoek frequent onder de aandacht gebracht van haar inwoners. Van de gemeente Maastricht is ons slechts een social media post van 27 september bekend.

Hoe heeft u dit onderzoek (oproep tot deelname) onder de aandacht gebracht van de inwoners en ondernemers van Maastricht?
Waarom heeft hierover geen informatie gestaan op de gemeentelijke website onder de kop (tegel) hoogwater?
Kunt u aangeven hoe veel Maastrichtenaren deze vragenlijsten hebben ingevuld?
En geven deze deelnemers een representatief beeld van de getroffen Maastrichtse gebieden?

Specifieke situaties en vraagstukken:
Op 13 juli, voorafgaand aan het hoge maaspeil, liepen delen van de Cannerweg/ Susserweg/Musketierplein onder water. Met schade aan auto’s en woningen als gevolg.
– Welke oorzaken zijn aan te wijzen voor deze wateroverlast?
– Wat gaat u doen om dit in de toekomst te voorkomen?
– Komt deze schade in aanmerking voor de landelijke schaderegelingen? Zo nee, waarom niet?

De grensovergang aan de Bosscherweg met Smeermaas (gemeente Lanaken) is afgesloten geweest. De Belgische buren hebben naast het plaatsen van hun keerwand ook het aangrenzende deel van Smeermaas geëvacueerd (Maasdijk, Sapstraat, Brugstraat). Van inwoners aan de Bosscherweg klinkt het geluid dat zij in onwetendheid hebben gezeten en verstoken zijn gebleven van specifieke informatie over dit deel van de stad.
– Hoe kijkt u aan tegen het afsluiten van de Bosscherweg door een Belgische keerwand?
– Bent u hierover geïnformeerd door de Belgische autoriteiten?
– Hoe heeft u richting de Maastrichtse bewoners van de Bosscherweg gecommuniceerd, tijdens en na het hoogwater, over de situatie ter plekke?
– Hoe beoordeelt u deze communicatie en wat gaat u de volgende keer anders doen?

De waterbuffer in de wijk Limmel is niet gebruikt. Aangrenzende gebieden zoals het stuk tussen de Ankerkade/ Willem-Alexanderweg en rond de hotelschool hebben wel een verhoogd waterpeil gehad.
– Wat is de reden dat de waterbuffer in Limmel niet is ingezet?
– Betekent het droog blijven van de waterbuffer dat dit gebied ingezet kan worden voor andere doeleinden dan alleen het bergen van overtollig water?

Hartelstein. Deze monumentale kasteelhoeve heeft schade opgelopen door het hoogwater. Onder andere aan de expositieruimte van het waardevolle paardengraf van Borgharen.
– Hoe beoordeelt u de communicatie richting kasteelhoeve Hartelstein (zowel bewoners als ondernemers)?
– Wat is nodig om toekomstige overstromingen van Hartelstein tegen te gaan?
– Bent u bereid om samen met Hartelstein, eventueel ook met de Provincie en Consortium Grensmaas, te kijken hoe de expositieruimte paardengraf Borgharen weer in ere hersteld kan worden?

Meerssenhoven en de percelen/ woningen bij Boekenderweg-Weert hebben wateroverlast gehad en zijn (deels) afgesloten geweest.
– Hoe heeft u gecommuniceerd, tijdens en na het hoogwater, met deze bewoners en ondernemingen? En hoe beoordeelt u deze communicatie?
– Hoe kan voorkomen worden dat deze woningen en gebouwen in de toekomst opnieuw overstromen? En welke rol neemt u hierin?

In de gebieden Meerssenhoven en Vaeshartelt zijn veel landbouwgronden onder water gelopen. Met schade aan gewassen als gevolg.
– Verpacht de gemeente Maastricht in dit gebied landbouwgrond? Zo ja, hebben deze gronden, buiten aangetaste gewassen, schade opgelopen?
– Heeft u over de landbouwgronden contact gehad met de LLTB en betrokken ondernemers?

In Randwyck is veel schade ontstaan bij WSV Randwyck en WSV Maasvogels. De toegangsweg van deze terreinen is de Lage Weerd. Deze toegangsweg is lager gelegen en loopt bij hoogwater als eerste onder waardoor het evacueren van eigendommen bemoeilijkt wordt. Ziet u samen met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat mogelijkheden om deze toegangsweg, zonder aantasting van natuur, te verhogen?

Bij Heugem, hebben de Molensingel en het bedrijventerrein aan de Slagmolen onder water gestaan. Het bedrijventerrein is niet bereikbaar geweest en de bedrijven ter plaatse hebben hun deuren gesloten moeten houden.
– Welke oorzaken zijn aan te wijzen voor deze wateroverlast?
– Klopt het dat de waterpompen niet aan zijn gegaan?
– Klopt het dat er te weinig slangen bij de pompen aanwezig waren om het water te verplaatsen?
– Welke lessen kan de gemeente uit deze wateroverlast trekken?
– Op welke manier kan de gemeente, samen met partners, de kans op herhaling verkleinen?

De stuw en overlaat aan de Stuwweg in de wijk Boschpoort is door tientallen militairen versterkt geworden nadat er zorgen waren over de stabiliteit. In de media stond als volgt: ‘Zodra het hoogwater voorbij is, zal er waarschijnlijk nog wel een grotere reparatie nodig zijn voor op de lange termijn.’
– Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze stuw en overlaat?
– Zijn hier nog financiële risico’s aan verbonden voor de gemeente of is dit volledig voor rekening van Rijkswaterstaat?

Vanuit België komt met hoogwater veel afval stroomafwaarts. Dit afval blijft bij het zakken van het waterpeil achter op de Nederlandse oevers. Vooral de situatie bij de stuw van Lixhe heeft ons doen beseffen dat het tijdig afvangen van ‘rivierafval’ verdere vervuiling stroomafwaarts kan voorkomen.
– Welke acties zijn tot nu toe ondernomen om samen met de Belgen ‘rivierafval’ tijdig af te vangen?
– Wie onderhoudt de contacten hierover met de Belgische autoriteiten?
– Welke lessen kan de gemeente op basis van het hoogwater in juli trekken?

Wij hebben als regio plannen gemaakt voor het Zuidelijk Maasdal. Het hoogwater van juli jongstleden heeft laten zien dat wij ons structureel moeten blijven wapenen tegen hoogwater. Dit kan in combinatie met de ontwikkeling van natuur en recreatie. Tijdens de Kaderbrief heeft het CDA daarom om de stand van zaken gevraagd. Vanuit Maastricht zijn en waren namelijk geen gelden op voorhand begroot.
– Graag vernemen wij welke plannen doorgang gaan vinden?
– Daarnaast ontvangen wij graag een tijdspad van de uitrol projecten uit de visie Zuidelijk Maasdal, zodat wij als gemeenteraad weten wanneer wij het een en ander kunnen verwachten.

Close