Skip links

Raadsvragen invoering nieuwe wet inburgering

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet inburgering in werking, gemeenten krijgen in het nieuwe inburgeringsstelsel de regierol op de uitvoering van de inburgering. Doel van deze nieuwe wet is dat alle inburgeringsplichtigen tijdig starten met inburgeren en snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse Maatschappij. De fractie CDA Maastricht vraagt zich af in hoeverre de gemeente Maastricht zich heeft/gaat voorbereiden op de uitvoering van deze nieuwe wet en heeft hierover de volgende raadsvragen gesteld:

  1. Ter overbrugging van de periode naar de nieuwe wet is in 2019 gestart met 21 pilots, en is twee keer 20 miljoen euro vrijgemaakt in 2019 en 2020 om deze groepen extra te begeleiden en te activeren. Heeft de gemeente Maastricht meegedaan aan de pilots? Zo ja, waar is dit dan ingezet en hoe wordt dit verantwoord? Zo nee, waarom niet?
  2. Hoever staat de gemeente Maastricht met de voorbereiding regierol inburgering? Zijn wij klaar om per 1 januari 2022 te starten?
  3. Na de invoering van de nieuwe inburgeringswet moet de gemeente Maastricht met elke inburgeraar een Plan van Inburgering en Participatie opstellen over onder andere Maatschappelijke begeleiding en participatie, aanbieden van leerroutes, werk en opleiding en ontzorgen. In hoeverre heeft de gemeente zich hierop voorbereid? Wie heeft de aanbesteding van deze werkzaamheden gekregen? Welke concrete afspraken worden gemaakt om inburgeringsplichtigen te ondersteunen en te activeren richting zelfredzaamheid?
  4. Hoe kan het college de integraliteit en het maatwerk van de trajecten waarborgen?
  5. Op welke wijze gaat het college zorgen dat onze stad, het AZC en de implementatie van de nieuwe wet inburgering met elkaar verbonden zijn?
  6. Hoeveel inburgeraars verwacht de gemeente Maastricht de komende jaren en zijn er al contacten gelegd met het bedrijfsleven?
  7. Hoe monitoren we als gemeenteraad het gehele proces, welke criteria hebben we hiervoor?
  8. Welke restricties hebben we om een debacle als bij de jeugdzorg te voorkomen?

Gea van Loo, raadslid
Hassan Es-Sadki, burgerraadslid
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment