Skip links

Onze bijdrage aan de behandeling van de Gemeentelijke begroting van 2018

Hieronder kunt u onze bijdrage vinden voor de behandeling van de begroting van de Gemeente Maastricht 2018.

U kunt de begroting hier vinden.

U kunt een handig overzicht op 1 pagina hier vinden.

 

Algemeen

Met het doorzetten van de economische groei gaat het op het oog crescendo met Maastricht. Maar, een goede balans tussen de economische groei en de zo gewenste leefbaarheid van de stad is nodig. De stad is bij momenten vol en dat vraagt om keuzes tussen evenementen, winkelen, groei en rust in de stad.

Ondanks de economische voorspoed  zijn we tot nu toe niet in staat de tweedeling in onze stad tot staan te brengen, laat staan te verkleinen. De armoede is gestegen, de groep bijstandsgerechtigden is vrijwel gelijk gebleven. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid.

 

Samenwerking en balans zal leidend moeten zijn in de nieuwe bestuursperiode.

 

Voorzitter in de begrotingsbehandeling is geen enkel thema niet van belang om te behandelen. Ik zal mij binnen de beschikbare spreektijd moeten beperken tot een aantal items die dicht bij de kernwaarden van het CDA liggen.

We gaan het niet uitgebreid hebben over de voorliggende klimaatbegroting. Een compliment waard, maar we zijn het erover eens dat de beschikbare € 800.000 flink zal moeten worden aangevuld om in 2030 klimaatneutraal te kunnen zijn.

Ook klimaatadaptie, hittestress en hoogwaterveiligheid langs en op de Maas, onderwerpen die de agenda de komende jaren stevig zullen belasten, zullen we nu niet bespreken.

 

Economie

 

Na de succesvolle projecten zoals de A2 tunnel, de Noorderbrug, het Belvedère gebied en de Groene Loper dienen zich nieuwe kansen aan. Het oplossen van de verkeersproblemen in Maastricht West biedt volgens het CDA grote kansen voor een betere ontsluiting , bereikbaarheid en leefbaarheid. De door ons voorgestelde ontwikkeling van een Westelijke rondweg en de planstudie Stad en Spoor bieden grote mogelijkheden om de stad, leefbaar, economisch vitaal en aantrekkelijk te houden. Ook schept het kansen om verbindingen te leggen tussen stadsdelen die nu niet sterk met elkaar verbonden zijn (Motie rondweg).

 

Een ander belangrijk punt is de doorontwikkeling van de kenniseconomie. Het economisch tij is er goed voor: investeer in meer werk, maar vooral in meer scholing. Versterk de samenwerking in de Triple Helix. High Tech bedrijven op de campussen en hun omgeving schreeuwen om goed opgeleid personeel. Zo ook is er een groot tekort aan middel en lager opgeleid personeel.

We moeten er, samen met de regionale partners op aandringen dat opleidingen die worden aangeboden aansluiten op de vraag van de lokale arbeidsmarkt.

 

Blijf ook investeren in Maastricht Aachen Airport. Investeerders en ondernemers bieden zich aan, maar op de huidige manier wordt het moeilijk te concurreren met aangrenzende regio’s zoals Eindhoven en Luik.

 

 

Veiligheid

 

Maastricht daalt in de lijstjes van onveilige steden. Prima, maar er is nog veel te doen.

 

In een welvarende stad als Maastricht met een toenemend aantal tijdelijke gebruikers

(studenten, toeristen, consumenten, dagjesmensen etc.) ontstaat al snel een sterke mate van verrommeling van de openbare ruimte. Zowel in de binnenstad als in de wijken is dit sterk zichtbaar. Volgens recente onderzoeken creëert en versterkt dit gevoelens van onveiligheid.

Het CDA is daarom voorstander van uitbreiding van de handhavingscapaciteit. (Motie uitbreiding handhaving )

 

Daarbij komt nog de onverzorgde uitstraling van ons openbaar groen in de buurten die het geschetste gevoel versterkt. CDA Maastricht heeft hier al herhaaldelijk aandacht voor gevraagd en doet wederom de oproep om het onderhoudsniveau van het groen van CROW-C niveau terug te brengen naar het hogere B-niveau. ( Motie groen )

 

Decentralisaties, WMO, zorg

Zorg staat voor het CDA bovenaan de prioriteitenlijst. Iedereen heeft recht op goede zorg en niemand mag door het ijs zakken.

In begroting 2018 staat €141,9 miljoen opgenomen, dat is een groot deel van de totale begroting. Toch is dat nog steeds niet genoeg om alle kosten te dekken.

 

Het blijft een grote opgave om de financiën onder controle te houden.

Het is tot nu toe gelukt om de zorg te leveren die nodig is, zoals in voorgaande jaren.

Maar de kwaliteit moet ook goed blijven.

 

Naast de oplossingen die het college voorstelt, zal CDA Maastricht niet nalaten intensief en voortdurend te lobbyen bij de eigen Tweede Kamerfractie. Het Rijk MOET bijspringen. Wij roepen onze collega’s met een landelijke afdeling dan ook op hetzelfde te doen bij hun Tweede Kamerfracties.

 

Voorop staat in deze discussie dat we nooit de zorg voor de meest kwetsbaren uit het oog mogen verliezen. En daarom betreuren wij het uitstellen van het vertrouwensexperiment ook zo.

Het aantal burgers dat langdurig in armoede verkeert is toegenomen. Iedereen moet mee kunnen doen binnen onze participatiemaatschappij, maar hoe reëel is dat voor de meest kwetsbare groepen uit ons bijstandsbestand? Er komen steeds minder vaste, reguliere banen en de concurrentie neemt toe. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn hier de dupe van. Een zorgwekkende ontwikkeling die vraagt om een overheid met een menselijk gezicht, die meer rekening houdt met de verschillen tussen burgers.

Het CDA vindt het uitstellen van het vertrouwensexperiment zeer teleurstellend. Wij roepen het college op tot een doorstart van het experiment.

Voorzitter, als we het verder hebben over het opkomen voor de kwetsbare groepen in onze stad, vraagt het CDA samen met de Maastrichtse Volkspartij aandacht voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor minder validen. In het bijzonder de toegankelijkheid van filmhuis Lumière. Dat de toegang nog altijd niet geregeld is, is aanleiding om later tijdens deze begrotingsbehandeling met MV een motie in te dienen.

 

Een ander feit is dat niet alle burgers hun weg op de digitale informatie-snelweg kunnen vinden.

Het CDA roept het college op voor deze groep mogelijkheden te bieden om gemeentelijke informatie op de “ouderwetse’, papieren manier te ontvangen.

Serviceloketten in de buurthuizen kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het verstrekken van informatie.

 

Cultuur

In de huidige begroting is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van de popcultuur in onze stad. Een mooie toevoeging aan het bestaande aanbod. Toch mag er wat het CDA betreft méér aandacht zijn voor het faciliteren en ondersteunen van volkscultuur en amateurkunsten.

Bij de behandeling van het popbeleid bleek dat de verschillende organisaties (Muziekgieterij, Bankastraat, Intro in Situ, etc) en diverse commerciële spelers op dit gebied ieder voor zich een plek zoeken op deze markt. De gemeente Maastricht wil niet leidend zijn en spreekt de wens uit dat de deelnemers zelf tot samenhang komen. Het zal voor ons een punt van aandacht zijn de komende tijd.

Een apart beslispunt betreft echter de subsidiering van € 170.000 voor het gebouw aan de Bankastraat. Omdat er nog teveel onzekerheden zijn en de samenhang vooralsnog ontbreekt, stelt het CDA Maastricht dat eerst enkele onderzoeken dienen plaats te vinden. Er heeft o.a. nog geen buurtonderzoek plaatsgevonden

Onderwijs

Maastricht is een onderwijsstad pur sang. Van vroegschoolse educatie tot en met universitair onderwijs: De stad heeft het allemaal.

Toch leert de situatie in het Maastrichtse voortgezet onderwijs ons dat een toekomstbestendige onderwijsstad niet vanzelfsprekend is. Stabiliteit en kwaliteit: daar gaat het om. Hierover maken wij ons toch zorgen. Tussen nu en de uitvoering van de nieuwe onderwijsvisie voortgezet onderwijs dient de kwaliteit en de leer/werksfeer geborgd te zijn. Hoge lesuitval etc. past hier onzes inziens niet bij.

Voorzitter, en dan het basisonderwijs. De stad heeft een ambitieus Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld waarin het basisonderwijs toekomstbestendig wordt gemaakt. Het IHP garandeert een goed leerklimaat, waar ook individuele achterstanden snel worden ingelopen. Echter in de eerste fase van dit plan doen zich al tekorten voor. Eerder trokken we hierover aan de bel met de VVD-fractie. Nu dienen we de volgende motie in:

Motie….

Voorzitter, wat het CDA betreft zeggen we in dit belangrijke dossier: afspraak is afspraak. Op deze manier kan het IHP zonder vertraging worden uitgevoerd. Vanaf deze plaats roep ik de collega partijen op om ook na de verkiezingen net als het CDA, onderwijs te prioriteren zodat ook fase 2 en vervolg tijdig gerealiseerd kan worden.

Buurten

Voorzitter, het CDA gelooft in de kracht van sterke buurten. Als je leefomgeving prettig is, woon je ook liever in onze mooie stad en voel je je verbonden met je dorp of wijk. Om bepaalde vragen en zorgen uit buurten te ventileren, zijn goed functionerende buurtnetwerken van belang.

Na een bezoek aan een aantal buurtnetwerken constateren wij dat de transformatie naar buurtnetwerken nog niet het gewenste effect heeft gebracht. CDA Maastricht heeft hier al geregeld aandacht voor gevraagd en gewezen op het proces. Er zijn enkele buurten waar de inrichting van de buurtnetwerken wel goed loopt, maar het overgrote deel van de buurten stuit op problemen. Zo zijn er diverse buurtkaders opgeheven waar nog geen buurtnetwerk voor in de plaats is gekomen. Graag willen wij van u weten wat er wordt gedaan om dit te verbeteren.

Sport

CDA Maastricht vindt sporten belangrijk, dat zal u niet zijn ontgaan. Wij verwachten van de gemeente dan ook dat zij de sportclubs en de vele vrijwilligers ondersteunt en faciliteert. Ook moeten wij de clubs voorzien van een goede basis infrastructuur.

Hoewel dit door de gemeente wordt onderschreven, lijkt er toch op bepaalde punten een verschil te zitten tussen ambitie en uitvoering.

Dit bleek bijvoorbeeld tijdens de behandeling van de Tarievennota Sport. CDA Maastricht zet zich in voor een goed sportbeleid voor alle sporters in onze stad, dus ook voor de verenigingssport die betaalbaar moet blijven. Wij hebben al eerder aangegeven dat wij bereid zijn de politieke keuze te maken meer geld beschikbaar te stellen voor de breedtesport in Maastricht.

Zoals u weet, verloopt in 2020 de huidige sportnota. Om goed voorbereid te zijn voor de nieuwe sportnota moet er een gedegen evaluatie van het huidige sportbeleid plaatsvinden. Dit kost tijd en geld en wij vragen dan ook om nu al een PM post op te nemen in de begroting. Want na de verkiezingen in maart 2018 is het nog maar 1,5 jaar voordat het 2020 is. Dat lijkt nog ver weg maar voor een gedegen evaluatie heb je deze tijd nodig.

Leave a comment