Skip links

Nieuwe vormen van zorg in de buurten

De decentralisatie van rijkstaken is in volle gang. De rijksoverheid stoot daarbij allerlei taken af die nu nog het vangnet vormen voor de sociaal zwakkeren van onze samenleving. Nu ook de intramurale zorg wordt gedecentraliseerd én delen van de AWBZ overgeheveld worden naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), komt de verantwoordelijkheid voor de extramurale begeleiding ook bij de gemeenten te liggen. Deze verantwoordelijkheid komt bovenop de andere taken van gemeenten. Dat betekent dat gemeenten keuzes moeten maken. In veel gevallen leidt dit tot bezuinigen. De sociaal maatschappelijke dienstverlening naar de burgers en het op peil houden van wijkgerichte functionaliteiten staan daarbij onder druk. Dit kan worden gezien als bedreiging, maar ook als kans.

Het nieuwe regeerakkoord met als motto ‘Bruggen slaan’ ziet werk als de snelste route naar economisch herstel, met zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers als uitgangspunt. Dat werk komt niet voor iedereen vanzelf tot stand. Sommige mensen hebben een duwtje in de rug nodig. En het vergroten van de maatschappelijke en economische zelfredzaamheid van burgers vraagt dat de burger in eerste instantie wordt geactiveerd en niet bij voorbaat gecompenseerd. Hiervoor moeten de randvoorwaarden wel op peil worden gehouden, gebracht of gereactiveerd. De gemeentelijke overheden zullen op zoek moeten naar alternatieve mogelijkheden om de uitvoering van haar beleid te financieren, omdat de beschikbare budgetten niet toereikend zijn. Een van de oplossingsrichtingen is samenwerken met private partijen in de vorm van partnerships. Gemeenten kunnen op deze wijze invulling geven aan de noodzakelijke bezuinigingen, zonder dat haar sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid naar haar burgers in het gedrang komt.

Naar aanleiding hiervan zijn de volgende vragen gesteld door raadslid Josephine Dols van CDA Maastricht aan het college van burgemeester en wethouders:

 

1.      1.  Bent u het met de CDA-fractie eens dat naast het stimuleren van mantelzorg er ook andere oplossingsrichtingen ontwikkeld moeten worden om voorbereid te zijn op de veranderende  behoefte aan zorg en hulpverlening

2.      2.  Bent u het met de fractie van CDA Maastricht eens dat deze ontwikkeling samenwerking op buurtniveau noodzaakt tussen zorg- en maatschappelijke organisaties. En dat het in het kader van de kanteling voordelen heeft om private partijen te betrekken bij het uitwerken van business cases op het gebied van wonen, zorg en welzijn

3.       3. Bent u op de hoogte van het feit dat er al concrete plannen liggen voor nieuwe concepten. En dat deze concepten ook oplossingsrichtingen bevatten voor de reactivering van buurt/wijkcentra

4.       4. De proeftuin Caberg-Malpertuis wordt nu gebruikt om te gaan experimenteren op dit gebied, maar betekent dit dat elders in de stad dan geen nieuwe initiatieven/experimenten meer gestart kunnen worden?

5.       5. Bent u bereid om een actieve rol te spelen bij het faciliteren van nieuwe zorgconcepten

elders in de stad?

6.      6.  Kunt u al concrete plannen/initiatieven op dit gebied benoemen?

Leave a comment