Skip links

Nieuwe aanvullende onderzoeken…. blijven binnen het taakstellend budget?

peter_geelenMede naar aanleiding van de bijeenkomst van 25 februari jl. met betrekking tot het in de openbaarheid brengen van de reviewresultaten Tram Vlaanderen – Maastricht en de daaropvolgende raadsvergadering van 3 maart jl. willen wij antwoorden op onze navolgende vragen.

 

Tijdens deze raadsvergadering gaf wethouder Van Grootheest aan dat de financiën om te komen tot een ‘Plan van aanpak 2 variantenstudie’ eindhalte omgeving Maasboulevard of omgeving Boschstraat, binnen het taakstellend budget van 62,5 miljoen (prijspeil 2009) of 64,6 miljoen (prijspeil 2012) zal blijven. De gemeente Maastricht draagt 18 miljoen bij, waaronder 6,25 miljoen die beschikbaar moet komen voor de stationsomgeving. U gaf eerder aan dat voorbereiding- en opdracht­geverkosten van 7 miljoen, zonder meer proportioneel is voor een dergelijk complex en majeur project, omdat deze ruim 10% van het projectbudget overschrijdt. Nu u een aanvullend concept plan van aanpak aan ons voorlegt, maken wij ons ernstige zorgen over de financiële onzekerheid en willen wij de teugels meer in handen krijgen.

 

Teleurgesteld zijn wij als CDA, dat wij uit de media moesten vernemen dat het aanvullend onderzoek naar (nieuwe) tramhaltes Maastricht en de Provincie Limburg 1,5 miljoen euro gaat kosten.

 

Wij willen onze controlerende rol als gemeenteraad goed kunnen vervullen en vragen u om inzichtelijk te maken, hoe de financiële stand van zaken op dit moment is. U sprak tijdens de raadsvergadering van 3 maart 2015 uit dat tot nu toe 7 miljoen aan voorbereiding- en opdrachtgeverkosten is uitgegeven. In het projectbesluit (13-11-2012) is overeengekomen dat dit gedeelte uit het projectbudget geraamd is voor de periode 2010-2017.

De voorbereidingen van de variantenstudie zijn gestart in februari 2015 en de resultaten moeten na de zomer aan ons worden voorgelegd. Wederom lezen wij in de media, dat dit complete onderzoek op 4 september 2015 klaar moet zijn. De kosten komen ten laste van het projectbudget schrijft u in deze review en er is nog budget over om dit onderzoek te doen. Ook geeft u aan dat het review nog niet helemaal gereed is. U was stellig dat u op dit moment geen extra budget aan de raad gaat vragen omdat dit binnen de bestaande kaders past.

Ondanks dat dit project is veranderd en er nieuwe keuzes moeten worden voorgelegd m.b.t. de eindhalte, gebruikt u toch de bestaande budgetruimte.

 

Ons bereiken signalen dat op dit moment de budgetruimte van 7 miljoen ver is overschreden.

 

  1. Graag ontvangen wij een overzicht van alle tot op heden gemaakte voorbereiding- en opdrachtgeverkosten en deelnemende bedrijven, zodat wij onze controlerende rol goed kunnen uitvoeren.

 

  1. Kunt u ons aangeven in het definitieve plan van aanpak hoeveel financiële middelen er over zijn om het buitenstedelijke en binnenstedelijk tracé conform kaderovereenkomst uit te voeren?

 

  1. Kunt u aangeven wanneer wij inzicht krijgen in de door u eerder aangekondigde begroting?

 

  1. Daarnaast vragen wij u om alle eventuele risico’s zichtbaar te maken?

 

  1. Kunt u ons nogmaals uiteenzetten wat de eventuele risico’s van het geheel of gedeeltelijk afschaffen van het zgn. BTW-compensatiefonds voor dit project betekent? (zie pag. 21-22 van de kaderovereenkomst 11 maart. 2014)

 

  1. Wij vragen u ons als gemeenteraad actief te blijven voorzien van relevante afspraken die u maakt, voordat wij deze uit de media moeten vernemen?

 

  1. Kunt u ons aangeven of de beoogde budgettaire dekking binnen het tramdossier van de stationsomgeving van 6,25 miljoen gaat vervallen nu de tram deze omgeving niet aandoet?

 

  1. Blijft de voorgestelde Maastrichtse budgettaire bijdrage van 18 miljoen sec voor de tram gehandhaafd of gaat de bijdrage voor de aanpassing van de stationsomgeving vervallen?

 

  1. Ook willen wij van u vernemen wanneer de nieuwe bomen aan de Sint Maartenslaan worden geplaatst. Het kan niet zo zijn, dat de kaalslag van deze laan in de onzekerheid van tramproject blijft voortbestaan. Buurtplatform Wyck en enkele ondernemers hebben deze vragen rechtstreeks aan u gesteld en krijgen geen antwoord. Kunt u ons deze wel geven en aangeven op welke termijn de grandeur van deze laan weer terugkomt?

 

 

 

CDA Maastricht hoopt dat u ons snel in de gelegenheid stelt om onze controlerende rol goed te kunnen vervullen en wacht vol vertrouwen op uw antwoord.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de CDA fractie,

Peter Geelen, gemeenteraadslid, 0631920090

 

Leave a comment