Skip links

Kaderbrief: Armoede, Wijken, gezinnen & verenigingsleven en Werkgelegenheid.

Bijdrage voor de raadsvergadering van 7 juli 2015 versie 7-7-2015 door Peter Geelen

 

Als we nu denken wat wij al dachten,

doen wij wat we al deden….

dan krijgen we wat we al hadden….

 

Maastricht bevindt zich op dit moment in een belangrijke fase in haar geschiedenis.

 

Met name een aantal thema’s springen er voor wat het CDA betreft uit:

 

 1. De 3 D’s;
 2. Armoede;
 3. Wijken, gezinnen en verenigingsleven;

 

Hoe realiseer je…….…. dat onze stad kan doorgroeien en iedereen mee mag doen?

 

 • Door de juiste randvoorwaarden te scheppen;
 • Door een goede visie op lange termijn te ontwikkelen;
 • Duurzame contacten.

 

Ik wil u graag per punt meenemen.

 

1          3D’s:

Wij maken ons ernstig zorgen over het landelijk beleid, de forse rijksbezuinigingen en de snelheid waarmee de 3D’s door ons moest worden ingevoerd. “Het gaat om een enorme operatie met grote gevolgen voor gemeenten en de zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving”. WMO, Jeugdzorg, Participatie…. er is al genoeg discussie in het land. Onzekerheid en risico’s zijn voldoende aanwezig, vooral omdat wij nu niet weten wat er na dit overgangsjaar allemaal gaat gebeuren.

Verschrikt waren wij toen wij in het weekend een persbericht onder ogen kregen m.b.t. de Jeugdzorg: De 50 jeugdpsychologen in Limburg, waarvan een groot aantal is verenigd in PsyZorg Zuid Limburg, luiden de noodklok. Omdat de decentralisatie van alle jeugdhulp naar gemeenten uiterst moeizaam verloopt, kunnen de jeugdpsychologen hun werkzaamheden niet adequaat uitvoeren. Het gaat om oplopende wachtlijsten van jeugd die hulp nodig heeft en declaraties worden niet uitbetaald (althans dit afgelopen jaar). De werkzaamheden van de jeugdpsychologen worden ernstig geschaad door de hele transitie en daarmee ook de psychologische hulp aan de jeugd in Limburg en de rest van Nederland. VRAAG: is de wethouder hiervan op de hoogte?

En wat gaat er gebeuren om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen?

De participatie­wet zorgt ook voor veel onduidelijkheid en vooral door de kostendelersnorm die voor nieuwe cliënten per 1 juli 2015 ingaat. Door deze maatregelen moeten veel samenwonenden behoorlijk gaan inleveren.

Ook de werkgevers weten nog altijd niet waar zij aan toe zijn. Wij zijn benieuwd hoe wij de burgerkracht en actief burgerschap kunnen ontwikkelen in onze stad.

 

Losse opmerking, Vraag: Wethouder Willems: Hoe zit het met de toegezegde 12 garantiebanen van de provincie Limburg buiten de 5 eigen garantiebanen?

 

2          Armoede:

Morgens vroeg worden veel burgers van onze stad wakker met de vraag:

 

 • Hoe moet ik deze dag weer alleen zie door te komen;
 • Hoe moet ik rondkomen;
 • Hoe moet ik van mijn schulden afkomen;
 • Waar moet ik naar toe met mijn probleem. Wie kan mij helpen?
 • Hoe kom ik aan duurzaam werk, zonder dat ik het gevoel heb met wegwerparbeid of draaideurarrangementen te maken te hebben.

 

Ik spreek als raadslid uit ervaring, als ik u zeg dat er heel veel mensen in deze stad zijn die het water tot aan de lippen staat doordat zij te zeer gevangen zitten in ons systeem.

Als wij het hebben over grote projecten in de stad en al het geld wat dat kost, staat dat ver van het bed van deze groep. Zij hebben pas echte zorgen….. zij moeten zien te overleven.

 

Het CDA Maastricht vindt dat wij een onorthodox aanvalsplan ‘Werk’ moeten maken. Ondanks alle inspanningen ten spijt……, lukt het ons niet om de armoede en werkloosheid terug te dringen. Integendeel. Het aangekondigde aanvalsplan jeugd- en ouderenwerkloosheid zijn plannen, maar wij zien liever meer acties en willen geen groeperingen uitsluiten. In ons verkiezingsprogramma geven wij aan dat wij opkomen voor alle generaties. Dat betekent dus dat we niet alleen denken aan jongeren of ouderen, maar dat we ook aandacht geven aan ouders met kinderen, aan werkenden op zoek naar een betaalbare woning, aan gezinnen die in armoede leven. Ook de stille armoede bij de ZZP’r…… behoeft aandacht.

Mensen willen vooruit komen om uit de armoede te geraken: toekomstperspectief hebben. 13% van onze burgers hebben hiermee te maken. Dat kan alleen als zij zich kunnen scholen, participeren en vooral perspectief in duurzaam werk op termijn kunnen krijgen. Geen draaideur arrangementen. Dit betekend dat ook alle andere vormen van werk gebruikt moet worden om in beweging te komen. Inactiviteit loont niet. Hoe fijn is het om mee te mogen doen en niet aan de kant te staan. Een betekenisvolle bijdrage leveren……, wie zou dat niet willen.

Hulp zal op maat moeten worden geleverd en de mens moet weer meer in beeld komen.

Voorzitter:

Betaald werk is nog steeds de beste manier om uit de armoede te komen en om volwaardig aan de maatschappij deel te kunnen nemen. Voor mensen die niet (meer) kunnen werken moeten er goede voorzieningen zijn en maatwerk geleverd worden. In uw coalitieakkoord schrijft u dat Werk voor de Maastrichtenaren de beste basis is voor sociale welvaart.

 

Wij kunnen het niet uitleggen dat wij in de rekening 2014 een overschot op het budget bijstandsuitkeringen hebben. Vraag: Kunt u ons dit wel uitleggen en waarom hebben wij niet alle middelen gebruikt?

 

Investeren in wegen die uit de armoede leiden is nog belangrijker dan alleen maar het bieden van financiële ondersteuning. Ook vrijwilligerswerk, zorg voor mensen in je omgeving geeft hoop in het leven van mensen die het moeilijk hebben. De praktijk wijst uit dat mensen MEER tot hun recht komen als ze een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving. Meedoen in de samenleving vindt het CDA dan ook het belangrijkste doel! We moeten mensen tegemoet treden vanuit vertrouwen…… om duurzame relaties op te bouwen. Zoals onze burgemeester uitsprak en ik citeer: Die verandering is ook zichtbaar in de andere rol van de overheid en van de burger. Wederzijds vertrouwen is daarbij cruciaal. Ik hecht eraan om hier mijn vertrouwen in de Maastrichtse burger uit te spreken. Einde citaat

 

Het CDA vindt DAARNAAST dat wij vooral extra aandacht moeten geven aan gezinnen met kinderen in armoede. Mensen en kinderen die op de armoedegrens leven hebben vaak multi problemen. Kindermishandeling en seksueel misbruik zijn thema’s die onze burgemeester onder de aandacht heeft gebracht. Kinder-armoede is minstens zo belangrijk om te bestrijden. In het armoedebeleid nadrukkelijk in te zetten op kinderen als specifieke en primaire doelgroep en waar nodig aanvullende maatregelen op te nemen voor armoedebestrijding gericht op deze kinderen. Wij moeten maatschappelijke vangnetten en springplanken bieden om iedereen ‘onder de mensen’ te krijgen. Dit om armoede, eenzaamheid en sociale achterstand een halt toe te roepen.

 

Mensen die acuut in een armoedeval terecht komen hebben direct hulp nodig. Het CDA stelt voor daar een fonds voor in het leven te roepen. Onze vraag is dan ook: kan dit fonds structureel aanvullend gevoed worden uit het Sociale Investeringsfonds van 2,8 miljoen of heeft u een ander voorstel. Wij vinden dat er duidelijkheid moet zijn en niet creatief naar oplossingen zoeken voor de 10% die volgens de wethouder overblijven.

 

De motie m.b.t. het noodfonds hebben wij in de raadsronde van 23 juli ingediend. Het CDA zou zeer verheugd zijn met deze nieuwe aanvullende voorziening ten dienste van burgers in de knel!

Wij zijn benieuwd hoe de wethouder dit gaat oppakken en of er steun is vanuit de fracties.

 

INDIENEN VAN DE MOTIE NOODFONDS

 

Wij zijn het eens met het college dat de bijdrage van de samenwerkingspartners onmisbaar is in de bestrijding van armoede. Regelmatig contact tussen gemeente en partners in het veld is belangrijk, maar het CDA roept de wethouder op ervoor te waken dat de behoefte aan afstemming, overleg en coördinatie de feitelijke ondersteuning aan hulpbehoevenden niet in de weg mag staan.

 

3          Wijken, gezinnen en verenigingsleven

 

Voorzitter:

Onze wijken dienen weer centraal te staan in de discussie. We moeten uitsluiting zien te voorkomen en maatschappelijke participatie bevorderen. Sport en cultuur zijn middelen bij uitstek om mensen mee te laten doen. Stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid in de wijken en buurten. In de raadsronde hebben wij in onze bijdrage een verhaal gehouden over het loslaten van de buurtkaders. Volgens het CDA dreigt de nieuwe vorm van Buurtgericht werken verkeerd uit te pakken, waarbij je je moet afvragen of deze bezuiniging wel haar doel heeft bereikt. Wij maken ons ernstig zorgen over het doel dat u in 2020 wilt bereiken: Vitale en aantrekkelijke wijken. Een motie m.b.t. aanpassing buurtgericht werken zal door de PvdA en het CDA….. zoals aangekondigd in de raadsronde worden ingediend.

Burgers voelen zich de laatste jaren in de steek gelaten door de huidige coalitie en dan vooral ook door landelijk beleid. Je dient de burger en zijn buurt te helpen door in de directe woonomgeving verbeteringen aan te brengen het zij in infrastructuur, parkeerbeleid, groenvoorziening, maar ook ondersteuning in de zorg en sportvoorzieningen. De burger voelt de wijk dan als zijn stad en vindt het prettig toeven in zijn “stad” en is er trots op.

 

Na een bezoek van onze CDA fractie aan een aantal sportverenigingen willen wij u de volgende motie voorleggen:

 

MOTIE UITBREIDING PARKEERGELEGENHEID BIJ SPORTPARK SCHARN EN HEER

 

Voorzitter: Zo zijn wij voorstander om de zorg korter naar de burger te brengen. Kleinschalige zorgcomplexen met 24 uur zorg en een beperkt aantal bedden. Bewoners die deze zorg nodig hebben, krijgen deze dan in hun eigen vertrouwde omgeving en vaak geholpen door familie, vrienden en buurtbewoners. Ook het sociale aspect, het praatje met deze zorgbehoevende komt hierdoor niet onder druk te staan want de verpleegkundige heeft hier vaak de tijd niet voor. Wat is niet mooier dan verzorgd te worden in je eigen vertrouwde omgeving met de mensen om je heen die je kent tot het laatst van je leven.

 

Ook zouden wij eens moeten nadenken om het mogelijk te maken de zorg meer vanuit de wijk te regelen. Een goed voorbeeld hiervan is de Buurtzorg op St. Pieter.

 

Werk:

Voorzitter: In ons CDA verkiezingsprogramma stellen we dat er oog en oor moet zijn voor initiatieven van grote en kleine investeerders. Dat investeerders met kansrijke initiatieven gefaciliteerd moeten worden door een vaste relatieambtenaar, die aanspreekbaar is op de voortgang.

Helaas moeten we constateren dat dit niet of onvoldoende gebeurt. Integendeel! Door allerlei vaak weinig transparante regels en ambtelijke procedures worden ondernemers die zich melden gefrustreerd, zodat ze uiteindelijk afhaken. Men wordt ontmoedigd en sommige grote investeerders overwegen om onze stad de rug toe te keren.

Vraag: Hoe is het gesteld met de afspraak van college aan de raad om een controlesysteem in te richten voor initiatieven? Wij dringen er nogmaals op aan de raad actief te informeren en wij spreken de hoop uit dat investeerders met nieuwe plannen met open armen door het stadsbestuur worden ontvangen. Dat bestaande investeerders gekoesterd worden in plaats van de stad uitgejaagd te worden.

 

Wij begrijpen dat de gemeente geen direct werk kan maken, maar door een stevige wijziging van beleid in te zetten, krijgen wij mensen die iets willen in onze stad zeker aan onze zijde en ontstaat er dynamiek en werkgelegenheid. Wij moeten meer samen met andere partners zoals het Rijk, Brussel en de Provincie de mouwen opstropen en aan de slag gaan. Zoek deze partijen actief op en zorg voor de broodnodige verbindingen.

 

Voorzitter: Tenslotte. Wij vragen ons af wat er gebeurt na 2018. De kadernota is alleen uitvoeringsnota van oud beleid….. U houdt koers en oogst….. zo staat dit letterlijk in deze kadernota. Wat het CDA betreft is er algemeen gebrek aan ambitie en toekomstvisie en zoals de Limburger aangaf: een tegenvaller. Deze kadernota mist een toekomstblik, elan en ambitie. Wethouder Willems gaf in de raadsronde aan dat hij zoveel hijskranen in Maastricht ziet en dat wij een voorbeeld voor andere steden zijn. Helaas, voorzitter wij zien wel activiteiten maar deze zijn beperkt van aard. Er wordt veel afgebroken.. ook hijskranen. Nogmaals wil ik benadrukken dat er teveel mensen thuiszitten en daar moet verandering in komen.

 

De CDA fractie sluit af met een positief element uit de kaderbrief te halen en dat is de duurzaamheidparagraaf. Dit ondanks de gerechtelijke uitspraak dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990 met 25% betreffende reductie CO2 uitstoot moet zijn gereduceerd. Wij zijn erg benieuwd naar de antwoorden van het college op de vragen van de GroenLinks fractie die nu in dit dossier eindelijk in actie lijken te komen.

Men gaat eindelijk aan de slag met het uitvoeringsplan Lokaal energie Akkoord. 2030 komt snel korter bij maar met een investeringsbudget van 800.000 euro is dit een druppel op de bekende gloeiende plaat.

Vraag: Hoever bent u met het aanboren van aanvullende financieringsbronnen.

 

Voorzitter:

Tot slot. De uitdagingen waar Maastricht en haar inwoners in de komende jaren voor staan, vragen een voortgaande aandacht voor de brede agenda van economische structuurversterking en de daarbij behorende sociale agenda. Doe de luiken open en ontvang, geef mensen met hun initiatieven een kans.

 

Wij wensen ons allen veel succes

 

Leave a comment