Skip links

Gedupeerde Maastrichtse ouders verdienen ondersteuning

De afgelopen weken was er veel belangstelling voor de verhoren door de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag(kot). De commissie zal op 17 december 2020 haar verslag met bevindingen aan de Tweede Kamer aanbieden, waarna een debat zal volgen met de verantwoordelijke bewindspersonen.

Hierop vooruitlopend hebben de VNG en de Belastingdienst/toeslagen op 28 september jl. een akkoord bereikt voor ondersteuning aan gedupeerde ouders van de kot-affaire. Middels brief van 9 november jl. heeft de VNG de gemeenten geïnformeerd over de financiële en inhoudelijke aspecten van dit akkoord en wat dit betekent voor de gemeenten. Helaas kwam het nieuws dat hulp aan al die duizenden gedupeerden nog niet zo wil vlotten, dit vooral door privacywetgeving. Onze fractie vindt dit intriest en heeft daarom de volgende vragen gesteld aan college van burgemeester en wethouders:

1. Op de huidige lijst van de belastingdienst is vermeld dat 25 gedupeerde ouders uit onze gemeente zich gemeld hebben, waarvan 1 ouder een acuut probleem heeft. Is bij u bekend om welke ouders het hier gaat? Zo ja, welke hulp wordt deze ouders vanuit de gemeente geboden?

2. Zo nee, welke acties/maatregelen neemt u om deze en mogelijk andere gedupeerde ouders te bereiken?

3. Hebben gedupeerde ouders zichzelf gemeld bij de gemeente? In het geval dat dit zo is, is dan bekend of zij actief zijn doorverwezen door de belastingdienst?

4. De belastingdienst onderscheidt twee doelgroepen, waarvan de tweede doelgroep weer in een 4-tal subcategorieën verdeeld is. Heeft u duidelijkheid over het totaal aantal gedupeerden en in welke categorieën deze vallen? Zo ja, dan vernemen wij graag de bekende aantallen. Zo nee, kunt u een schatting geven van het aantal gedupeerden?

5. Hoeveel geld van de eerste 11 miljoen euro krijgt de gemeente Maastricht uitgekeerd om ondersteuning te bieden? Is deze uitkering bedoeld voor enkel de eerder vermelde 25 gedupeerden?

Florence Van der Heijden-Schaaf, raadslid
Namens de fractie CDA Maastricht

 

Leave a comment