Skip links

Gastvrij of gevaarlijk?

Bovenstaande vraag, is een citaat uit de kop van een artikel op 20 januari 2012 geplaatst in de Limburger.

Inmiddels 2 jaar  verder en het is nog steeds volstrekt onduidelijk hoe de gemeente handhaaft op uitstallingen in het algemeen en in het bijzonder als voorbeeld de handhaving in de Sporenstraat en de Boschstraat.

Voor het CDA is er geen discussie over de noodzaak van vergunningen m.b.t. uitstallingen zoals winkelwaren, plantenbakken of reclameborden. Helder is dat betreffende voorwerpen geen gevaar mogen opleveren en of geen schade of overlast mag veroorzaken. Reclame uitingen dienen te worden afgestemd op  het stadsbeeld en de architectuur van de individuele panden om wildgroei te voorkomen.

Er is wel discussie over de wijze waarop gehandhaafd wordt. De beide als voorbeeld aangehaalde situaties wijzen op willekeur en onduidelijke richtlijnen en afspraken.  Hier wordt met twee maten (zie foto’s) gemeten. Dit is uiteraard niet acceptabel  en vraagt om een duidelijke, zorgvuldige reactie van het college. Wij hebben dit voorbeeld van de Sporenstraat en Au Renard Blanc genomen, omdat er in de stad Maastricht bij veel met name kleine ondernemers grote onduidelijkheid bestaat. Ook uit andere straten en stadsdelen zoals Wyck bereiken ons veelvuldig berichten dat er geen eenduidige richtlijnen zijn, dat handhaving niet kan uitleggen waarom soms na jaren, anders gehandhaafd wordt enz. ( Het is ook niet aan handhaving om dit uit te hoeven leggen.)

In de commissie vergadering van Algemene Zaken18 september jl. is door het team handhaving een uitgebreide presentatie gegeven over hun werkzaamheden.

Ook is in die commissievergadering toegezegd door de burgemeester de Algemene Plaatselijke Verordening  te zullen agenderen. ( In de APV worden dit soort zaken geregeld )Mede op basis van het verwacht rekenkamerrapport over het handhavingsbeleid dat in maart 2014 zou worden afgerond.

Tot op heden is dat rapport nog niet gepresenteerd en ook nog niet geagendeerd voor ee commissie vergadering.

De alsmaar voortdurende onduidelijkheid over wat wel en wat niet mag worden uitgestald door winkeliers; het ogenschijnlijk handhaven met willekeur ( in één straat verschillende handhaving  ),

De slechte communicatie van de gemeente naar de ondernemers, kortom redenen genoeg om hierover vragen aan het college te stellen.

Het CDA Maastricht wil niet zomaar vragen stellen maar komen tot een voorstel waarbij deze problematiek opgelost wordt. Het moet toch te organiseren zijn dat ondernemers (verenigingen ) en de gemeente gezamenlijk een éénduidig beleid opstellen over wat wel wat niet mag worden uitgestald. En over het daarbij behorende handhavingsbeleid.

Om die reden heeft het CDA Maastricht bij monde van raadslid Peter Geelen en burger-niet-raadslid Nol Beckers de volgende vragen aan het college gesteld:

 1. Wilt U de rekenkamer namens de raad vragen op welke termijn het onderzoeksrapport verwacht kan worden?
 2. Op welke termijn wordt de bespreking van de APV en het rekenkamerrapport geagendeerd?
 3. Welke specifieke richtlijnen m.b.t. het uitstallen moeten worden gevolgd en welk beleid ligt hier aan ten grondslag?
 4. Welke afwijkingen in beleid heeft u aangebracht bij monumentale en architectonische panden in onze binnenstad om beschermd stadsgezicht te behouden?
 5. Welke eenduidige vergunningen zijn noodzakelijk om ondernemers te helpen de voorschriften te kunnen volgen?
 6. Is de nieuwe Wabo* de enige vergunning die gevolgd dient te worden?
 7. Is er een juridische mogelijkheid om door middel van een andere inschrijving bij de K.v.K. dit te omzeilen?
 8. Kunt u de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaven zo instrueren, dat handhaving niet op willekeur lijkt en klachten formeel worden afgehandeld?
 9. Waarom gaat u pas handhavend optreden nadat de situatie bij interieurwinkel De Woonstee in de Sporenstraat 8 jaar ‘gedoogd’ is?
 10. Hoe gaat u de kleine speciaal zaken helpen om botsingen tussen u gemeente en hen te voorkomen?
 11. Waarom is er zo afwijkend beleid ten opzichte van de verschillende ondernemers in de Sporenstraat en er hierdoor oneerlijke concurrentie kan ontstaan?
 12. Waarom wordt er dan niet handhavend opgetreden bij het op de stoep en tegen de gevel geplaatste decoratieartikelen als voorbeeld bij ‘t Stokpeerdsje?
 13. Hoe is het mogelijk dat na 12 jaar geen reactie van de Gemeente Maastricht over het buiten zetten van zijn rode bankje voor hun zaak Au Renard Blanc, nu een definitief verbod opgelegd wordt om binnen de singels iets buiten te plaatsen. Ambtenaar heeft het letterlijk over prullaria etc …… !
 14. Zijn de ondernemers in Maastricht tijdig geïnformeerd over een gewijzigd handhavingsbeleid op uitstallingen?
 15. Bent U bereid in gezamenlijk overleg met de ondernemers ( verenigingen ) in Maastricht te komen tot een eenduidige regelgeving en een bijpassend handhavingsbeleid dat recht doet aan de wens tot deregulering en bijbehorende eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers?

Wij willen de ondernemers in onze stad helpen om eens en voor altijd te laten weten waar zij aan moeten voldoen om de bezoekers van onze stad uit te nodigen. In een tijd waarin ondernemers het zwaar hebben moeten wij als gemeentelijke overheid open staan voor argumenten en ideeën van diezelfde ondernemers.

Ook verwachten wij dat u als gemeente niet de andere kant opkijkt en met ondernemers in gesprek gaat om tot voldragen oplossingen te komen.

 

 

Leave a comment