Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Digitale Algemene Ledenvergadering

Map Unavailable

Datum/Tijd
Date(s) - 14/04/2021
8:00 pm


Geachte heer/mevrouw, 

Het bestuur van de afdeling CDA-Maastricht nodigt u uit voor het bijwonen van een digitale Algemene Ledenvergadering ( ALV) , die op woensdag 14 april 2021 vanaf 20.00 uur via Zoom kan worden bijgewoond.

U bent voor de ALV van 11 november 2020 door ons geïnformeerd over de noodzaak om in plaats van een fysieke bijeenkomst een digitale ALV te beleggen via Zoom. Helaas is de huidige situatie nog steeds zo dat er geen sprake kan zijn van een fysieke bijeenkomst. Omdat we het van groot belang achten om regelmatig met u in contact te zijn, organiseren we een  ALV op 14 april a.s. U kunt aan deze digitale ALV deelnemen door in te loggen op Zoom met de link die u in de mail zult aantreffen die u daarvoor nog zal worden toegezonden.  Voor een goede gang van zaken vragen wij u om iets eerder in te loggen (vanaf 5 minuten van te voren) en niet te wachten tot precies 20.00 uur.

Wij verzoeken u om voor vrijdag 9 april  a.s. aan te geven of u aan deze digitale ALV wil deelnemen. U kunt dit kenbaar maken via info@willemwolters.nl en bestuur@cdamaastricht.nl in kopie. Indien u vragen heeft die u graag aan het bestuur of de fractie wilt stellen, dan deze ook voor vrijdag 9 april a.s. via de mail insturen naar dezelfde  vermelde mailadressen.

Het bestuur van de afdeling CDA Maastricht is verheugd over het feit dat we een goede kandidaat hebben gevonden voor het voorzitterschap van het bestuur, iets dat noodzakelijk is vanwege het terugtreden van Maurice van der Loo als voorzitter. We hebben u daarover in onze mail van januari geïnformeerd. Het bestuur draagt voor deze functie unaniem de heer Ger Stallenberg voor. Naast de verkiezing van de voorzitter is er ook sprake van de herverkiezing van twee bestuursleden ( Léon Kerckhoffs en Enno Soeren) omdat deze aftredend zijn omdat hun zittingsperiode van vier jaar voorbij is. Het bestuur draagt ook deze twee bestuursleden voor herverkiezing voor. Op alle drie de vacatures is artikel 8. Lid 1 van het Reglement van een Gemeentelijke afdeling van het CDA van toepassing. Daarin staat vermeld dat het bestuur de leden in de gelegenheid stelt om te solliciteren naar de betreffende vacature, c.q. om één of meer kandidaten schriftelijk bij het bestuur aan te melden. U kunt dit doen tot 24 maart a.s. door gebruik te maken van de eerder vermelde mailadressen. Artikel 8, lid 1 biedt ook de mogelijkheid om tot voor de aanvang van de ALV een kandidaat te stellen, mits deze de steun heeft van 5 leden.

De agenda voor deze digitale ALV ziet er als volgt uit:

 1. Opening. (20.00 uur)
 2. Mededelingen.
 3. Notulen vorige ALV van 11 november 2020 ( zie bijlage)
 4. Jaarrekening 2020:
 • Presentatie van de Jaarrekening door onze penningmeester en vaststellen Jaarrekening. Indien gewenst kunt u de Jaarrekening opvragen bij onze secretaris.
 • Verslag kascommissie en benoemen kascommissie.
 • Decharge verlenen aan bestuur voor het gevoerde beleid.
 1. Terugblik op de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart jl. door onze Maastrichtse kandidaat Gabriëlle Heine.
 2. Verkiezing voorzitter. In de ontstane vacature draagt het bestuur de heer Ger Stallenberg voor. Tijdens deze ALV zal de heer Stallenberg zich presenteren als kandidaat voor het voorzitterschap en ook zijn motivatie aangeven waarom hij bereid is om dit te doen.
 3. Onze wethouder Vivianne Heijnen praat u bij over de ontwikkelingen waar het stadbestuur mee te maken heeft. Als u vragen daarover heeft kunt u deze aan haar stellen.
 4. De heren Léon Kerckhoffs (vice-voorzitter) en Enno Soeren (penningmeester) zijn aftredend omdat de periode van vier jaar waarvoor zij gekozen zijn voorbij is en stellen zich herkiesbaar.
 5. Onze fractievoorzitter Niels Peeters laat zijn licht schijnen over de vele ontwikkelingen van de laatste maanden in onze stad en de moeilijke keuzes waar de gemeenteraadsfractie is voor komen te staan. Ook daarover kunt u met hem in gesprek gaan.
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting.

Blijf allemaal gezond!

Met vriendelijke groeten,

Léon Kerckhoffs
Waarnemend-voorzitter

Close