Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ALV CDA Maastricht

Map Unavailable

Datum/Tijd
Date(s) - 11/11/2020
8:30 pm


Beste leden van de CDA Afdeling Maastricht,

Vanwege de Coronamaatregelen is het in de achterliggende maanden onmogelijk gebleken om een fysieke bijeenkomst te houden voor onze ALV. Ook de komende maanden zal dat niet mogelijk zijn.

In de wetgeving is echter opgenomen dat een vereniging binnen een half jaar na afloop van het boekjaar/verenigingsjaar financieel en bestuurlijk verslag moet doen en deze verslagen moet laten goedkeuren door de ALV. De ‘Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid’ heeft de mogelijkheid geboden om de termijn van een half jaar te verlengen tot 1 december a.s. en voorziet tevens in een juridische grondslag voor een digitale vergadering die rechtsgeldige besluiten kan nemen.

De genoemde wet geeft in artikel 2, lid 1 aan dat in een digitale ALV de mondelinge behandeling van beleid van het bestuur kan plaatsvinden door middel van een tweezijdig elektronisch communicatiemiddel. Dat middel moet dan de mogelijkheid bieden om rechtstreeks en interactief te reageren.

Op grond van bovenstaande heeft het bestuur besloten om op woensdag 11 november a.s. vanaf 20.30 uur een digitale ALV te organiseren voor onze leden. Het betreft dus geen openbare vergadering, maar een besloten vergadering die alleen toegankelijk is voor onze leden. Bij onze besluitvorming hebben we meegewogen dat veel van onze leden in deze Coronatijd al de nodige ervaring hebben opgedaan met beeldbellen met hun kinderen, c.q. kleinkinderen. Tijdig zult u een mail ontvangen met daarin opgenomen een link, waarmee u op 11 november via Zoom kunt inloggen om onze digitale vergadering bij te wonen.

Om deze vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is gekozen voor een werkwijze waarin het nodige voorwerk is gedaan. Binnenkort krijgt u via de mail de agenda voor deze digitale ALV met de daarbij behorende stukken. Vervolgens bieden wij u de gelegenheid om uw vragen die u heeft naar aanleiding van de toegezonden agenda en bijbehorende stukken via de mail (info@willemwolters.nl en bestuur@cdamaastricht.nl in kopie) in te zenden. Deze vragen van de leden worden  gebundeld en door het bestuur van een antwoord voorzien en vervolgens naar de leden verstuurd. We hopen op deze manier een goede voortgang van de ALV te kunnen bevorderen, zodat leden niet onnodig lang voor het scherm zitten en er ook genoeg tijd vrij blijft voor de informatie die zal worden verstrekt.

Tijdens de digitale ALV zal onze wethouder Vivianne Heijnen u bijpraten over belangrijke ontwikkelingen in de stad, zal onze fractievoorzitter Niels Peeters terugblikken op de politieke ontwikkelingen waar de Gemeenteraad het afgelopen half jaar mee van doen had en zal Gabriëlle Heine zich presenteren als onze kandidaat voor de 2e Kamerverkiezingen.

We hopen dat veel van onze leden zullen deelnemen aan deze digitale ALV, want door hun deelname voelen bestuur en fractie zich gesteund bij hun werkzaamheden.

Blijf allemaal gezond.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groeten,

Maurice van der Loo,
Voorzitter.

Close