Skip links

Eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning

De CDA-fractie is bezorgd over de hoogtes van de eigen bijdragen die in toenemende mate gevraagd worden voor zorg en ondersteuning. Zeker omdat voor algemene voorzieningen de kostprijs in rekening gebracht mag (gaan) worden. Met name de middeninkomens zullen dit gaan merken in hun portemonnee. Door de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten is ook de eigen bijdrageregeling voor zorg en ondersteuning per 1 januari 2015 aangepast.

Onder andere de WTCG-regeling van 33% is afgeschaft waardoor de eigen bijdrages flink zijn gaan stijgen. De nieuwe berekeningssystematiek leidt ook nog tot hogere bijdragen. Daarnaast mag voor algemene voorzieningen de kostprijs in rekening gebracht worden. Daar waar gemeenten ondanks de bezuinigingen in staat zijn chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te compenseren richten zij zich vooral op minima met een inkomen tot 120% van het Wettelijk Minimumloon.

Vanaf het begin heeft het CDA in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de positie van (lage) middeninkomens. Wij willen als CDA-fractie op lokaal niveau duidelijk maken dat de positie van middeninkomens voor ons ook van het grootste belang is.

Het CDA is bezorgd over de verstrekking van algemene voorzieningen en het vragen van een bijdrage voor een algemene voorziening. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Kan het college uiteenzetten welke voorzieningen in de Wmo 2015 onder de algemene voorzieningen vallen en welke onder individuele voorzieningen? En wat zijn de voornemens voor 2016? Is het college voornemens om in 2016 voorzieningen die nu kunnen worden aangemerkt als individuele voorziening een algemene voorziening te laten zijn?
  1. Worden voor de algemene voorzieningen eigen bijdrages gevraagd?
  2. Zo ja, hoe worden die berekend of hoe komen die tot stand? Indien het college daarvoor beleidsregels heeft vastgesteld, wilt u deze dan per ommegaande aan de gemeenteraad sturen?
  1. Houdt het college daarbij rekening met de maximale bijdrage voor maatwerkvoorzieningen, zo ja hoe? Zo nee, waarom niet? Indien u daar geen rekening mee houdt hoe voorkomt het college dan stapeling van eigen bijdragen voor met name de middeninkomens?
  1. Indien uit het antwoord op vraag 1 blijkt dat maatwerkvoorzieningen in 2016 omgezet worden naar algemene voorzieningen wordt hier dan in 2016 een bijdrage voor gevraagd? Zo ja hoe wordt die berekend?

Wij wachten vol vertrouwen op uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie,

Peter Geelen, 0631920090

Genoveef Leers-Poelmans, 0626398840

Leave a comment