Skip links

Duurzaam huishoudelijk afval ophalen

peter_geelenTijdens de Gemeenteraadsvergadering van 5 april j.l., werd het raadsvoorstel “Beleidsplan huishoudelijk afval” behandeld.

Hierin kwam naar voren:

 • In het Bestuursakkoord 2014-2018 het thema “duurzaamheid” een nadrukkelijke plek heeft.
 • De ambitie van Maastricht is om in 2030 niet alleen klimaatneutraal maar ook afvalloos te zijn.
 • Ook Maastricht t.a.v. haar afvalbeleid op weg gaat naar een circulaire economie.
 • Het voorliggende raadsvoorstel alleen betrekking heeft op huishoudelijk afval.
 • De zorg voor bedrijfsafval geen rechtstreekse gemeentelijke taak is maar een taak van bedrijven zelf.
 • Het onderscheid tussen huishoudelijk- en bedrijfsafval moet verdwijnen op weg naar een circulaire
 • economie. Het gaat immers om de grondstoffen en niet wat de oorsprong is.
 • Synergie in de verwerking te halen valt door het onderscheid tussen huishoudelijk afval en bedrijfsafval
 • te laten vervallen.
 • Gecombineerd ophalen van huishoudelijk en bedrijfsafval zorgt voor afname van vrachtverkeer.
 • Dit behalve de luchtkwaliteit van de binnenstad ook de bereikbaarheid van de stad ten goede komt.

Het CDA Maastricht heeft geconstateerd dat:

 • Het ophalen van huishoudelijk- en bedrijfsafval slim kan worden gecombineerd waardoor efficiencywinst kan
 • worden behaald.
 • Enigerlei vorm van publiek private samenwerking hiertoe een bijdrage kan leveren.
 • De gemeenteraad op grond van de Wet Markt en Overheid het algemeen belang van inzameling van
 • bedrijfsafval gemotiveerd dient vast te stellen.

Daarom hebben wij als CDA Maastricht besloten het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven:

 • Een onderzoek in te stellen naar de voor- en nadelen van het gecombineerd inzamelen van huishoudelijk- en
 • bedrijfsafval, waarbij de inzameling van bedrijfsafval tot algemeen belang wordt verheven, dan wel in een
 • vorm van publiek private samenwerking wordt geregeld.
 • Dit onderzoek met de noodzakelijke expertise uit te voeren.
 • Vanzelfsprekend de bepalingen van de “Wet Markt en Overheid”daarin mee te nemen.
 • De resultaten van het onderzoek zo mogelijk binnen 6 maanden te delen met de gemeenteraad.

Peter Geelen

Leave a comment